Reopening of proceedings in the Slovak administrative court procedure

Authors

  • Agnieszka Ziółkowska Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministarcyjne, Poland https://orcid.org/0000-0002-9933-2667

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/8

Keywords:

demand to reopen proceedings in Slovakia, stages of reopened proceedings

Abstract

Background: Until 1 July 2016, the Slovak legal system did not provide for a demand to re­open administrative proceedings; instead, proceedings could be reopened under the procedure laid down in the code of civil procedure (Občiansky súdny poriadok). The current version of the Slovak code of administrative procedure – Spravny Sudny Poriadok – regulates in part five two extraordinary legal measures against a final judgment: the cassation appeal and the demand to reopen administrative court proceedings.

Research purpose: The research covers the demand to reopen proceedings. Accordingly, the objective was to determine the essence and character of this legal measure, conditions for the admissibility thereof, as well as the course of reopened proceedings.

Methods: The research was carried out predominantly using the empirical-dogmatic method, further backed by ahistorical method and comparative method.

Conclusions: The list of three positive conditions for the demand to reopen proceedings has a mixed character: it encompasses one condition that is considered to be one of the so-called ac­tual reasons for the reopening, and two conditions related to inconsistency of the challenged judg­ment with other judgments issued by courts and international tribunals. The demand to reopen proceedings does not have a devolutive character and its submission has a relatively suspensive effect. Proceedings launched by the demand to reopen administrative proceedings encompass two phases: the first one (iudicium rescindens) involves examination of the fulfilling the conditions for examination of the demand to reopen proceedings. This stage concludes with a judgment as to the admissibility of reopening or refusal to reopen proceedings. The second stage (iudicium rescis-sorium), reopened proceedings, consists in a substantive examination of the demand.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kodeks karny (Trestný zákon) z dnia 2 lipca 2005 r., Zákon č. 300/2005 ze zm.

Kodeks postępowania cywilnego (Občiansky súdny poriadok) z dnia 4 grudnia 1963 r., Zákon č. 99/1963 ze zm.

Ustawa nr 413/2019, zákon z 26 listopada 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Ustawa o sądach administracyjnych Verwaltungsgerichtshofgesetz, BGBl nr 10/1985 z licznymi zmianami

.

Ustawa z dnia 3 września 1953 r. o sądach i prokuraturze, Ústavní zákon o soudech a prokuratuře, Zákon č. 64/1952 ze zm.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Babiaková E., K niektorým aktuálnym otázkam správneho súdnictva, Justičná revue 2000/8–9, s. 869–885.

Babiaková E., Protest prokurátora a správne súdnictvo, Justičná revue 2006/58/3, s. 520–528.

Baricová J., Števček M., w: J. Baricová, M. Fečik, A. Filová i in., Správny súdny poriadok – komentár, C.H.Beck, Bratislava 2018, s. 1750–1824.

Cepek B., Právne vzťahy medzi dozorom prokuratúry a správnym súdnictvom, w: K. Frumarov (red.), Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku, Olomouc 2018, s. 19–27.

Chmielewski G., Sądownictwo administracyjne na Słowacji. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009/1, s. 171–179.

Filová A., Rekodifikácia civilného procesného práva: Koncentrácia konania, Bulletin slovenskej advokácie 2016/10, s. 4–7.

Gandžalová D., Zákládná právná úprava správneho súdnictva v Slovenskej republiky, Visegrad Journal on Human Rights 2015/2, s. 19–25.

Hanzelová I., Rumana I., Šingliarová I., Správny súdny poriadok – komentár, 2016, s. 562–593.

Hauser R., Piątek W., w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. System prawa administracyjnego, t. X, Warszawa 2014, s. 598–772.

Horvat M., Srebalová M., Pekár B., Postavenie prokuratúry v správnom súdnom poriadku, w: K. Frumarov (red.), Správní soudnictví – 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku, Olomouc 2018, s. 63–73,

Jokel’ P., Nové právne inštitúty v správnom súdnom poriadku, Studia Iuridica Cassoviensia 2016/2, s. 67–81.

Kabat A., w: B. Dauter, A. Kabta, M. Niezgódka-Medek (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018, s. 889–1000.

Kabat A., Zakres i podstawy wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego, w: Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 254 (515).

Macur J., Soudnictví a soudní právo, Brno 1988.

Malast J., Opravné prostředky ve správním soudnictví, w: M. Maslen (red.), Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty, Zborník príspevkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 7.–8. marca 2011 v Trnave (projekt VEGA č. 1/0319/10) Správne súdnictvo / Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva; Bratislava 2011, s. 97 (360).

Pekár B., Prieskum vnútroštátnych správnych rozhodnutí európskymi súdmi v nadväznosti na aplikáciu vybraných zásad správneho trestania, w: M. Lenhart, I. Hapčová, J. Hamuľák (red.), Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania, Bratislavské právnické fórum 2016, s. 99–131.

Resich Z., Res iudicata, Warszawa 1978.

Sestrienková A., Krátky prehľad novej právnej úpravy civilného procesného práva v Slovenskej republike, Visegrad Journal of Human Rights 2016/4, s. 36–41.

Šúrek S., Správne súdnictvo a kam s dozorom prokuratúry, http://www.ucps.sk

Vačok J., Jeden súd pre správne súdnictvo, w: L. Trellová (red.), Pôsobnosťa organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 2012, s. 208–400.

Závadska E., Budúcnosť správneho súdnictva na Slovensku (Náčrt aktuálnych problémov), Právny obzor 2007/5, s. 398–413.

Zieliński A., Wokół reformy polskiego sądownictwa, Państwo i Prawo 2009/2, s. 3–20.

Ziółkowska A., Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Katowice 2019.

Nález (Wyrok) Ústavného súd Slovenskej republiky (Trybunału Konstytucyjnego SR) z dnia 29 kwietnia 2009 r., I. ÚS 393/08, https://www.ustavnysud.sk

Postanowienie sądu okręgowego (Krajský súd Košice) z dnia 15 grudnia 2016 r., 9Sa/25/2016, https://otvorenesudy.sk.

Postanowienie sądu okręgowego (Krajský súd Nitra) z dnia 26 lipca 2017 r., KSNR/11S/76/2017, https://otvorenesudy.sk

Postanowienie sądu okręgowego (Krajský súd Trnava) z dnia 27 października 2017 r., KSTT/20S/83/2016, https://otvorenesudy.sk

Postanowienie sądu okręgowego (Krajský súd v Žiline) z dnia 11 czerwca 2018 r., KSZA/ 27Sa/1/2018, https://otvorenesudy.sk

Postanowienie (Uznesenie) sądu okręgowego (Krajský súd v Žiline) z dnia 26 czerwca 2018 r., KSZA/30S/83/2018, https://otvorenesudy.sk

Postanowienie (uznesenie) Ústavného súdu Slovenskej republiky (Trybunału Konstytucyjnego SR) z dnia 12 lipca 2018 r., IV. ÚS 407/2018-20, https://www.ustavnysud.sk

Postanowienie (Uznesenie) sądu okręgowego (Krajský súd v Trenčíne) z dnia 17 lipca 2018 r., KSTN/13S/36/2017, https://otvorenesudy.sk

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 16 października 2017 r., I FPS 1/17, OSP 2018/5, poz. 53, s. 12.

Wyrok (NÁLEZ) Ústavného súdu Slovenskej republiky z dnia 15 lipca 2003 r., I. ÚS 23/2001, https://www.ustavnysud.sk

Wyrok (NÁLEZ) Ústavného súdu Slovenskej republiky z dnia 11 maja 2016 r., I. ÚS 76/2016-29, https://www.ustavnysud.sk

Wyrok TSUE z dnia 29 lipca 2019 r., w sprawie C-620/17 Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2018 r. III SA/Po 88/18, Legalis nr 1798416.

https://www.confeuconstco.org/reports/rep-xvi/LB-Slovaquie-MS.pdf – Spolupráca ústavných súdov v Európe – Aktuálna situácia a perspektívy, 2014.

https://www.justice.gov.sk – Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného, Ministerstwo sprawiedliwości Republiki Słowacji, Bratysława 2013.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Ziółkowska, A. (2020). Reopening of proceedings in the Slovak administrative court procedure. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 149–169. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/8

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW