O czasopiśmie

 

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.”

/Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku  z przygotowaniem I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./

      Przegląd Socjologiczny jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.

    W latach 1930-1938 ukazało się siedem tomów „Przeglądu…”, jedynego w tym czasie ogólnopolskiego czasopisma poświęconego w całości socjologii. Na łamach „Przeglądu…” publikowali wtedy autorzy, których nazwiska przeszły do historii nauk społecznych (m.in. Hertz, Krzywicki, Ossowski, Rychliński, Znaniecki).  Dla uczczenia 80-lecia „Przeglądu…” zeszyt LIX/1 (wydany w 2010 r.) poświęcono przedrukom wybranych tekstów przedwojennych (tam również można odnaleźć kompletne spisy treści przedwojennych tomów Przeglądu).
    W 1946/7 r. w Łodzi, pod redakcją Józefa Chałasińskiego (w porozumieniu z F. Znanieckim przebywającym  w Stanach Zjednoczonych), ukazał się VIII tom „Przeglądu Socjologicznego”, zawierający niektóre  artykuły przygotowane do publikacji w 1939 r. Ukazały się jeszcze tomy IX i X, zanim w rezultacie procesu stalinizacji zlikwidowano w Polsce katedry, studia uniwersyteckie, placówki badawcze i wydawnictwa poświęcone socjologii jako „nauce burżuazyjnej”. „Odwilż” Października 1956 pozwoliła na odrodzenie się socjologii akademickiej. Wówczas J. Chałasiński (wraz z zespołem) wznowił wydawanie „Przeglądu…” pod auspicjami Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ŁTN). Pojawiły się wtedy także inne czasopisma socjologiczne, przede wszystkim „Kultura i Społeczeństwo” (założone też przez Chałasińskiego) oraz „Studia Socjologiczne”. Profil naukowy „Przeglądu…” formowany był w tych latach przez Chałasińskiego i jego współpracowników. Stało się to szczególnie wyraźne w latach 1960-ych, kiedy Chałasiński  – w ramach restrykcji za krytykę polityki PZPR wobec nauki – został pozbawiony stanowisk w PAN i na Uniwersytecie Łódzkim.
   Po śmierci J. Chałasińskiego redakcję objął w 1979 r. Jan Lutyński w towarzystwie współpracowników z UŁ: A. Kłoskowskiej, J. Kulpińskiej, W. Piotrowskiego i J. Szczepańskiego. W latach 80-tych Przegląd koncentrował się na prezentacji badań socjologicznych nad przemianami zachodzącymi w Polsce, co prowadziło do kłopotów z cenzurą. Jaskrawym przykładem jest zeszyt relacjonujący obrady VI Zjazdu Socjologicznego (wrzesień 1981 w Łodzi), który był planowany w ramach tomu XXXV, a ukazał się jako pierwszy zeszyt tomu LV w roku 2006. Jeszcze kilka lat po śmierci J. Lutyńskiego w kwietniu 1988 ukazywały się zeszyty przez niego przygotowane. W latach 1989-2015 redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologicznego” była Jolanta Kulpińska. Od roku 2016 redaktorem naczelnym czasopisma jest Marek Czyżewski   Pismo jest obecnie wydawane jako kwartalnik. Poszczególne zeszyty są redagowane przez członków Komitetu Redakcyjnego, a niekiedy przez zaproszonych gości. Komitet Redakcyjny składa się z profesorów socjologii UŁ, natomiast członkowie Rady Redakcyjnej, recenzenci zewnętrzni, podobnie jak autorzy tekstów, reprezentują ogólnokrajowe środowisko socjologiczne. Zeszyty „Przeglądu…” mają w większości charakter tematyczny, ale pismo jest otwarte na teksty nadsyłane do redakcji. Szczególną uwagę poświęcamy nadal współczesnym przemianom społecznym, a także socjologicznemu warsztatowi badawczemu.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus,  PBNCEEOL, BazHum,  EBSCOhostCEJSH, ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki.
Liczba punktów w roku 2021 - 70.

 

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można poprzez złożenie zamówienia w wiadomości e-mail na adres: biuro@ltn.lodz.pl lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.