Profil czasopisma

   ISSN 0065-1249
e-ISSN 2451-0319

W Acta Geographica Lodziensia publikowane są oryginalne, recenzowane prace o tematyce geograficznej, najczęściej są oparte na badaniach terenowych, prowadzonych na obszarze Polsce. Często zakresem problematyki autorzy wykraczają poza ramy regionalne, wnosząc ogólny wkład do nauk o Ziemi. Czasopismo powołane zostało w 1948 roku, a pierwszym redaktorem był Profesor Jan Dylik. Przez wiele lat publikowane były monografie, opracowywane na podstawie dysertacji doktorskich lub prace będące podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Liczne były tematyczne tomy zbiorowe, często stanowiące efekt ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji organizowanych w Łodzi. Kolejne zeszyty Acta Geographica Lodziensia odzwierciedlały rozwój myśli badawczej geografii fizycznej, a szczególnie geomorfologii i paleogeografii w ośrodku łódzkim. Dzięki obszernym streszczeniom obcojęzycznym oraz szerokiej, wieloletniej wymianie, znacząca jest obecność czasopisma w bibliografii geograficznej, zarówno krajowej jak i zagranicznej.

Począwszy od numeru 100 czasopisma (rok 2012), kolejne tomy stanowią zbiory artykułów o założonym profilu tematycznym: jak problematyka uwarunkowań rzeźby terenu niżu polskiego czy paleogeograficznego znaczenia jezior i torfowisk. Opublikowane także zostały zbiory artykułów prezentujące wyniki ważnych interdyscyplinarnych projektów badawczych kierowanych  przez łódzkich geografów: analizy osadów w stanowisku Koźmin w dolinie Warty czy problematyki ostatniego zlodowacenia na terenie środkowej i wschodniej Polsce. Wydany został również  tom poświęcony tematyce klimatu miast, prezentujący zagadnienia tego ważnego nurtu współczesnej klimatologii na przykładach z różnych części Polski.

Redakcja za szczególnie celowe uważa kompletowanie profilowanych tomów zbiorowych, przedstawiających opinie na temat zagadnień nurtujących środowisko badaczy łódzkich i z innych ośrodków geograficznych.