Zasady recenzowania

  1. Artykuł może zostać odrzucony przez Redakcję bez zasięgania opinii recenzentów, na podstawie wewnętrznej oceny przygotowanej przez członka zespołu redakcyjnego, jeśli artykuł nie jest spójny z profilem czasopisma i/lub nie spełnia minimalnych standardów jakościowych oraz wymogów wydawniczych, które są zawarte we Wskazówkach wydawniczych i dostępne na stronie internetowej czasopisma.
  2. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych ekspertów o znaczących osiągnięciach naukowych w dziedzinie nauki, której dotyczy publikacja. Recenzenci nie należą do Redakcji czasopisma i są spoza jednostki, w której afiliowany jest Redaktor Naczelny czasopisma.
  3. Stosowanym rozwiązaniem przy recenzowaniu artykułów jest model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  4. Recenzje mają formę pisemną i/lub są sporządzone na Formularzu recenzyjnym dostępnym na stronie internetowej czasopisma.  Recenzje powinny być przygotowane w sposób obiektywny, a każda osobista krytyka autora jest oceniana przez Redakcję jako niewłaściwa. Recenzenci powinni dostarczyć autorowi jasne i konstruktywne opinie w sposób, który umożliwi mu ustosunkowanie się do zawartych w recenzjach uwag. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem na temat tego, czy artykuł powinien zostać opublikowany w przedstawionej formie, po uwzględnieniu poprawek (redakcyjnych i/lub merytorycznych), po całkowitym przeredagowaniu, po uzupełnieniu lub rozwinięciu badań lub, że nie nadaje się do druku.
  5. W przypadku artykułów wymagających dokonania poprawek, recenzenci mogą, na  żądanie, zapoznać się z poprawioną przez autora wersją artykułu w celu akceptacji poprawek lub ich odrzucenia.
  6. W przypadku dwóch sprzecznych recenzji, Redakcja może przekazać artykuł do recenzji trzeciemu ekspertowi lub nie dopuścić artykułu do publikacji. Decyzję podejmuje Redakcja po zapoznaniu się z treścią otrzymanych recenzji.
  7. Każdy recenzowany artykuł objęty jest klauzulą poufności w stosunku do wszystkich zawartych w nim treści.
  8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Redakcja zamieszcza na stronie internetowej czasopisma oraz w ostatnim drukowanym tomie danego rocznika listę recenzentów opublikowanych artykułów.

        SZABLON RECENZJI