Socio-economic development of the EU new member states within and without the Eurozone

Authors

  • Sławomir Pastuszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poland https://orcid.org/0000-0003-3999-923X

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/15

Keywords:

socio-economic development, new EU member states, Eurozone, regional analyzes

Abstract

Background: The analysis of the socio-economic development of the new member states of the European Union (EU-13) in the years between 2004 and 2018.

Research purpose: The paper aims to compare the pace and the level of socio-economic development of the new European Union Member States within and without the Eurozone.

Methods: Descriptive statistics method was used in the analysis, as well as taxonomic analysis and Ward’s hierarchical grouping method.

Conclusions: The study showed that the greatest increase in the level of socio-economic development was achieved by Poland and Slovakia, followed by Estonia, Lithuania, and Malta. Despite the smaller range of changes, for many years, among the 13 analyzed countries, the most developed countries include both the euro area countries: Malta, Slovenia, and the Czech Republic that remains outside the zone. This means that the pace and level of socio-economic development of the new EU Member States depends not only on their membership in the Eurozone, but also on international economic ties and previously achieved development potential.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Adamowicz E., Dudek S., Ratuszny E., Walczyk K., Koniunktura gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2018, s. 25–76.

Dietrich H., Youth Unemployment in Europe: Theoretical Considerations and Empirical Findings, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2012.

Employment by age, economic activity and NUTS 2 regions (NACE Rev. 2) – 1000, https://appsso. eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfe2en2&lang=en; stan na 26.08.2020 r.

European Semester: Country Reports 2019, https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en; stan na 15.08.2020 r.

Everit B.S., Landau S., Leese M., Stahl D., Cluster Analysis, 5th Edition, Wiley Series in Probability and Statistics, London 2011.

Halamai P., Vasary V., Real convergence in the new Member States of European Union (Shorter and longer term prospects), The European Journal of Comparative Economics 2010/7 (1), s. 229–253.

Jabłoński Ł., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, Studia Prawno-Ekonomiczne 2010/81, s. 261–289.

Jóźwik B., Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i wschodniej. Transformacja, integracja i polityka spójności, Warszawa 2017.

Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.

Kołodko G.W., Postuła M., Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska, Gospodarka Narodowa 2018/2, s. 5–25.

Kościelniak P., Szewczyk M., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, w: M. Trojak (red.), Regionalne zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 139–175.

Łon E., Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, Poznań 2007.

Małecki W., Nowe uwarunkowania polityczne i ekonomiczne przystąpienia przez Polskę do strefy euro, Gospodarka Narodowa 2018/2, s. 29–47.

Mayer B., Kolejny rekord słowackiej motoryzacji, Puls Biznesu 2020, https://www.pb.pl/kolejny-rekord-slowackiej-motoryzacji-979606; stan na 16.08.2020 r.

Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2017.

Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2019.

Noga M., Dlaczego powinniśmy być w strefie euro, Rzeczpospolita, 9 stycznia 2020 r.

Opinion of the European Committee of the Regions – Indicators for territorial development – GDP and beyond, Official Journal of the European Union 2016/C 120/05.

Orłowski W.M., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo- -Wschodniej 1950–2030, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Orłowski W.M., Götz M., Nowak B., Wołkonowski J., Markiewicz M., Jak żyć z Euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2018.

Pastuszka S., Konwergencja nominalna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne 2011/3 (45), s. 133–149.

Pastuszka S., Wpływ kryzysu gospodarczego na rozwój nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 63–74.

Pietrzykowski R., Rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej jako członków Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016/449, s. 476–486.

Podkaminer L., Dlaczego (nie) powinniśmy być w strefie, Rzeczpospolita, 23.01.2020 r.

Polska bez euro. Bilans kosztów i korzyści, Fundacja Przyjazny Kraj, Warszawa 2019.

Próchniak M., Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2019/1/17, s. 217–243.

Pruchnicka-Grabias I., Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, 2013, https://www. researchgate.net/publication/322643718_Przyczyny_kryzysu_bankowego_na_Cyprze; stan na 25.08.2020 r.

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.

Rosati D.K., Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, Gospodarka Narodowa 2013/10, s. 5–35.

Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski 2015/2, Warszawa.

Todaro M.P., Economic development, New York University, Longman, New York–London 1999.

Transparency International. Corruption Perceptions Index 2019, https://www.transparency.org/ cpi2019; stan na 26.08.2020 r.

Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Włodarczyk B., Makroekonomiczne skutki wprowadzenia waluty euro w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Annales H 2016/4, s. 559–568.

lat Polski w Unii Europejskiej, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019.

Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/pl#Wska.C5.BAniki_zatrudnienia_wed.C5.82ug_p.C5. 82ci.2C_wieku_i_poziomu_wykszta.C5.82cenia; stan na 28.08.2020 r.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Pastuszka, S. (2021). Socio-economic development of the EU new member states within and without the Eurozone. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 283–302. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/15

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS