Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk ekonomicznych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017

Słowa kluczowe: jednostki naukowe, dziedzina nauk ekonomicznych, ewaluacja nauki, piśmien¬nictwo naukowe, czasopisma naukowe

Abstrakt

 Przedmiot badań: Proces ewaluacji jednostek naukowych poza ich oceną umożliwia dokonanie przeglądu piśmiennictwa naukowego, stworzenie rankingów piśmiennictwa, jego ocenę, a także ocenę aktualnego dorobku w aspekcie kolejnej ewaluacji. W artykule zaprezentowano informacje o polskim dorobku piśmienniczym jednostek naukowych sklasyfikowanych jako ekonomiczne.

Cel badawczy: Celem badania jest wskazanie najpopularniejszych w dziedzinie nauk ekono­micznych czasopism, wydawnictw i konferencji naukowych oraz określenie ich znaczenia w ko­lejnym procesie ewaluacji (2021). Pozwala to na wyciągnięcie wstępnych wniosków dotyczących realizacji polityki naukowej w zakresie nauk ekonomicznych.

Metoda badawcza: Materiał opracowany został na podstawie danych z ankiet jednostek, które oceniane były w procesie parametryzacji w roku 2017. Stosując metody analityczne, wyodręb­niono informacje o dorobku piśmienniczym pracowników jednostek naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Dane o czasopismach, wydawnictwach i konferencjach zostały uszeregowane metodą rankingowania. Wzięto pod uwagę różnorodne zapisy danych przez sprawozdających, które to zapisy zostały ujednolicone na potrzeby artykułu.

Wyniki: Z analizy wynika, że znaczna część najcenniejszego dorobku piśmienniczego w badanej dyscyplinie straci znaczenie w ewaluacji. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania się do nowych zasad ewaluacji w celu podniesienia znaczenia dorobku naukowego. Wskazano, że re­prezentatywność analizowanych publikacji w dorobku naukowym badanych dyscyplin jest tylko częściowa.

Bibliografia

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie składów grup wspólnej oceny (GWO), http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_05/090eedd 5c86810fa089225 e985418956.pdf; stan na 28.10.2019 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2018_10/0a5e15c 139f6206c8e4925411d7cf751.pdf; stan na 24.10.2019 r.

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016, 2017, http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/ komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html; stan na 28.10.2019 r.

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych [komunikat MNiSW z dn. 20.12.2019], 2019, https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych; stan na 21.12.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych [Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dzie¬dzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1818].

Antonowicz D., Dahlig-Turek E., Marcinkowska M., Pach A.R., Pilc A., Rafajłowicz E., Rymsza B., Skoczeń B., Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2017, Przegląd Nauk 2016/3, s. 8–11.

Chyży K., Ryńska E., Dahlig-Turek E., Pilc A., Szoka M., Antonowicz D., Skoczeń B., Mar¬cinkowska M., Drogosz J., Fijałkowski S., Brzeziński P.,
Zabel M., Kategoryzacja jedno¬stek naukowych 2013–2016 po odwołaniach, Forum Akademickie 2019/9, s. 29–32.
Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2017/1 (49), s. 63–78.

Kulczycki E., Drabek A., Rozkosz E.A., Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształ¬cony obraz nauki w Polsce, Nauka 2015/3, s. 35–58.

Skoczeń B., Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin, Forum Akademickie 2019/5, s. 20–25.

Skoczeń B., Fijałkowski S., Jackowski S., Marcinkowska M., Pilc A. Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2017, Forum Akademickie 2018/2, s. 30–33.

http://www.kpnir.pwr.wroc.pl; stan na 2.11.2019 r.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl; stan na 21.12.2019 r.

https://pannaukowiec.wordpress.com; stan na 2.11.2019 r.

https://www.gov.pl; stan na 21.12.2019 r.
Opublikowane
2020-09-29
Dział
Artykuły - EKONOMIA