Indeksacja czasopisma

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych MEiN - 40 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBNIndex Copernicus (ICV: 2020 - 95.91), CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można:
1. bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym,
2. składając zamówienie poprzez wiadomosć e-mail (biuro@ltn.lodz.pl)