Etyka czasopisma

 1. Tytuł: Przegląd Socjologiczny
 2. Kategoria: nauki społeczne
 3. Rok wydania publikacji: 1930
 4. Częstotliwość wydania: Kwartalnik
 5. Kraj publikacji: Polska
 6. Język: polski i angielski
 7. Stan formatu: elektroniczny (e-ISSN 2450-9361) i w druku (ISSN 0033-2356)
 8. Link elektroniczny: journals.ltn.lodz.pl/PS
 9. Dostęp: online - bezpłatny Cena za egzemplarz drukowany: 31,50 PLN
 10. Indeksy: CEJSH, CEEOL, EBSCOhost, Proquest ERIH Plus, Index Copernicus, Google Scholar, PBN/POL-Index, Ministerialna lista punktowanych czasopism naukowych
 11. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Oświadczenie „Przeglądu Socjologicznego” dotyczące zasad etycznych opiera się na Kodeksie Postępowania i Najlepszych Wskazówkach dla Redaktorów Czasopism opracowanych przez Komisję ds. Etyki Publikacji (COPE). W trosce o zapewnienie najwyższych standardów etycznych w swojej działalności wydawniczej kierujemy się następującymi zasadami. 

OBOWIĄZKI REDAKCJI

 1. Czasopismo posiada Redakcję (redaktor naczelny i zastępcy redaktora naczelnego), w skład której wchodzą eksperci z dziedziny nauk społecznych, którzy aktywnie przyczyniają się do rozwoju i dobrego zarządzania Czasopismem. Ich zadaniem jest poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz decydowanie, które z artykułów przedkładanych do Czasopisma powinny zostać opublikowane.
 2. Redakcja czasopisma „Przegląd Socjologiczny” ponosi pełną odpowiedzialność za treść wszystkich zamieszczonych w nim artykułów i innych tekstów.
 3. Redakcja gwarantuje autorom wszystkich nadesłanych tekstów merytoryczną i obiektywną ich ocenę wyłącznie na podstawie ich zawartości merytorycznej. Płeć, narodowość, orientacja seksualna, wiara, afiliacja instytucjonalna autorów oraz inne czynniki pozamerytoryczne nie mają wpływu na ocenę artykułu.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji lub odrzuceniu podejmuje Redakcja Czasopisma. Decyzja ta opiera się na znaczeniu, oryginalności i przejrzystości artykułu, ważności badania i jego znaczeniu dla profilu Czasopisma. Jeśli autorzy zdecydują się na odwołanie od decyzji o nieopublikowaniu swojego artykułu, ostateczna decyzja w tej kwestii spoczywa na Redakcji. Po konsultacji z członkami Redakcji i recenzentami, Redakcja może zmienić pierwotną decyzję o odrzuceniu artykułu do publikacji.
 5. Redakcja zapewnia autorom tekstów na stronie internetowej czasopisma pełną informację na temat wymogów redakcyjnych, którym podlegają publikowane artykuły oraz opis procesów recenzowania.
 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń dotyczących nieetycznych zachowań autorów w postaci naruszania praw autorskich, plagiatu, fałszowania wyników badań lub innych, Redakcja jest zobowiązana do powiadomienia o tym zdarzeniu stosownych instytucji naukowych lub innych odpowiednich organów w celu przeprowadzenia odpowiednich czynności. Redakcja powinna publikować poprawki, wyjaśnienia i przeprosiny oraz wycofać artykuł, jeśli jego autorzy popełnili jakiekolwiek nieetyczne czynności.  *PROCEDURY POSTĘPOWANIA
 7. Redakcja i żaden członek personelu redakcyjnego nie może ujawniać żadnych informacji o przesłanym artykule osobie innej niż autor artykułu, recenzenci lub inni doradcy redakcyjni.
 8. Redakcja powinna opracować i prowadzić bazę danych recenzentów, aktualizując ją w razie konieczności na podstawie wyników recenzentów, osobistych kontaktów akademickich, akademickiej bazy danych bibliograficznych itd. Lista recenzentów artykułów opublikowanych w ciągu roku jest opublikowana w ostatnim wydaniu Czasopisma w danym roku.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW I PROCES RECENZOWANIA

 1. Artykuł może zostać odrzucony przez Redakcję bez zasięgania opinii recenzentów, na podstawie wewnętrznej oceny przygotowanej przez członka Redakcji, jeśli artykuł nie pasuje do profilu Czasopisma, nie spełnia minimalnych standardów jakościowych lub redakcyjnych wymagań zawartych w Instrukcji / Wytycznych dla Autorów dostępnych na stronie internetowej Czasopisma.
 2. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych ekspertów reprezentujących dziedzinę nauki, której dotyczy tematyka podjęta w artykule. Recenzenci powinni mieć znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauki, której dotyczy artykuł. Recenzenci nie należą do Redakcji Czasopisma, są spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.
 3. Preferowanym rozwiązaniem przy recenzowaniu artykułów jest model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process"). Mimo stosowania zasady double-blind review recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: A) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), B) relacje podległości zawodowej, C) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzje mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni dostarczyć autorom jasnych, konstruktywnych i szczegółowych opinii w sposób umożliwiający autorom ustosunkowanie się do zawartych w recenzjach uwag. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem na temat tego, czy artykuł powinien zostać opublikowany w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
 5. Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, których autorzy nie cytowali. Recenzent powinien również zwrócić uwagę Redakcji na wszelkie istotne podobieństwo lub pokrywanie się między artykułem podlegającym recenzji a wszelkimi opublikowanymi artykułami, o których recenzent ma wiedzę osobistą.
 6. W przypadku artykułów, które zdaniem recenzentów wymagają znaczących korekt, recenzenci powinni zapoznać się z poprawioną przez autora wersją artykułu w celu jej akceptacji lub odrzucenia. W przypadku sprzecznych ocen dokonywanych przez wyznaczonych recenzentów artykuł jest przekazywany do trzeciej recenzji.
 7. Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się kompetentny do przygotowania obiektywnej opinii lub nie ma czasu na przygotowanie recenzji w określonym przedziale czasowym (dwa miesiące od dnia podjęcia pracy), powinien niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję i zrezygnować z recenzowania.
 8. Każdy recenzowany artykuł objęty jest klauzulą poufności w stosunku do wszystkich zawartych w nim treści.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Współautorstwo artykułu powinno być ograniczone tylko do osób, które przyczyniły się znacząco do jego powstania. Nazwiska tych osób i ich afiliacje powinny być wymienione jako współautorów w nagłówku artykułu. W przypadku współautorstwa autor korespondencyjny składa Redakcji oświadczenie wskazujące dokładnie rodzaj i zakres wkładu poszczególnych autorów w opracowanie artykułu, jego założeń, metod badawczych, interpretacji wyników badania. Nazwiska osób, które brały udział w badaniu, ale nie mogą być uznane za autorów, powinny być przedstawione w Załączniku. Końcowa wersja artykułu powinna zostać zatwierdzona przez wszystkich współautorów, którzy powinni zgodzić się na jego publikację.
 2. Autorzy powinni umieścić w artykule w odpowiednim cytacie wszystkie publikacje, które miały istotny wpływ na treść artykułu i inne źródła wykorzystywane podczas przygotowywania artykułu. Na żądanie autorzy powinni dostarczyć danych źródłowych i metod badawczych stosowanych w artykule.
 3. Autorzy powinni odpowiedzieć na uwagi recenzentów oraz mogą odwołać się od decyzji redakcyjnych. W sytuacji, gdy nie zgadzają się z uwagami zawartymi w recenzji, powinni przekazać Redakcji istotne uwagi i objaśnienia swoich opinii.
 4. W artykułach powinny być wskazane wszystkie źródła finansowania prac badawczych, których efektem jest artykuł.
 5. Autorzy zobowiązani są przekazać do Redakcji pisemne Oświadczenie, że artykuł przedłożony do publikacji nie został wcześniej opublikowany, w formie drukowanej lub elektronicznej, nie został zgłoszony do publikacji w innych czasopismach i nie jest rozpatrywany do publikacji w innych czasopismach.
 6. Autorzy deklarują w Umowie wydawniczej, że: A) artykuł jest oryginalną pracą autora; B) artykuł nie zawiera materiału o charakterze niezgodnym z prawem, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a także, że autorzy otrzymali wszelkie niezbędne pisemne pozwolenia na powielanie innych źródeł chronionych prawem autorskim; C) przekazują Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.

 

 * PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEETYCZNYCH PRAKTYK AUTORÓW

1. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację w zgłoszonym manuskrypcie (tzw. autoplagiat)
- zgłoszenie autoplagiatu przez recenzenta, czy też osobę z redakcji zajmującą się wewnętrzną oceną zgłoszonego manuskryptu, powoduje, że sprawdzona zostaje zasadność takich zastrzeżeń (sprawdzenie programem antyplagiatowym, zapoznanie się z wcześniejszymi publikacjami autora i ocena jakościowa ich podobieństwa)
- informacja o sprawdzaniu publikacji przekazana jest recenzentowi
- jeśli powtórzenia w artykule są znaczne (np. został on opublikowany w znacznym zakresie [w oparciu o te same dane i identyczne lub bardzo podobne wyniki]) – Autor/Autorzy zostają poinformowani, że czasopismo publikuje jedynie oryginalne artykuły (zgodnie z wymaganym od Autorów oświadczeniem) i są poproszeni o wyjaśnienie sytuacji;
- jeśli Autor/Autorzy udzielą niesatysfakcjonujących wyjaśnień, bądź przyznają się do winy, zostają poinformowani, że manuskrypt zostaje odrzucony
- jeśli wyjaśnienia są wystarczające, a Autor wykaże oryginalność treści, Autor proszony jest o wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w artykule, aby tę oryginalność podkreślić [podobnie postępuje się w przypadku, gdy zauważony stopień podobieństwa jest nieznaczny, np. stosowana jest podobna metoda, występują nawiązania do wcześniejszych publikacji, ale wnioski w artykule są rozszerzone, skierowane do innego odbiorcy]
- jeśli zmiany zostaną wprowadzone, artykuł poddawany jest dalszej procedurze recenzyjnej
- jeśli zastrzeżenia recenzenta lub członka redakcji nie są zasadne (brak znaczącego pokrycia treści), artykuł poddawany jest dalszej procedurze recenzyjnej
- wszystkie strony wymienionej wyżej sytuacji są na każdym etapie informowane o kolejnych podejmowanych krokach i o ostatecznym rezultacie.

2. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację w opublikowanym artykule
- jeśli czytelnik informuje o podejrzeniu tzw. autoplagiatu w opublikowanym artykule, dziękujemy czytelnikowi za zwrócenie uwagi na tę kwestię i informujemy, że artykuł zostanie sprawdzony pod kątem zasadności tych zastrzeżeń
- jeśli powtórzenia w artykule są znaczne (np. został on opublikowany w znacznym zakresie [w oparciu o te same dane i identyczne lub bardzo podobne wyniki]) – Autor/Autorzy zostają poinformowani, że czasopismo publikuje jedynie oryginalne artykuły (zgodnie z wymaganym od Autorów oświadczeniem) i poproszeni o wyjaśnienie sytuacji;
- jeśli Autor/Autorzy udzielą niesatysfakcjonujących wyjaśnień, bądź przyznają się do winy, zostają poinformowani, że artykuł zostanie wycofany z wersji elektronicznej czasopisma, a w kolejnym drukowanym zeszycie czasopisma pojawia się informacja o takiej decyzji redakcji dot. określonego artykułu
- jeśli wyjaśnienia są wystarczające, a Autor wykaże oryginalność treści, Autor proszony jest o wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w artykule, aby tę oryginalność podkreślić [podobnie postępuje się w przypadku, gdy zauważony stopień podobieństwa jest nieznaczny, np. stosowana jest podobna metoda, występują nawiązania do wcześniejszych publikacji, ale wnioski w artykule są rozszerzone, skierowane do innego odbiorcy]
- jeśli zmiany zostaną wprowadzone, artykuł zostaje opublikowany w nowej wersji
- jeśli zastrzeżenia czytelnika nie są zasadne (brak znaczącego pokrycia treści), artykuł pozostaje bez zmian, a czytelnik jest poinformowany, dlaczego redakcja podjęła taką decyzję
- wszystkie strony wymienionej wyżej sytuacji są na każdym etapie informowane o kolejnych podejmowanych krokach i o ostatecznym rezultacie.

3. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat w zgłoszonym manuskrypcie
- zgłoszenie plagiatu przez recenzenta, czy też osobę z redakcji zajmującą się wewnętrzną oceną zgłoszonego manuskryptu, powoduje, że sprawdzona zostaje zasadność takich zastrzeżeń (np. sprawdzenie programem antyplagiatowym, sprawdzenie jakościowe fragmentów uznanych jako plagiat)
- informacja o sprawdzaniu publikacji przekazana jest recenzentowi
- jeśli artykuł jest ewidentnym plagiatem (np. wykorzystanie dużych fragmentów tekstu bez uznania autorstwa) – Autor/Autorzy zostają poinformowani, że czasopismo publikuje jedynie oryginalne artykuły, będące własnością Autora (zgodnie z wymaganym od Autorów oświadczeniem), przedstawione są dowody na plagiat, a Autorzy poproszeni są o wyjaśnienie sytuacji;
- jeśli Autor/Autorzy udzielą niesatysfakcjonujących wyjaśnień, bądź przyznają się do winy, zostają poinformowani, że manuskrypt zostaje odrzucony
- jeśli wyjaśnienia są wystarczające, Autor poinformuje o niezamierzonym błędzie albo autor jest młodym badaczem, redakcja daje autorowi możliwość rewizji artykułu i wskazuje, jak powinno zostać oznaczone autorstwo przytaczanych fragmentów; podobnie postępuje się, gdy praca została skopiowana w niewielkim stopniu;
- jeśli zmiany zostaną wprowadzone, artykuł poddawany jest dalszej procedurze recenzyjnej
- jeśli zastrzeżenia recenzenta lub członka redakcji nie są zasadne (brak znaczącego skopiowania treści), artykuł poddawany jest dalszej procedurze recenzyjnej
- wszystkie strony wymienionej wyżej sytuacji są na każdym etapie informowane o kolejnych podejmowanych krokach i o ostatecznym rezultacie;
- redakcja rozważy w zaistniałej sytuacji kontakt z przełożonymi Autora;

4. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat w opublikowanym artykule
- zgłoszenie plagiatu przez czytelnika powoduje, że zostaje sprawdzona zasadność takich zastrzeżeń (np. sprawdzenie programem antyplagiatowym, sprawdzenie jakościowe fragmentów uznanych jako plagiat)
- informacja o sprawdzaniu publikacji przekazana jest czytelnikowi z podziękowaniem za wiadomość
- jeśli artykuł jest ewidentnym plagiatem (np. wykorzystanie dużych fragmentów tekstu bez uznania autorstwa) – Autor/Autorzy zostają poinformowani, że czasopismo publikuje jedynie oryginalne artykuły, będące własnością Autora (zgodnie z wymaganym od Autorów oświadczeniem), przedstawione są dowody na plagiat, a Autorzy poproszeni są o wyjaśnienie sytuacji;
- jeśli Autor/Autorzy udzielą niesatysfakcjonujących wyjaśnień, bądź przyznają się do winy, zostają poinformowani, że artykuł zostaje wycofany z elektronicznej wersji czasopisma, a w następnym numerze czasopisma drukowanego zostanie opublikowana informacja o zaistniałej sytuacji;
- jeśli wyjaśnienia są wystarczające, Autor poinformuje o niezamierzonym błędzie albo autor jest młodym badaczem, redakcja daje autorowi możliwość rewizji artykułu i wskazuje, jak powinno zostać oznaczone autorstwo przytaczanych fragmentów; podobnie postępuje się, gdy praca została skopiowana w niewielkim stopniu;
- jeśli zmiany zostaną wprowadzone, publikowana jest korekta artykułu z odpowiednim komentarzem;
- jeśli zastrzeżenia czytelnika nie są zasadne (brak znaczącego skopiowania treści), artykuł pozostaje w niezmienionej formie, a czytelnik zostaje poinformowany, w jaki sposób redakcja sprawdziła artykuł
- wszystkie strony wymienionej wyżej sytuacji są na każdym etapie informowane o kolejnych podejmowanych krokach i o ostatecznym rezultacie.
- redakcja rozważy w zaistniałej sytuacji kontakt z przełożonymi Autora;

5. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych w zgłoszonym manuskrypcie
- zgłoszenie podejrzenia o sfabrykowaniu danych przez recenzenta, czy też osobę z redakcji zajmującą się wewnętrzną oceną zgłoszonego manuskryptu, powoduje, że sprawdzona zostaje zasadność takich zastrzeżeń; osoba zgłaszająca podejrzenia proszona jest o przekazanie dowodów;
- redakcja rozważy skierowanie prośby do drugiego recenzenta z prośbą o ocenę sytuacji;
- redakcja kontaktuje się z Autorem i informuje go o zaistniałej sytuacji w sposób neutralny z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy;
- jeśli wyjaśnienie Autora jest niesatysfakcjonujące albo Autor przyzna się do winy, manuskrypt zostaje odrzucony, a redakcja rozważy poinformowanie o sytuacji bezpośrednich przełożonych Autora;
- jeśli wyjaśnienie jest satysfakcjonujące, Autor zostaje przeproszony, recenzent otrzymuje informację o wyniku sprawy, a proces recenzji może być kontynuowany
- wszystkie strony wymienionej wyżej sytuacji są na każdym etapie informowane o kolejnych podejmowanych krokach i o ostatecznym rezultacie.

6. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych w opublikowanym artykule
- zgłoszenie podejrzenia o sfabrykowaniu danych przez czytelnika powoduje, że sprawdzona zostaje zasadność takich zastrzeżeń; osoba zgłaszająca podejrzenia proszona jest o przekazanie dowodów;
- redakcja rozważy skierowanie prośby do recenzenta z prośbą o ocenę sytuacji;
- redakcja kontaktuje się z Autorem i informuje go o zaistniałej sytuacji w sposób neutralny z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy;
- jeśli wyjaśnienie Autora jest niesatysfakcjonujące albo Autor przyzna się do winy, artykuł zostaje wycofany z wersji elektronicznej czasopisma, a redakcja rozważy poinformowanie o sytuacji bezpośrednich przełożonych Autora; w wersji drukowanej czasopisma ukazuje się informacja o zaistniałej sytuacji;
- jeśli wyjaśnienie jest satysfakcjonujące, może zostać opublikowana korekta, jeśli błąd był niezamierzony; jeśli błędu nie stwierdzono, Autor zostaje przeproszony, a czytelnik otrzymuje informację o wyniku sprawy;
- wszystkie strony wymienionej wyżej sytuacji są na każdym etapie informowane o kolejnych podejmowanych krokach i o ostatecznym rezultacie;

7. Zmiany na liście autorów (a) Autor korespondencyjny prosi o dodanie kolejnego autora przed opublikowaniem
- jeśli autor korespondencyjny prosi o dodanie kolejnego autora artykułu, zostaje on poproszony o wyjaśnienie powodów tej prośby, a redakcja sprawdza, czy wszyscy autorzy zgadzają się na dodanie kolejnego autora;
- jeśli wszyscy autorzy się zgadzają, nowy autor zostaje poproszony o wypełnienie oświadczenia dla autora, a proces recenzji i publikacji może być kontynuowany;
- jeśli nie wszyscy autorzy się zgadzają, wówczas proces recenzji/publikacji tekstu zostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia kwestii autorstwa.

8. Zmiany na liście autorów (b) Autor korespondencyjny prosi o usunięcie autora przed opublikowaniem
- jeśli autor korespondencyjny prosi o usunięcie jednego z autorów artykułu, zostaje on poproszony o wyjaśnienie powodów tej prośby, a redakcja sprawdza, czy wszyscy autorzy zgadzają się na usunięcie tego autora;
- jeśli wszyscy autorzy się zgadzają, lista autorów zostaje poprawiona, a proces recenzji i publikacji może być kontynuowany;
- jeśli nie wszyscy autorzy się zgadzają, wówczas proces recenzji/publikacji tekstu zostaje wstrzymany do czasu wyjaśnienia kwestii autorstwa; należy poinformować wykluczonego autora, że jeżeli się sprzeciwia tej decyzji, powinien zwrócić się do współautorów lub ich instytucji, a nie do redaktora;

9. Zmiany na liście autorów (c) Prośba o dodanie kolejnego autora po opublikowaniu
- jeśli autor korespondencyjny prosi o dodanie kolejnego autora artykułu po jego opublikowaniu, zostaje on poproszony o wyjaśnienie powodów tej prośby oraz o wyjaśnienie, dlaczego ten autor nie został wcześniej uwzględniony, a redakcja sprawdza, czy wszyscy autorzy zgadzają się na dodanie kolejnego autora;
- jeśli wszyscy autorzy się zgadzają, nowy autor zostaje poproszony o wypełnienie oświadczenia dla autora, a także zostaje opublikowana korekta listy autorów w wersji elektronicznej oraz informacja o korekcie w kolejnym drukowanym numerze czasopisma;
- jeśli nie wszyscy autorzy się zgadzają, wówczas zmiany nie zostają wprowadzone aż do wyjaśnienia kwestii autorstwa;
- może zaistnieć konieczność kontaktu z instytucją, w której afiliowani są autorzy z prośbą o wyjaśnienie autorstwa.

10. Zmiany na liście autorów (d) Prośba o usunięcie autora po opublikowaniu
- jeśli autor korespondencyjny prosi o usunięcie jednego z autorów artykułu po jego opublikowaniu, zostaje on poproszony o wyjaśnienie powodów tej prośby oraz o wyjaśnienie, dlaczego ten autor został wcześniej uwzględniony, a redakcja sprawdza, czy wszyscy autorzy zgadzają się na usunięcie tego autora;
- jeśli wszyscy autorzy się zgadzają, zostaje opublikowana korekta listy autorów w wersji elektronicznej oraz informacja o korekcie w kolejnym drukowanym numerze czasopisma;
- jeśli nie wszyscy autorzy się zgadzają, wówczas zmiany nie zostają wprowadzone aż do wyjaśnienia kwestii autorstwa;
- może zaistnieć konieczność kontaktu z instytucją, w której afiliowani są autorzy z prośbą o wyjaśnienie autorstwa.

11. Sposób postępowania, gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem
- zgłoszenie problemu etycznego z manuskryptem przez recenzenta albo członka redakcji podczas wewnętrznej oceny redakcyjnej, powoduje, że sprawdzona zostaje zasadność takich zastrzeżeń; redakcja dziękuje osobie zgłaszającej problem;
- jeśli redakcja uzna to za pomocne, może poradzić się w tej sprawie eksperta ds. etyki badań społecznych;
- redakcja kontaktuje się z Autorem manuskryptu i informuje o zaistniałej sytuacji, prosząc o dostarczenie odpowiednich dokumentów lub wyjaśnienie, dlaczego Autor postąpił w określony sposób;
- jeśli Autor udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, proces recenzowania jest kontynuowany, a recenzent bądź członek redakcji zostaje o tym poinformowany;
- jeśli odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, proces recenzowania jest wstrzymany do czasu wyjaśnienia sprawy, Autor zostaje o tym poinformowany, a zastrzeżenia zostają skierowane do bezpośredniego przełożonego Autora;
- jeśli sprawa nie zostanie w ten sposób wyjaśniona, manuskrypt nie będzie dalej rozpatrywany;

12. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora
- Autor zgłaszający niewłaściwe zachowanie recenzenta, zostaje zapewniony, że redakcja zbada sprawę
- w czasopiśmie obowiązują podwójne ślepe recenzje, zatem należy sprawdzić, czy Autor właściwie zidentyfikował recenzenta;
- jeśli sprawa dotyczy rzeczywistego recenzenta, Autor zostaje poproszony o przekazanie dowodów w sprawie, które następnie są sprawdzane; jeśli zarzuty się potwierdzą, należy skontaktować się z recenzentem i poprosić go o wyjaśnienie sprawy;
- jeśli wyjaśnienie jest satysfakcjonujące informuje się o tym Autora; jeśli jest niesatysfakcjonujące (lub recenzent nie odpowiada), należy skontaktować się z instytucją zwierzchnią recenzenta i poprosić ją o wyjaśnienie sprawy
- redakcja rozważy usunięcie recenzenta z bazy recenzentów;
- jeśli sprawa nie dotyczy rzeczywistego recenzenta, należy sprawdzić powiązania pomiędzy recenzentem a osobą podejrzaną o niewłaściwe zachowanie; można skontaktować się z rzeczywistym recenzentem i zapytać go, czy rozmawiał z kimkolwiek o recenzowanym artykule oraz czy przygotował recenzję samodzielnie; należy poinformować Autora, że jego zastrzeżenia nie dotyczą recenzenta artykułu (można rozważyć ujawnienie nazwiska recenzenta, jeśli recenzent wyrazi na to zgodę);

13. Jak odpowiedzieć demaskatorom, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia bezpośrednio / Jak odpowiedzieć demaskatorom, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia za pośrednictwem mediów społecznościowych
- zastrzeżenia zgłaszane bezpośrednio czy za pośrednictwem np. mediów społecznościowych (anonimowo bądź nie anonimowo) będę rozważane przez redakcję, jeśli zawierają konkretne, szczegółowe, merytoryczne zastrzeżenia do artykułu;
- jeśli tych szczegółów brakuje, osoba zgłaszająca zostanie poproszona o ich dostarczenie, gdyż bez nich redakcja nie będzie w stanie zbadać sprawy;
- jeśli zastrzeżenia okażą się zasadne, można rozważyć korektę artykułu, jego wycofanie, publikację informacji o popełnieniu błędu; jeśli zastrzeżenia okażą się niezasadne należy przedstawić merytoryczne argumenty, dlaczego redakcja nie podejmie kroków w tej sprawie. 

Procedury opracowane przez Redakcję na podstawie zasad COPE