Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt II OW 145/18

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2022/34/6

Słowa kluczowe:

prawo wyborcze, Kodeks postępowania administracyjnego, rejestr wyborców, reklamacja

Abstrakt

Glosa stanowi wyraz aprobaty dla rozstrzygnięcia, zgodnie z którym do postępowania reklamacyjnego na nieprawidłowości w rejestrze wyborców nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Reklamacja powinna być rozpoznawana według przepisów Kodeksu wyborczego, ze względu na brak przepisów odsyłających do stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego. Przyjęcie ewentualnej analogii do spraw z zakresu ewidencji ludności czy dowodów osobistych stanowiłoby oczywiste naruszenie zasady legalizmu, podważając tym samym zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, które winny działać w ramach wyraźnie przyznanych kompetencji, w przewidzianych przez prawo formach, stosując dedykowane procedury.

Bibliografia

Augustyniak Monika. 2018. Komentarz do art. 20. W Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski, Wybory samorządowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Borkowski Janusz, Adamiak Barbara. 1991. Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy. Warszawa: Samorząd Terytorialny.

Czarny Piotr. 2021. Komentarz do art. 166. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. Red. Piotr Tuleja.Warszawa: LEX/el. Wróbel Andrzej. 2020. Komentarz do art. 1. W Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kisielewicz Andrzej, Zbieranek Jarosław. 2018. Komentarz do art. 18. W Kazimierz Wojciech Czaplicki i in., Kodeks wyborczy. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Martysz Czesław. 2010. Komentarz do art. 166. W Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej

Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1: Komentarz do art. 1–103, wyd. 3, LEX.

Masternak-Kubiak Małgorzata. 2014. Komentarz do art. 166. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Red. Monika Haczkowska. Warszawa: LexisNexis.

Przybysz Piotr. 2021. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Rulka Marcin, Wróblewski Bartłomiej P. 2018. Rozwiązania kodeksu wyborczego wpływające na zaufanie wyborców do procedury wyborczej. Uwagi de lege ferenda. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe – Przegląd Sejmowy.

Rytel-Warzocha Anna. 2015. Prowadzenie rejestrów wyborców przez gminę. Warszawa: LEX/el. Sawuła Robert. 2021. „Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i spisie wyborców – wybrane uwagi na tle orzecznictwa”. Gubernaculum et Administratio 2(24).

Skrzydło Wiesław. 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 7. Warszawa: LEX.

Tarno Jan Paweł. 2011. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5. Warszawa: LexisNexis.

Wierczyński Grzegorz. 2016. Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W idem, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer.

Woś Tadeusz. 2016. Komentarz do art. 4. W Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 6. Red. T. Woś. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zubik Marek, Sokolewicz Wojciech. 2016. Komentarz do art. 7. W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, wyd. 2. Red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2022 poz. 329 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 671).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1191).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1277).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. 2016 poz. 283 ze zm.).

Postanowienie NSA z dnia 19 września 2001 r., sygn. akt II SA 1945/01, niepubl.

Postanowienie NSA z dnia 10 marca 2006 r., sygn. akt II OW 84/05, LEX nr 198370.

Postanowienie NSA z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt I OW 80/17, LEX nr 2373643.

Postanowienie NSA z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt I OW 202/17, LEX nr 2440714.

Postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. akt II OW 118/18, LEX nr 2556511.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Glosy