Zasady recenzowania

1. Każdy nadesłany artykuł po wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego „Studiów Wyborczych” przesyłany jest do dwóch niezależnych krajowych lub zagranicznych recenzentów.
2. Recenzje są anonimowe, recenzenci nie znają nazwiska (nazwisk) autora tekstu.
3. Recenzent ocenia:
- znaczenie tematu
- stan badań na ten temat
- klarowność i zupełność wywodu
- poprawność analizy prawniczej
- wykorzystanie literatury przedmiotu
- stronę formalną pracy, w tym poprawność języka prawniczego
4. Artykuł jest publikowany w przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku zgłoszenia przez recenzentów uwag, są one przedstawiane autorowi (autorom) w celu odniesienia się do nich, ewentualnie dokonania stosownych zmian i uzupełnień.

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów