DLA AUTORÓW

Redakcja i Wydawca czasopisma NIE pobierają żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów.

 

ZASADY OPRACOWANIA TEKSTU

1. Do tekstu należy dołączyć metadane:
— streszczenie w języku angielskim wraz z angielskim tytułem, odpowiadającym oryginałowi (ewentualnie imię i nazwisko tłumacza);
— słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
— bibliografię;
— krótką notkę biograficzną zawierającą informacje o autorze: zainteresowania badawcze, ważniejsze publikacje;
— dane do afiliacji tekstu (pełna nazwa jednostki naukowej wraz z adresem);
— adres poczty elektronicznej; numer ORCID
— doktoranci powinni załączyć rekomendację promotora.

2. Formatowanie tekstu:
— czcionka 12 pkt. na interlinii 1,5; tekst wyrównany do lewej i prawej;
— cytaty, zarówno prozą, jak wierszem — dłuższe niż 1,5 wiersza — prosimy wyodrębnić jako nowy akapit, opuszczając je od tekstu głównego odstępem dodatkowego wiersza, nie zmieniając wielkości czcionki oraz nie stosując kursywy i cudzysłowów;
— prosimy o niestosowanie znaku tzw. twardej spacji (CTRL+SHIFT+SPACJA).

3. W przypisach dolnych umieszczamy WYŁĄCZNIE informacje dodatkowe:
— przypisy źródłowe rozszerzające — obejmujące wskazanie źródła i cytat z niego pochodzący, komentujące przywołane poglądy;
— przypisy odsyłające – kierujące czytelnika do innych fragmentów pracy;
— przypisy polemiczne, dygresyjne, słownikowe.

4. Przypisy źródłowe zwykłe — wskazujące źródło pochodzenia cytatu, opinii, danych liczbowych, sądów, klasyfikacji podajemy wewnątrz tekstu głównego, bezpośrednio po cytowanym fragmencie w nawiasie okrągłym wg poniższego wzoru:

Opisy bibliograficzne (oraz format przypisów źródłowych) poszczególnych dokumentów
A. Książka jednego, dwóch lub trzech autorów
Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca.
Przykład:
Czaja Jan. 2008. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Nazwisko, nazwisko, nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Czaja 2008: 12)
B. Praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów)
Tytuł. Rok wydania. Imię i nazwisko redaktora. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy.
Przykłady:
Sztuka tworzenia miejsc. 2007. Red. Stanisława Hrynia. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
Słownik chemiczny.1982. Red. nauk. Jerzy Chodkowski. Wyd. 6. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Skrót tytułu — tj. pierwsze słowo lub słowa — rok wyd.: numer stron/y)
(Sztuka 2007: 45–47)
(Słownik chemiczny 1982: 234)
C. Książka wielotomowa
Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł. Tom. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy.
Przykład:
Dąbrowski Zdzisław. 2006. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T. 1. Wyd. 4 popr. uzup. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: tom cyfrą rzymską numer stron/y cyfrą arabską)
(Dąbrowski 2006: I 12)
D. Fragment książki (np. rozdział)
Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Tytuł fragmentu. Numery stron.
Przykład:
Malec Jerzy. 2003. Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa. Zmiany w stosunku prawnym Polski i Litwy po unii lubelskiej. S. 39–138.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Malec 2003: 40)
E. Artykuł w pracy zbiorowej
Nazwisko i imię autora/ów. Rok wydania. Tytuł artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego. Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego (redaktor). Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Numery stron.
Przykład:
Mazińska-Szumska Magdalena. 2006. Polityka Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków obcych. W: Oświata polonijna na początku XXI wieku: stan i perspektywy. Red. Krystyna Gąsowska i Magdalena Mizińska-Szumska. Kraków: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. S. 73–84.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Mazińska-Szumska 2006: 40)
F. Artykuł z czasopisma
Nazwisko i imię autora/ów artykułu. Rok wydania. Tytuł. „Tytuł czasopisma” Rok wydania, Numer czasopisma. Numery stron.
Przykład:
Domański Cezary. 2009. Mistrz z Genewy. „Charaktery” 2009, nr 10. S. 46–48.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Domański 2009: 47)
G. Dokument elektroniczny
Nazwisko i imię autora/ów. Rok. Tytuł (wydanie) [tryb dostępu]. Wydawnictwo (opcjonalnie). Dostęp: Dostawca/Dane identyfikujące bazę lub numer [data dostępu].
Nazwisko i imię autora/ów. Rok. Tytuł (wydanie) [tryb dostępu]. Wydawnictwo (opcjonalnie). Protokół dostępu (jeśli zastosowany): Miejsce/Ścieżka/Nazwa pliku [data dostępu].
Nazwisko i imię autora/ów. Rok. Tytuł. „Tytuł gazety” [tryb dostępu], wolumin (zeszyt), ilość stron lub informacja o długości. Dostęp: Dostawca/Dane identyfikujące bazę lub numer (jeśli jest)/Pozycja lub numer akcesji [data dostępu].
Nazwisko i imię autora/ów. Rok. Tytuł. „Tytuł gazety” [tryb dostępu], wolumin (zeszyt), ilość stron lub informacja o długości. Protokół dostępu (jeśli zastosowany): Miejsce/Ścieżka/Nazwa pliku [data dostępu].
Przykłady:
Nowak Ludwik. 1996. Podręcznik Internauty: podstawowe informacje o sieci [online]. Protokół dostępu: http://www.pagi.pl/pagi.start/PODRECZNIK/podrmenu.htm [20.11.1999].
Kuryłowicz Łukasz. 1999. Jan Sebastian Bach. Encyklopedia Kompozytorów [online]. Protokół dostępu: http://klasyka.cavern.com.pl/ [14.04.2000].
tor, tk, mag.1999. Wybory samorządowe: Ojczyzna musi uzupełnić listy. „Kurier Poranny” [online], nr 101 z dnia 09.11.99. Protokół dostępu: http://www.kurier-poranny.com/gazeta/kp_19980914/index.asp [1999, June 13].
Grabowska-Woźniak Elżbieta. 2000. Święto euroentuzjastów. „Życie Warszawy” [online]. Poniedziałek 15. maja 2000. Protokół dostępu: http://www.zw.com.pl/ [15.05.2000].
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Nowak 1996: 47)

UWAGA!
Bardzo prosimy o uważne sprawdzenie adresów bibliograficznych, czy zawierają wszystkie niezbędne informacje o danej publikacji.