Economic development and quality of life on the example of the new European Union member countries

Authors

  • Sławomir Pastuszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Poland https://orcid.org/0000-0003-3999-923X

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/17

Keywords:

economic development, quality of life, regional analysis

Abstract

Background: The stud analyzes the economic development and quality of life in new member states of the European Union (EU-13).

Research purpose: The aim of the article was to assess the degree of dependence between the level of economic development of the EU-13 countries measured by GDP per capita and the qual­ity of life of their inhabitants.

Methods: The analysis used descriptive statistics, the coefficient of variation, and Ward’s hierar­chical grouping method.

Conclusions: The results of the research show that in the EU-13, the level of GDP per capita has an impact on the assessment of the quality of life of residents, but it is not always the case. There is a strong positive correlation in the richest countries: Malta and the Czech Republic, and the poorest: Bulgaria and Romania. This relationship is not so obvious for other countries, especially Cyprus. This country was clearly classified lower in the quality of life rankings compared to its level of GDP.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Antczak R., Nowe pojęcie rozwoju społecznego HDI, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2012/117, Warszawa, s. 7–24.

Bradberry T., 10 Troubling Habits of Chronically Unhappy People, ; https://www.linkedin.com/ pulse/troubling-habits-chronically-unhappy-people-dr-travis-bradberry?trk=mp-reader-cardstan na 27.01.2020 r.

Brzeziński M., Czy Polska jest krajem dużych nierówności ekonomicznych?, IBS Policy Paper 2017/01, https://ibs.org.pl/app/uploads/2017/06/IBS_Policy_Paper_01_2017_pl.pdf

Dane statystyczne dotyczące płac minimalnych, ; stan na https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. php?title=Minimum_wage_statistics/pl#Og.C3.B3lny_zarys_sytuacji18.01.2020 r.

Dietrich H., Youth Unemployment in Europe: Theoretical Considerations and Empirical Find¬ings, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2012, s. 14.

European Quality of Life Survey 2011, ; https://www.eurofound.europa.eu/data/european-quality-of-life-survey-2011stan na 21.01.2020 r.

European Quality of Life. Survey 2016. Quality of life, quality of public services, and quality of society. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017, ; https://www. eurofound.europa.eu/data/european-quality-of-life-surveystan na 21.1.2020 r.

Helliwell J., Layard R., Sachs J. (red.), World Happiness Report 2012, ; stan na https://worldhappiness. report/ed/2012/18.01.2020 r.

Helliwell J., Layard R., Sachs J. (red.), World Happiness Report 2019, March 2, 2019; ; stan na 18.01.2020 r. https:// worldhappiness.report/ed/2019/#read Human Development Indices and Indicators. 2018 Statistical Update. United Nations Development Programme, New York 2018, s. 22–25.

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa luty 2019 r.

Jak zabezpieczają się w Unii (Republika Czeska), ; stan na https://www.zus.pl/documents/10182/1325757/ Czechy.pdf/9dc56fd7-bca7-4dd1-afce-39ee373fe98618.01.2020 r.

Malaga K., O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ; http://www.mon. pte.pl/pliki/2/12/K.%20Malaga.pdfstan na 5.01.2020 r.

Michalak J., Obiektywne i subiektywne mierniki jakości opieki zdrowotnej, Problemy Zarządzania 2011/9/3, s. 126–139.

Opinion of the European Committee of the Regions – Indicators for territorial development – GDP and beyond, Official Journal of the European Union (2016/C 120/05).

Petelewicz M., Drabowicz T., Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.

Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993/2, s. 74–91.

Pruchnicka-Grabias I., Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, 2018.

Severely materially deprived people, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ TIPSLC30; stan na 15.01.2020 r.

Social benefits per head of population by function, ; https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00107&plugin=1stan na 20.01.2020 r.

Social Progress Imperative, ; stan na https://www.socialprogress.org/18.01.2020 r. Social Progress Index 2018. Executive Summary, ; stan na https://www.socialprogress.org/assets/downloads/ resources/2018/2018-Social-Progress-Index-Exec-Summary.pdf18.01.2020 r.

Sompolska-Rzechuła A., Pomiar i ocena jakości życia, Wiadomości Statystyczne 2013/8, s. 19–36.

Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia – EU-SILC 2008, Departament Warunków Życia GUS, materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2016, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 30.03.2018 r.

Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon České národní rady o daních z příjmů 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej „UPD”, ; stan na 18.01.2020 r. https://www. zakonyprolidi.cz/cs/1992–586

Wnuk M., Zielonka D., Purandare B. i in., Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, Hygeia Public Heath 2013/48 (1), s. 10–16.

Wyżnikiewicz B., Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, Wiadomości Statystyczne 2017/3, s. 5–15.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Pastuszka, S. (2020). Economic development and quality of life on the example of the new European Union member countries. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 307–327. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/17

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS