Informacje dla autorów

Redakcja i Wydawca czasopisma NIE pobierają żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów.

Czas procedowania artykułów od wysłania manuskryptu przez autora do momentu publikacji artykułu w wersji on-line: 8-9 miesięcy.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO PUBLIKACJI
W „PRZEGLĄDZIE SOCJOLOGICZNYM”


Artykuł powinien być dostarczony w wersji elektronicznej jako dokument Microsoft Office Word (format .doc /.docx) na adres e-mail: przegladsocjologiczny@gmail.com

1. Na górze po lewej stronie imię i nazwisko autora, miejsce pracy (afiliacja) wraz ze stopniem albo tytułem naukowym, adres e-mail oraz identyfikator ORCID.

2. Tytuł wyśrodkowany, pisany wersalikami i pogrubiony (bold): Times New Roman – 12 pkt.

3. Śródtytuły pogrubione (bold): Times New Roman – 12 pkt.

4. Czcionka w tekście: Times New Roman – 12 pkt.

5. Konieczne przypisy objaśniające należy umieszczać na dole strony – numeracja ciągła, czcionka Times New Roman – 10 pkt

6. Odnośniki w tekście zgodnie z tzw. systemem harwardzkim:

Nazwisko/a rok wydania: strona/y po dwukropku.

Np.: [Boltanski, Chiapello 1999: 35, 45]

Informacje proszę podać w nawiasach kwadratowych. W przypadku ponownego odwołania do tej samej pozycji prosimy o niestosowanie określeń takich jak Ibidem, Tamże, ale o ponowne podanie nazwiska/nazwisk/tytułu pozycji oraz strony.

7. Bibliografia zamieszczona na końcu artykułu, alfabetycznie, czcionka Times New Roman – 10 pkt., wg wzorów:

Przykład dla rozdziału w książce:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W: Tytuł książki, Redaktor/rzy, strony. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Wojciszke Bogdan, Janusz Grzelak. 1995. Poczucie krzywdy Polaków: wzorce przeżywania, determinanty i konsekwencje. W: Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka. A. Biela, T. Marek (red.), 153–180. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Przykład dla artykułu naukowego:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. „Tytuł artykułu naukowego”. Czasopismo tom (zeszyt): Strony.
Jepperson Roland, John W. Meyer. 2011. “Multiple levels of analysis and the limitations of methodological individualism”. Sociological Theory 29(1): 54–73.

Przykład dla książki:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Parsons Talcott, Neil J. Smelser. 1956. Economy and society: A study in the integration of economic and social theory. Glencoe: The Free Press.

Przykład dla książki pod redakcją:

Nazwisko Imię, Imię Nazwisko. (red.). Rok. Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Gordon Chad, Kenneth J. Gergen. (eds). 1968. The self in social interaction. New York: John Wiley.

Źródła internetowe:

Nazwisko Imię (lub Nazwa Instytucji). Rok. Tytuł publikacji. https://address.pl [dostęp: dd.mm.rr].

Dutkiewicz Rafał. 2015. Partycypacja obywateli w rządzeniu to wyzwanie, z jakim muszę się zmierzyć. Blogi Wrocław. http://blogi.wroclaw.pl [dostęp: 30.06.2016]. Data dostępu w nawiasach kwadratowych.

Eurostat. 2022. EU survey on gender-based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) – first results – 2022 edition. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-reports/w/ks-ft-22-005 [access: 16.02.2023].

W tytułach angielskich prosimy o stosowanie cudzysłowów podwójnych górnych. Jeśli jest konieczność zastosowania drugiego cudzysłowu wewnątrz cudzysłowu już otwartego, prosimy o stosowanie cudzysłowu francuskiego « ».

Prosimy o zapis słów w tytułach angielskich małymi literami (oprócz pierwszego słowa w tytule, nazw własnych, słowa po dwukropku itp.).

8. Prosimy o dodanie numerów DOI przy tych pozycjach bibliograficznych, które je posiadają. Numer DOI powinien znaleźć się na końcu pozycji bibliograficznej po kropce, w formacie https://doi.org/NUMERDOI.

9. Rysunki, schematy i wykresy powinny być przygotowane w odcieniach szarości. Wskazane jest umieszczanie plików źródłowych, aby była możliwość naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej. Wzory, tabele i schematy nie mogą być skanowane. Rysunki i tabele należy umieścić w odpowiednich miejscach tekstu (jak najbliżej odwołań). Przy każdej cytowanej tabeli, schemacie, rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie własne”. Zamieszczane mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300–600 dpi.

10. Do redakcji należy przesłać tekst wraz ze streszczeniami (ok. 200 słów) w językach polskim i angielskim, ze słowami kluczowymi w obu językach, oraz tytułem artykułu w języku angielskim odpowiadającym tytułowi oryginału.

11. Objętość artykułu: około 40 000 znaków (ze spacjami); maksymalnie 60 000 znaków (ze spacjami). Objętość liczymy bez streszczeń w językach polskim i angielskim, ale łącznie z bibliografią. Objętość recenzji książki: maksimum 15 000 znaków (ze spacjami).

12. Teksty przekraczające limit objętości i/lub niespełniające wymogów bibliograficznych czasopisma będą odsyłane do korekty formalnej.