Zasdady recenzowania

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor (autorzy).
2) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy /w której wybrany język jest podstawowy.
3) Każdy z recenzentów jest proszony o złożenie oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesów między nim a autorem (autorami); za konflikt interesów uważane są:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4) Recenzja ma formę pisemną. W skład jej wchodzi:
a) zaznaczenie usterek i naniesienie uwag w tekście,
b) wypełnienie formularza recenzenckiego zakończone jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
c) uzasadnienie wniosku.
5) Formularz recenzencki AGL jest podany na stronie internetowej czasopisma.
6) Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących w kolejnych zeszytach. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.