Etyka czasopisma

Zasady ogólne
1. W czasopiśmie naukowym “Acta Archaeologica Lodziensia” publikowane są artykuły zgodne z zakresem tematycznym czasopisma, który obejmuje dyscypliny naukowe: archeologię, historię, historię sztuki, bronioznawstwo.
2. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane przez niezależnego eksperta w dziedzinie, której dotyczy dany artykuł.
3. Nadesłana praca powinna być napisana w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuski lub rosyjskim.
4. Wszelkie próby nierzetelności naukowej, w tym naruszenia przez autorów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą demaskowane, a o fakcie tym powiadomione zostaną właściwe instytucje.
 
Obowiązki autorów

1. Autorzy artykułów gwarantują pełną oryginalność swojego dzieła.
2. Autorzy gwarantują, iż ich prace nie były wcześniej publikowane w innych czasopismach.
3. Autorzy gwarantują, iż ich prace nie są w trakcie publikacji w innych czasopismach.
4. Autorami artykułu są wszystkie osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania artykułu i powinny one zostać wymienione w nagłówku artykułu.
5. Autorzy zgłaszający artykuł zobowiązani są przekazać redakcji na piśmie informację na temat wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
6. Autor musi ujawnić wszystkie źródła wykorzystywane w trakcie pracy nad artykułem.
7. Warunkiem zamieszczenia artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz o oryginalności pracy.
 
Obowiązki recenzentów
1. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z ocenianą pracą.
2. Recenzenci oceniają artykuł z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
3. Recenzje opracowywane są przez niezależnego eksperta zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy.
 
Obowiązki wydawcy
1. Ostateczna decyzja w sprawie opublikowania artykułu należy do wydawcy.
2. Wydawca odpowiada za zawartość oraz jakość czasopisma.
3. Wydawca gwarantuje jakość oraz spójny poziom naukowy publikowanych artykułów.
4. Wydawca sprawdza spełnienie przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzjach.
5. Wydawca podejmuje decyzję o publikacji pracy bądź jej odrzuceniu uwzględniając oryginalność pracy, istotność podjętego tematu oraz zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.
6. Wydawca gwarantuje anonimowość recenzentów wobec autorów prac.
7. Wydawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w wypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia praw autorskich, fałszowania badań lub wyników badań bądź innego oszustwa naukowego.
8. Wydawca jest zobowiązany do zapobiegania konfliktom interesów pomiędzy kolegium redakcyjnym, autorami, recenzentami i radą naukową czasopisma.