Cechy sedymentologiczne i warunki depozycji osadów stożka akumulacyjnego w dolinie rzeki Sertejki (zachodnia Rosja)

https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/12

Autor

  • Wiktor Piech Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
  • Piotr Kittel Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
  • Andrey Mazurkevich Państwowe Muzeum Ermitażu
  • Elena Pavlovskaia Saint Petersburg State University, Faculty of Earth Sciences, Institute of Earth Sciences, Department of Geophysics
  • Eduard Kazakov Nansen International Environmental and Remote Sensing Center
  • Yulia Teltevskaya Saint Petersburg State University, Institute of Earth Sciences, Department of Cartography and Geoinformatics
  • Krzysztof Błaszczyk Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
  • Bartosz Kotrys Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Pomorski

Abstrakt

Artykuł skupia się na analizie czynników klimatycznych i antropogenicznych wpływających na rozwój rozległego stożka akumulacyjnego powstałego w dolnym odcinku doliny rzeki Sertejki w zachodniej Rosji. W osadach budujących stożek rozpoznano kilka warstw osadów, tj. trzy serie deluwiów (dolna, środkowa i górna), proluwia, a także koluwia i diamikton rolny, które różnią się cechami tekstualnymi i strukturalnymi. Wykonano analizy uziarnienia i zestawiono cechy teksturalne badanych osadów stokowych: średnią średnicę ziaren, skośność, odchylenie standardowe, kurtozę. Następnie dokonano oraz omówiono relacje wybranych parametrów uziarnienia. Otrzymane wyniki wskazują na niewielką odmienność cech tekstualnych osadów budujących stożek w stosunku do materiału źródłowego. Deluwia dolne charakteryzują się bardzo słabo wykształconym laminowaniem i jasnobrunatnożółtą barwą, deluwia środkowe mają barwę brunatną, a wartości wskaźników teksturalnych są do siebie zbliżone. Znamienne dla deluwiów górnych jest subhoryzontalne warstwowanie. W tej warstwie notowane są również wahania wartości wskaźników teksturalnych. Diamikton rolny jest osadem zagęszczonym i masywnym, powstałym wskutek mieszania deluwiów górnych poprzez orkę. Wszystkie wyróżnione serie cechują się małą zawartością węglanu wapnia. Rozwój stożka rozpoczął się w trakcie pessimum Małej Epoki Lodowej wskutek zmian klimatu i zwiększenia liczby ulewnych deszczy oraz intensyfikacji antropopresji. Rozpoznano sześć zasadniczych etapów kształtowania badanej formy, które są wiązane głównie ze zmianami użytkowania terenu i wzrostem intensywności antropopresji na przestrzeni ostatnich 300 lat.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-22

Jak cytować

Piech, W., Kittel, P., Mazurkevich, A., Pavlovskaia, E., Kazakov, E., Teltevskaya, Y., … Kotrys, B. (2018). Cechy sedymentologiczne i warunki depozycji osadów stożka akumulacyjnego w dolinie rzeki Sertejki (zachodnia Rosja): https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/12. Acta Geographica Lodziensia, 107, 215–238. Pobrano z https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia/article/view/215

Numer

Dział

Artykuły