Zasady recenzowania

  1. Artykuł może zostać odrzucony przez Redakcję bez zasięgania opinii recenzentów, na podstawie wewnętrznej oceny przygotowanej przez członka Redakcji, jeśli artykuł nie pasuje do profilu Czasopisma lub nie spełnia minimalnych standardów jakościowych albo redakcyjnych wymagań zawartych w Instrukcji/Wytycznych dla Autorów dostępnych na stronie internetowej Czasopisma.
  2. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych ekspertów reprezentujących dziedzinę nauki, której dotyczy tematyka podjęta w artykule. Recenzenci powinni mieć znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauki, której dotyczy artykuł. Recenzenci nie należą do Redakcji Czasopisma, są także spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.
  3. Przy recenzowaniu artykułów stosowany jest model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”). Ponadto recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem (i rozpoznane przez recenzenta na podstawie lektury zanonimizowanej wersji artykułu): A) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), B) relacje podległości zawodowej, C) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  4. Recenzje mają formę pisemną i muszą być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzenci mają za zadanie wypełnić formularz recenzji, który składa się z części ankietowej i opisowej. Osobista krytyka autora jest nieakceptowalna. Recenzenci powinni dostarczyć autorom jasnych, konstruktywnych i szczegółowych opinii w sposób umożliwiający autorom ustosunkowanie się do zawartych w recenzjach uwag. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek na temat tego, czy artykuł powinien zostać opublikowany w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
  5. Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się kompetentny do przygotowania obiektywnej opinii lub nie ma czasu na przygotowanie recenzji w określonym przedziale czasowym (dwa miesiące od dnia podjęcia pracy), powinien niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję i zrezygnować z recenzowania
  6. Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, których autorzy nie cytowali. Recenzent powinien również zwrócić uwagę Redakcji na wszelkie istotne podobieństwo lub pokrywanie się między artykułem podlegającym recenzji i wszelkimi publikacjami, o których recenzent ma wiedzę osobistą.
  7. W przypadku artykułów, które zdaniem recenzentów wymagają znaczących korekt, recenzent ma prawo zażądać wglądu w wersję artykułu w celu jej akceptacji lub odrzucenia.
  8. W przypadku sprzecznych ocen dokonywanych przez wyznaczonych recenzentów artykuł jest przekazywany do trzeciej recenzji.
  9. Każdy recenzowany artykuł objęty jest klauzulą poufności w stosunku do wszystkich zawartych w nim treści.