Polska bibliografia wyborczo-referendalna za rok 2021

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2022/34/9

Bibliografia

Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021.

Alberska M., Ściebior-Jońska P., Polacy za granicą i Polonia we współczesnym świecie a wybory prezydenckie w latach 2000–2015, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2021, nr 30, s. 105–123.

Appel H., The „Plebs Contionalis”: A Perfect Popular Assembly Participant?, „Klio” 2021, nr 2, s. 7–24.

Bach K.K., Konsekwencje wprowadzenia większościowego systemu wyborczego w wyborach do j.s.t. na przykładzie wyborów samorządowych z 2018 i 2014 r. w woj. podlaskim, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”2021, vol. 69, s. 186–199.

Bachryj-Krzywaźnia M., Pacześniak A., Rising from the Ashes of Electoral Defeat: Reversal of Vlaams Belang’s Electoral Fortune in the Light of Supply-Side Explanation, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 72, s. 153–167.

Balicki R., Głosowanie korespondencyjne w polskim porządku prawnym – zmienne dzieje regulacji, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 191–207.

Balicki R., Pozawyborcze zadania Państwowej Komisji Wyborczej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 95–109.

Balicki R., Weryfikacja ważności wyborów ogólnokrajowych w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 4, s. 249–258.

Bartosik Ł.D., Urbańczyk M., Zamiast wprowadzenia. O znaczeniu telewizyjnych debat w amerykańskich wyborach prezydenckich, [w:] Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna. Zagadnienia wybrane, t. 2, red. Ł.D. Bartosik, D. Szlingiert, A. Demenko, J.P. Higgins, Poznań 2021,

s. 9–18.

Bartoszewicz M., O czym „krzyczą” okładki do odbiorców? – dyskredytacja i akredytacja w tygodnikach opinii podczas ostatniego miesiąca prezydenckiej kampanii wyborczej w 2020 roku, [w:] Pokoleniowy potencjał polityki, red. M. Mikołajczyk, A. Tasak, Warszawa 2021, s. 451–472.

Berent M., Kurkowski W., Klauzula czynnego żalu i przerwanie solidarności sprawców przestępstwa korupcji wyborczej, „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 54, s. 21–33.

Bielawska A., Analiza programów niemieckiej chadecji na wybory do Parlamentu Europejskiego w kontekście problemów, zagrożeń i zmian występujących w Unii Europejskiej w latach 2009–2019, [w:] Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych, red. A. Kruk, Zielona Góra 2021, s. 113–139.

Bień W., The Electoral Cycle and the Tax Policy of Gminas, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 118, s. 139–158.

Borowiec P., Kreowanie punktu zwrotnego. Strategia odwracania preferencji wyborczych w kampanii 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 63–80.

Borowiec P., Tyszkiewicz A., Wokół parlamentarnej kampanii wyborczej 2019 roku. Wprowadzenie, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 9–16.

Borski M., Prawo do głosowania osób niewidomych, słabowidzących i ociemniałych – zagadnienia wybrane, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 3, s. 13–36.

Branna J., Kupis D., Holding Elections in the Context of the COVID-19 Epidemic (ECPRD Request No. 4586), „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2021, nr 2, s. 241–245.

Bucoń P., The Acceptance by the National Electoral Commission of a Notification on the Formation of an Election Committee of a Candidate for the President of the Republic of Poland: A gloss on the decision of the Supreme Court of 23 March 2020, ref. no. I NSW 4/20, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021, nr 2, s. 515–523.

Buczkowski Ł., Parlamentarne propozycje wprowadzenia bezpośrednich wyborów starostów i marszałków województw, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 4, s. 259–272.

Bułajewski S., Wójt (burmistrz, prezydent miasta) – przestępcą?, „Civitas et Lex” 2021, nr 1, s. 7–16.

Cebula A., Równość materialna wyborów. Ujęcie klasyczne i rewizjonistyczne, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 7–27.

Chlipała M., Postanowienia komisarza wyborczego dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 119, s. 11–29.

Chrobak P., Election Preferences of the Inhabitants of West Pomerania in Local Elections in the Third Republic of Poland, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 4, s. 63–84.

Chrobak P., Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu Zachodnim na tle kraju w 2020 roku, [w:] Kronika Szczecina 2020. Miasto w cieniu pandemii, red. T. Czapiewski, M. Siedziako, Szczecin 2021, s. 87–123.

Chybalski P., Problem interpretacji konstytucyjnego zakazu przeprowadzania wyborów w czasie stanu nadzwyczajnego, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 123–138.

Ciapała J., Kilka refleksji na temat pojmowania wolnych wyborów w kontekście współczesnych uwarunkowań, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 87–104.

Cichosz M., Partycypacja wyborcza mniejszości białoruskiej w Polsce. Strategie wyborcze i ich uwarunkowania, [w:] „Inni”. Mniejszość białoruska na Podlasiu. Perspektywa politologiczna, red. A. Kasińska-Metryka, R. Dudałas, Kielce 2021, s. 171–203.

Cichy M., Obraz wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2019 roku na podstawie portalu informacyjnego TVN24, „Civitas et Lex” 2021, nr 4, s. 23–41.

Ciesielski K., On Some Paradoxes in Voting Theory, [w:] Proceedings of the Contemporary Mathematics in Kielce 2020, 24–27 February 2021, red. S. Walczak, Kielce 2021, s. 55–71.

Cimke M., „Chybiona analogia”, czyli o różnicach między referendum w Szkocji i Katalonii, „Politeja” 2021, nr 5, s. 355–376.

Cłapińska K., Cisza wyborcza w dobie nowych technologii, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 229–240.

Czajkowska K., Komunikacja medialna w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 481–515.

Czakowska M., O gwarancjach realizacji swobód wynikających z zasady wolnych wyborów w systemie prawnym u progu XX-lecia międzywojennego, „Studia wyborcze” 2021, t. 32, s. 97–117.

Czakowski M., Przestępstwa przeciwko wyborom, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2021, t. 11, s. 18–30.

Czapiewski T., Local Government in the Process of Organizing General Elections During the Pandemic: The experience of the 2020 may elections in Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 6, s. 53–62.

Czapiewski T., Woźniak M., Friends and Neighbours Voting in Local Elections in Open List System: Evidence from Poland, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 72, s. 168–187.

Czechowski M. [recenzja], Gorzki smak kiełbasy wyborczej – recenzja, „Studia Prawa Publicznego” 2021, nr 2, s. 155–158.

Cześnik M., Miśta R., Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców, „Studia Socjologiczne” 2021, nr 3, s. 57–88.

Czyżniewski M., Pozycja prezydenta Republiki Czeskiej po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów prezydenckich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5, s. 89–100.

Danel Ł., Wybory do brytyjskiej Izby Gmin z 2019 roku. Kryzys czy tryumf demokracji?, [w:] Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2021, s. 992–1006.

Dankowski M.Z., Prawomocność katalońskich referendów niepodległościowych, [w:] idem Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe. Geneza – rozwój – perspektywy, Toruń 2021, s. 173–188.

Demendecki T., Kilka uwag dotyczących zachowania terminu do wniesienia protestu wyborczego składanego przez wyborcę przebywającego za granicą na podstawie Kodeksu wyborczego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2020 r. (I NSW 5920/20, LEX nr 3045999), „Studia Iuridica Lublinensia” 2021, nr 5, s. 621–632.

Diawoł-Sitko A., Problematyka amerykańska w kampanii do parlamentu w 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 299–320.

Domańska A., Wrzalik M., Korpus urzędników wyborczych – wsparcie czy komplikacja procedury wyborczej?, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5, s. 67–77.

Domańska A., Wrzalik M., Przejawy zasady (nie)uczciwości wyborów na przykładzie wyborów prezydenckich 2020 r., [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 105–121.

Domaradzki S., Przyszłość wyborów do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Europejski” 2021, nr 2, s. 53–70.

Dorochowicz M., Żurkiewicz H., Ograniczenia prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego w regulacjach krajowych, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 138–150.

Drzonek M., Przywództwo „wiecznego prezydenta”. Przypadek Wojciecha Szczurka w Gdyni, „Przegląd Zachodni” 2021, nr 2, s. 89–112.

Dudek D., Ekspertyza prawna w sprawie Uchwały nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r., „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 2, s. 223–242.

Dudek D., Opinia prawna w sprawie rekomendacji Komisji Weneckiej dotyczących wyborów w stanach nadzwyczajnych i ich znaczenia dla wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 r., „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 2, s. 243–265.

Dulak M., Wizje Unii Europejskiej oraz polityki europejskiej Polski jako temat dyskursu wyborczego w kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 249–275.

Dunaj K., Kubiak P., Niemiecka scena polityczna przed wyborami parlamentarnymi 2021, Lublin 2021.

Dyjakowska M., The Influence of the Communist Authorities’ References to the March Constitution on the Formation of the Political System in Poland in the Years 1944–1947, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021, nr 1, s. 105–120.

Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021.

Dziemidok-Olszewska B., Prawne uwarunkowania referendum zarządzanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 99–110.

Dzwończyk J., Populizm w kampanii parlamentarnej 2019, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 517–536.

Fedorenko V.L., Nesterovych V., Bernaziuk I., The Ballot Paper: A constitutional instrument of electoral democracy or a means of manipulating the electorate?, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2021, t. 13, nr 1, s. 51–79.

Fedorov V., Public Opinion About Electronic Voting in Europe as Illustrated by YouTube, „Przegląd Europejski” 2021, nr 4, s. 131–140.

Feja-Paszkiewicz A., Referendum lokalne w sprawie zmiany granicy gminy. Uwagi na tle poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym z 15 marca 2019 roku, [w:] Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, t. 3, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2021, s. 833–854.

Feja-Paszkiewicz A., Wymóg szczegółowego określenia proponowanych zmian w podziale terytorialnym państwa w pytaniu w referendum lokalnym, „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” 2021, nr 2, s. 25–45.

Flis J., Kamiński M.M., Senat RP. Większościowe reguły i jednomandatowe wyjątki, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 2021, nr 2, s. 51–72.

Flis J., Lorenc K., Beneficjenci bilokacji. Uwarunkowania i konsekwencje jednoczesnych startów do dwóch jednostek samorządowych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5, s. 45–65.

Flisowski F., Płeć i miejsce na liście kandydatów jako determinanty wyniku wyborczego na przykładzie wyborów samorządowych do Rady Warszawy – aspekty poznawcze i aplikacyjne, „Studia Wyborcze” 2021, t. 31, s. 72–98.

For the Vote and More: Stories of women in changing America, red. H. Parafianowicz, Ł. Niewiński, Białystok 2021.

Frydrych-Depka A., Polish Presidential Elections in the Times of the COVID-19 Pandemic: Luckily not third time lucky, [w:] Pandemic Poland: Impacts of Covid-19 on Polish law, red. M. Löhnig, M. Serowaniec, Z. Witkowski, Vienna 2021, s. 59–79.

Frydrych-Depka A., Zasada bezpośredniości wyborów i jej gwarancje w polskim prawie wyborczym, Toruń 2021.

Frydrykiewicz A., Frydrykiewicz-Kownacka A., Skutki stwierdzenia nieważności wyborów a ważność aktów prawnych uchwalonych przy udziale wadliwie wybranych członków organów, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 2, s. 38–47.

Furier A., Wybory do Rady Najwyższej Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1990 r. Koniec komunistycznego monopolu władzy, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2021, z. 2, s. 163–185.

Gałka R., Wpływ Okrągłego Stołu na wybory czerwcowe, [w:] Prawo, negocjacje, demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych, red. P. Ostachowski, M. Sala-Szczypiński, Kraków 2021, s. 85–101.

Gasz S.A., Kaczmarczyk M.P., Polecenie z art. 11 specustawy o koronawirusie. Prawne formy działania administracji a działanie Prezesa Rady Ministrów bez podstawy prawnej w kontekście organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r., [w:] Lockdown. Prawo i społeczeństwo, red. K. Łukomiak, Łódź 2021, s. 117–136.

Gąsior M., Rola systemu wyborczego w procesie wyborczym i jego wpływ na system polityczny państwa, [w:] Admiralski Farwater. Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia służby i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, red. I. Pietkiewicz, Gdańsk 2021, s. 468–486.

Gąsior T., Kilka refleksji na temat uniwersytetu jako miejsca kształtowania świadomości obywatelskiej, [w:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym – część dwunasta, red. A. Bielecki, T. Gąsior, D. Szafrański, Warszawa 2021, s. 37–44.

Gąsior T., Wybrane zagadnienia dotyczące sankcji grożących partiom politycznym w związku z naruszeniem przez nie przepisów ustawy o partiach politycznych w zakresie finansów i finansowania partii, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 49–96.

Gegenava D., 25 Years in the Search of Legitimacy: Constitution of Georgia in action, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021, t. 14, 2021, nr 1, s. 121–125.

Glinka K., Polityczne konsekwencje zmiany formuły wyborczej i wprowadzenia ograniczeń w kandydowaniu – przypadek wyborów do rad dużych i średnich miast województwa dolnośląskiego z lat 2014 i 2018, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 155–172.

Głuszek-Szafraniec D., Szostok-Nowacka P., „Dekarbonizacja” w kampanii wyborczej 2019, czyli jak się mówi o węglu na Śląsku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 159–175.

Godlewska E., Udział mniejszości narodowych w wyborach jako element partycypacji politycznej – przykład Austrii, [w:] Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 59–74.

Gołda-Sobczak M., Problem podstaw i trybu odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 111–124.

Gołębiewski G. [recenzja], Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Płockim w 1919 roku, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2021, t. 14, s. 387–392.

Górny M., I-voting – Opportunities and Threats: Conditions for the effective implementation of Internet voting on the example of Switzerland and Estonia, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 1, s. 133–146.

Grabowski R., Senat Rzeczypospolitej Polskiej – izba druga czy izba drugoplanowa?, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 4, s. 449–459.

Grzybowski M., Presidential Political Arbitrament: Electoral and political considerations, [w:] Division of Power: Continuity and Change, red. M. Romanowski, B. Szmulik, J. Szymanek, Warszawa 2021, s. 146–163.

Haman J., Pojedynczy głos przechodni (STV). Egzotyczna ciekawostka czy propozycja dla Polski?, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 2021, nr 2, s. 31–50.

Hebda W., Wybory parlamentarne w Serbii w 2020 roku. Szczyt dominacji politycznej Serbskiej Partii Postępowej?, „Politeja” 2021, nr 5, s. 377–400.

Hoffmann M., Analiza języka perswazji wybranych ugrupowań politycznych podczas kampanii parlamentarnej w 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 421–450.

Horonziak S., Wybory w świetle polaryzacji. Mowa nienawiści w kampanii parlamentarnej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 381–394.

Hyżorek A., Dopuszczalność protestu wyborczego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 313–323.

Jakubiak Ł., Referendum z inicjatywy podzielonej we francuskim porządku prawnym, „Przegląd Konstytucyjny” 2021, nr 1, s. 29–56.

Januszkiewicz K., Prawo protestu przeciw wyborowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na tle ustawodawstwa Republiki Słowackiej i Czeskiej, „Studia Wyborcze” 2021, t. 31, s. 35–56.

Januszkiewicz K., Protesty wyborcze w wyborach Prezydenta RP. Teoria i praktyka, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 29–47.

Jarentowski M., Partie polityczne, wybory, parlament. Wybrane zagadnienia konstytucyjne, Warszawa 2021.

Jarkiewicz M., Co angażuje „facebookowy” elektorat? Analiza przekazów Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Europejskiej na Facebooku w czasie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019, [w:] Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019–2020 w państwach europejskich. Nacjonalizmy – echo przeszłości czy nieuchronna przyszłość?, red. Z. Sielska, A. Robak, K. Kaczmarczyk, Toruń 2021, s. 101–131.

Jarzombek M., Wojna na górze – wojna na dole, czyli pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku i kadencja tarnogórskich władz miejskich w latach 1990–1994, „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” 2021, t. 7, s. 279–323.

Jaschik J., The Significance of the 20th Century Ukrainian Nationalism for the All-Ukrainian Union Svoboda: A case-study on Russia, [w:] Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków. Polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne, t. 2, red. R. Drozd, B. Halczak, Warszawa–Słupsk 2021, s. 497–509.

Jaśkowiec D., Budżet obywatelski w jednostkach samorządu terytorialnego jako specyficzny rodzaj referendum lokalnego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2021, t. 26, s. 141–149.

Jirásková V., Wybory w dobie koronawirusa – Republika Czeska, „Studia Wyborcze” 2021, t. 31, s. 17–34.

Kacprzak K., Prawo do wolnych wyborów w świetle najnowszego orzecznictwa ETPC dotyczącego Azerbejdżanu, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 36–46.

Kaczmarczyk K., Pyzik N., Płaza B., Odbiór programu Wiosny Roberta Biedronia w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2019 r. wśród ludzi młodych w województwie śląskim, [w:] Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019–2020 w państwach europejskich. Nacjonalizmy – echo przeszłości czy nieuchronna przyszłość?, red. Z. Sielska, A. Robak, K. Kaczmarczyk, Toruń 2021, s. 153–173.

Kaczmarczyk M.P., Implementacja Kodeksu Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych w polskim prawie wyborczym, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 63–76.

Kaczorowska M., Impact of the Intra-party Democracy on Political Parties’ Reactions to the Electoral Defeats: A case study of the selected political groupings in Poland, „Przegląd Europejski” 2021, nr 4, s. 191–207.

Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021.

Kapica K., Efektywność sądowej kontroli czynności prawa wyborczego, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 324–339.

Kapsa I., Elektryczna partycypacja obywatelska jako przedmiot badań, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 1, s. 39–53.

Kapsa I., Luengo Ó.G., Musiał-Karg M., E-Voting and Transformation of Participation in Europe: Exploring the Profile of E-Voters in Poland, [w:] Digitalization of Democratic Processes in Europe: Southern and Central Europe in Comparative Perspective, red. M. Musiał-Karg, Ó. Luengo, Cham 2021, s. 11–29.

Kapsa I., Ramy analityczne badania partycypacji obywatelskiej w dobie e-demokracji, „Przegląd Europejski” 2021, nr 4, s. 13–24.

Kapsa I., The Legal Basis of Citizen Electronic Participation in Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 6, s. 431–438.

Kapsa J., Wrona T., Stowarzyszenie Liga Krajowa w polskim systemie politycznym (1993–2020), Rzeszów 2021.

Kasian A., Wybory prezydenckie 2020 na Białorusi. Wgląd w dyskurs medialny, [w:] Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. M. Marczewska, K. Ostrowska, M. Kwaśniewska, Kielce 2021, s. 95–104.

Kasińska-Metryka A., The President – Creator or Prisoner of His Own Image? Psychopolitical determinants of the functioning of the head of state exemplified by the Polish presidency of Andrzej Duda, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 61, s. 100–120.

Kiklewicz A., Pociechina H., Языковая креативность протестных дискур-

сов в Белоруссии после президентских выборов 2020 года (Jazykowaja kreatiwnost’ protestnych diskursow w Biełorussii posle priezidientskich wyborow 2020 goda), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2021, nr 1, s. 269–303.

Klepka R., Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku, Kraków 2021.

Klonowski M.M., Onasz M., Skutki zmian w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r., „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 69, s. 147–170.

Kmak M., Wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku – w świetle dokumentów MSZ i badań CBOS. Wybrane aspekty, [w:] Prawo, negocjacje, demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych, red. P. Ostachowski, M. Sala-Szczypiński, Kraków 2021, s. 39–55.

Koksanowicz G., Normatywny model weryfikacji ważności wyborów samorządowych – kilka uwag na tle praktyki orzeczniczej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 4, s. 235–247.

Kolaszyński M., Polityczny spór o sądownictwo w kampanii wyborczej z 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 215–228.

Kołodko P., „Quaestor populi Romani ad praetorem in ius vocari posset”? Uwag kilka na tle fragmentu Gell. 13,13, „Zeszyty Prawnicze” 2021, nr 2, s. 7–21.

Koman K., Syta Z., Prekampania wyborcza – znak naszych czasów czy brak poszanowania dla prawa?, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 203–215.

Komorowski Ł. i in., Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie poznańskim. Wybór dokumentów, wstęp i red. Ł. Komorowski, wybór i oprac. Dokumentów H. Budzyńska, A. Chmielewska-Metka, R. Czajkowski, P. Drzymała, Ł. Komorowski, Poznań 2021.

Kostka W., Lesińska, M., Specyfika systemu pojedynczego głosu przechodniego (PR-STV) na przykładzie wyborów samorządowych w Irlandii i udziału w nich społeczności imigranckich, „Historia i Polityka. Wiek XX” 2021, nr 35, s. 9–29.

Koszelnik F., Deontologia dziennikarska mediów publicznych w kampanii wyborczej, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 241–256.

Kowalczyk T. [sprawozdanie], Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, Szczecin, 3 grudnia 2020 roku, „Acta Iuris Stetinensis” 2021, nr 2, s. 247–250.

Kowalski P., „Test agitacyjności” informacji rozpowszechnianych podczas kampanii wyborczych. Uwagi na tle orzecznictwa sądów powszechnych, „Państwo i Prawo” 2021, z. 6, s. 72–85.

Kowalski P., Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych, Łódź 2021.

Kozera M., Biełaniec K., Polityk jako produkt polityczny na przykładzie kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 roku w Polsce, „Prawo i Polityka” 2021, t. 10, s. 56–75.

Kozłowska M., Ograniczenie praw wyborczych wieloletnich emigrantów, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 124–137.

Kozłowska M., Prawa mniejszości LGBT+, edukacja seksualna i inne zagadnienia „wojny kulturowej” w kampanii 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 117–137.

Koźbiał K., Pozycja ustrojowa głowy państwa w Księstwie Liechtensteinu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 3, s. 277–287.

Krauschar K., Ocena wpływu czynnika ludzkiego jako bezpośredniej determinanty funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Praktyczny zarys problematyki, „Acta Iuris Stetinensis” 2021, nr 2, s. 27–47.

Krawiec A., Internet w kampanii parlamentarnej w 2019 roku. Rewolucja w komunikacji politycznej czy nihil novi?, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 451–480.

Krunková A., Referendum w Republice Słowackiej. Teoria i praktyka, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 143–156.

Krupa J., Rzeczywistości równoległe. Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku w „Gazecie Wyborczej” i „Naszym Dzienniku”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2021, t. 26, s. 54–63.

Kubas W., Deformacja czeskiej demokracji liberalnej po 2017 r., „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 2, s. 71–85.

Kubisz-Muła Ł., Upartyjnienie gminnej legislatywy i egzekutywy a finanse gminy i frekwencja wyborcza. Analiza sytuacji tak zwanych miast prezydenckich w kadencji 2014–2018, [w:] Doświadczenia, problemy i wyzwania polskiej samorządności terytorialnej, red. P. Baciak, Łódź 2021, s. 173–193.

Kuca G., 15 lat „Studiów Wyborczych”, „Studia Wyborcze” 2021, t. 31, s. 7–16.

Kuczyńska-Zonik A., The Influence of New Technologies on the Election Process in Lithuania, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 6, s. 175–188.

Kulczyńska A., Montaż telewizyjnej debaty polityków jako narzędzie retoryczne. Debata prezydencka we Francji (Emmanuel Macron – Marine Le Pen, 2017), [w:] Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej, red. M. Guławska-Gawkowska, G. Pawłowski, Warszawa 2021, s. 169–193.

Kuliński H., Polexit na łamach polskich tygodników opinii w czasie wyborów, czyli o mediatyzacji wyjścia Polski z Unii Europejskiej w okresie kampanii do parlamentu europejskiego w 2018 roku, [w:] Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej, red. M. Marczewska, K. Ostrowska, M. Kwaśniewska, Kielce 2021, s. 113–120.

Kułaga Ł., Działania w cyberprzestrzeni wpływające na wybory w innym państwie a zasada nieinterwencji, [w:] Przestrzeń cyfrowa. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, red. C. Mik, Ł. Kułaga, Warszawa 2021, s. 155–175.

Kułakowska M., Ekologia w kampanii parlamentarnej 2019, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 139–158.

Kuna M., Czy faktycznie padł „mit dobrego systemu wyborczego”? Idea i praktyka Państwowej Komisji Wyborczej w świetle najnowszych reform, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 184–200.

Kuźma K.K., Badanie wyborcze realizowane w dniu wyborów prezydenckich w 2010 roku jako przykład badania realizowanego w miejscu publicznym, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 59, s. 125–140.

Langer W., Konstytucyjne warunki brzegowe ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Co może i co powinien badać Sąd Najwyższy stwierdzając ważność wyborów w trybie art. 101 ust. 1 i art. 129 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 179–189.

Laskowska K., Prawnokarna ochrona wyborów w Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 31–58.

Lesińska-Staszczuk M., Kobiety w Parlamencie Europejskim, [w:] Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 153–163.

Leszczyńska-Wichmanowska K. [recenzja], Magdalena Musiał-Karg, „Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, ss. 252, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 157–161.

Leszczyńska-Wichmanowska K., Senat RP jako efekt kompromisu „Okrągłego Stołu”, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 4, s. 79–93.

Lewandowski P., Kwestie reparacji wojennych wobec Niemiec w kampanii parlamentarnej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 277–298.

Lipień A. [recenzja], Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, „Państwo i Prawo” 2021, z. 3, s. 139–142.

Lis M., Problem ważności kart do głosowania, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 277–288.

Lis-Staranowicz D., Jáger R., Polish, and Slovak, Women in the European Parliament: An analysis of the results of the election held in May 2019, „Białostockie Studia Prawnicze” 2021, nr 5 (wyd. specjalne), s. 119–140.

Lorencka M., Konsekwencje polityczne wyborów do parlamentu we Włoszech z 1994 i 1996 roku, [w:] Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 59–75.

Lorencka M., Ordynacja wyborcza do włoskiej Izby Deputowanych z 4 sierpnia 1993 roku, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 4, s. 94–108.

Lozova O., Fenomen wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2019 roku, [w:] Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019–2020 w państwach europejskich. Nacjonalizmy – echo przeszłości czy nieuchronna przyszłość?, red. Z Sielska, A. Robak, K. Kaczmarczyk, Toruń 2021, s. 63–82.

Łabowicz-Dymanus K., Women’s Fight for Civil, Social and Political Rights in Czechoslovakia, Hungary and Poland, [w:] Central and Eastern Europe After the First World War, red. B. Olschowsky, P. Juszkiewicz, J. Rydel, Oldenbourg 2021, s. 341–349.

Łężak D., Wybory samorządowe w Polsce w 2018 roku, [w:] Doświadczenia, problemy i wyzwania polskiej samorządności terytorialnej, red. P. Baciak, Łódź 2021, s. 195–215.

Łukaszewski M., Parliament – Government – Citizens: The place of the institution of direct democracy in the discussion on the shape of San Marino–European Union relations in the context of the referendum of 2013, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 4, s. 95–107.

Macała J., Wyobrażenia geopolityczne w elekcjach w 2019 roku na przykładzie programów wyborczych, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 361–377.

Machelski Z., The System of Government and the Opposition in Poland After the 2015 Parliamentary Elections, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 60, s. 210–237.

Maj D., With or Without a Referendum? The importance of the institution of nationwide referendums in Poland and Germany, [w:] Poland in the Eyes of Neighbors, Neighbors in the Eyes of Poles: Polish–German relations, red. A. Citkowska-Kimla, P. Kimla, M. Cyran, A. Kluba, Kraków 2021, s. 141–156.

Majchrowski J., Partie i prawo w Trzeciej Rzeczypospolitej. Studia i szkice, Warszawa 2021.

Majewski K., Bank Account of a Campaign Committee, „Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i praktyka” 2021, z. 4, s. 163–173.

Majorek M., Koalicja Polska w wyborach parlamentarnych 2019. Przypadkowy sojusz czy przemyślana strategia?, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 19–38.

Malužinas M., Górny M. [recenzja], Magdalena Musiał-Karg, „Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting”, Wydawnictwo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2020, ss. 253, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2021, nr 2, s. 153–156.

Malužinas M., Wybory parlamentarne w czasie pandemii COVID-19. Przykład wyborów litewskich w 2020 r., „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 69, s. 216–233.

Mansour W., A Comparative Analysis of Security Issues in the New Social Media in the US-Israel Election Campaign, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 3, s. 25–41.

Marciniak S., Wybrane doświadczenia związane z organizacją wyborów w latach 2018–2020 z perspektywy Państwowej Komisji Wyborczej, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 1–13.

Marszałek-Kawa J., Rezmer-Płotka K., Miejsce stałego zamieszkania kandydata jako determinanta decyzji wyborczych w wyborach samorządowych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 211–223.

Marszałek-Trzebińska Ż., Słowa kierowane do kobiet w materiałach wyborczych do sejmu ustawodawczego. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2021, nr 2 , s. 13–24.

Matyjasik K., Gespaltenes Polen? Zu der Polarisierung in der polnischen Gesellschaft und ihre sprachlichen Realisierung anhand deutscher Pressetexte über die Präsidentenwahl im Juli 2020 in Polen, „Colloquia Germanica Stetinensia” 2021, nr 30, s. 167–183.

Mażewski L. [recenzja], Od głosowania do ułomnych wyborów do Sejmu PRL (1952–1989). Recenzja publikacji: Michał Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989), „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 193–200.

Michalak B., (Dys)proporcjonalność polskich wyborów samorządowych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 4, s. 273–285.

Michałkiewicz-Kądziela E., Ewolucja głosowania korespondencyjnego w polskim Kodeksie wyborczym oraz perspektywy wprowadzenia nowych alternatywnych form głosowania w kraju, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 209–221.

Miecznikowska J., Rebranding austriackiej chadecji. Analiza manifestów wyborczych Nowej Partii Ludowej, [w:] Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych, red. A. Kruk, Zielona Góra 2021, s. 141–161.

Mikoś A., Zagrożenia dla demokratyczności wyborów w dobie nowych technologii. Wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 77–90.

Milczarek E., Udział cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym. Uwagi na tle regulacji prawa wyborczego, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 243–254.

Mojski W., Podstawowe domniemania w procesie weryfikacji wyborów w państwie demokratycznym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 4, s. 225–234.

Molo B., Realizacja postulatów wyborczych partii politycznych w Niemczech – kwestia „odejścia od węgla”, [w:] Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych, red. A. Kruk, Zielona Góra 2021, s. 57–76.

Muhamedžanov O.Z., Parlamentskie vybory v kontekste razvitiâ izbiratel’nogo zakonodatel’stva v Respublike Uzbekistan, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 62, s. 97–120.

Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w Kosowie, [w:] Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 33–45.

Musiał-Karg M., Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 31–48.

Naworski Z., Wybory parlamentarne w II Rzeczypospolitej – teoria i praktyka, Toruń 2021.

Nessler S., Solidarność celebrytów wobec kandydatów na prezydenta USA, [w:] Solidarność. Człowiek w sieci zależności społecznych, red. J. Jagiełło, K. Tytko, Kraków 2021, s. 161–175.

Nieć M., Litwin T., Łabędź K., Populizm – modele i praktyka. Polskie odniesienia, Kraków 2021.

Norström R., Kolczyński M., War and Peace Journalism in the Coverage of the 2020 US Presidential Election, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 72, s. 52–64.

Nyćkowiak J., Kołodziej T., Switching Political Affiliation: Electoral-list mobility in Poland 2005–2015, „Polish Sociological Review. Quarterly of the Polish Sociological Association” 2021, nr 1, s. 47–70.

Nyzio A., Na peryferiach debaty. Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w kampanii wyborczej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 203–214.

Obacz P., Podział społeczno-polityczny w Polsce i jego przejawy w parlamentarnej kampanii wyborczej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 537–551.

Obrochta M., Ograniczenia alternatywnych sposobów głosowania – regres prawa wyborczego?, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 274–285.

Olszewski P., Partycypacja polityczna i społeczna we współczesnej Danii, [w:] Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie, red. M. Michalczuk- Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 75–90.

Onasz M., „Odrodzenie samorządu terytorialnego” – pierwsze wybory samorządowe w Łodzi – 27 maja 1990 r., „Kronika Miasta Łodzi” 2021, z. 1, s. 95–106.

Onasz M., Klonowski M., Włodarska-Frykowska A., Consequences of Changing the Electoral System for the Model of Political Competition: The case of the 2018 elections to municipal councils in Łódź Voivodeship, „Eastern Review. Biuletyn informacyjny” 2021, t. 10, s. 55–72.

Onasz M., Quality of Democratic Election Process During the Covid-19 Pandemic: The Schedler’s chain of democratic choice perspective, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 72, s. 188–210.

Onasz M., Wybory do Sejmu kontraktowego z perspektywy inżynierii wyborczej, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 83–108.

Opulski R., Od „wybierzmy przyszłość” do „pierścienia pamięci”. Politycy wobec historii podczas kampanii parlamentarnej w Polsce w 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 229–247.

Ostasiewicz, K., Jak można wygrać, będąc przegranym, czyli o markizie de Condorcet i paradoksie jego imienia, „Śląski Przegląd Statystyczny” 2021, nr 19, s. 67–95.

Oświecimski K., Twitter jako narzędzie komunikacyjne Donalda Trumpa podczas kampanii 2016 roku, „Horyzonty Polityki” 2021, nr 41, s. 177–193.

Oświecimski K., Wpływ pandemii COVID-19 na kontekst prezydenckiej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 2020 r., „Perspektywy Kultury. Pismo Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie” 2021, nr 3, s. 239–263.

Pacześniak A., Proces selekcji kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego a stabilność personalna polskiej delegacji, „Przegląd Europejski” 2021, nr 2, s. 71–86.

Palagnûk U.V., Why „green politics” is not Popular in Ukraine? Reasons of failure of the Party of Greens of Ukraine in the 2002 elections and afterwards, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 109–125.

Paluszkiewicz-Misiaczek M., Peaceful and Patient Campaigning with a Pinch of Irony: The Canadian road to female suffrage, [w:] For the Vote and More: Stories of Women in Changing America, red. H. Parafianowicz, Ł. Niewiński, Białystok 2021, s. 15–38.

Parol A., Dychotomiczny podział referendów dotyczących integracji europejskiej. Europejskie referenda bottom-up, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 3, s. 37–61.

Pastusiak L. Droga Joe Bidena do Białego Domu, [w:] Wizja człowieka przyszłości w świetle współzawodnictwa ChRL i USA, red. W. Pomykało, Warszawa 2021, s. 113–130.

Paw Ł., Sondaże przedwyborcze jako element rywalizacji politycznej na przykładzie wyborów parlamentarnych w roku 2019, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 553–565.

Pietnoczka P., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo w programach wyborczych partii politycznych podczas kampanii parlamentarnej 2019 roku na Ukrainie, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2021, nr 12, cz. 1, s. 125–136.

Pietrzak J., Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Ostrowie Wielkopolskim i powiecie ostrowskim w świetle dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” 2021, nr 16, s. 81–111.

Pietrzak M., Wybrane doświadczenia związane z organizacją wyborów w latach 2018–2020 z perspektywy Krajowego Biura Wyborczego, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 15–28.

Piękoś K., Hadała-Skóra A., Wybory parlamentarne w okresie pandemii Covid- 19 na przykładzie Trynidadu i Tobago, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 4, s. 117–129.

Piotrowska M., „Twój głos, Twoja przyszłość” Kampania edukacyjna adresowana do kobiet w kenijskich wyborach z roku 2017, [w:] Język i literatura suahili. Konteksty społeczno-kulturowe, red. I. Kraska-Szlenk, B. Wójtowicz, Warszawa 2021, s. 78–103.

Piotrowski R., Prawo w stanie epidemii – uwagi o niezgodności z Konstytucją RP ustawowej regulacji wyboru Prezydenta RP w 2020 r., [w:] Interdyscyplinarność – w nauce najciekawsze rzeczy dzieją się na styku różnych dziedzin. Księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Król-Bogomilskiej, red. M. Błaszczyk, A. Zientara, Warszawa 2021, s. 467–488.

Piotrowski R., Ważność wyborów prezydenckich w świetle Konstytucji RP, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 159–178.

Piszko R., W poszukiwaniu specyfiki wykładni prawa wyborczego, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 67–86.

Podolak M., Direct Democracy: The social context of power separation, [w:] Division of Power: Continuity and Change, red. M. Romanowski, B. Szmulik, J. Szymanek, Warszawa 2021, s. 229–253.

Podolak M., Geneza instytucji referendum na Łotwie, [w:] Instytucje i uczestnictwo w procesach demokratycznych, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 47–58.

Pogłódek A., Przywora B., O potrzebie utrzymania cenzusu domicylu w wyborach do organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego – uwagi na kanwie postulatów nowelizacji Kodeksu wyborczego, „Studia Wyborcze” 2021, t. 31, s. 57–71.

Porębski A., „Obcy” we współczesnej Szwajcarii. Problematyka imigrancka w referendach federalnych po 2000 roku, „Journal of Modern Science” 2021, t. 1, s. 269–286.

Postulaty polityczne i wyborcze partii politycznych, red. A. Kruk, Zielona Góra 2021.

Półćwiartek D., PSL „Piast” w powiecie ropczyckim w wyborach do parlamentu w latach 1918–1931, „Myśl Ludowa” 2021, nr 13, s. 23–42.

Półćwiartek D., Udział ludowców powiatu niżańskiego w wyborach parlamentarnych w latach 1919–1928, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2021, t. 33, s. 205–220.

Prasak P., Referendum lokalne jako forma odwołania organu wykonawczego gminy, [w:] Partycypacja w samorządzie terytorialnym. Stan obecny i perspektywy, red. K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, P. Uziębło, Elbląg 2021, s. 27–43.

Prasak P., Referendum skuteczna czy bezskuteczna forma demokracji bezpośredniej? Prawna analiza i ocena instytucji, [w:] Z zagadnień polskiego konstytucjonalizmu, red. K. Stępniak, Warszawa 2021, s. 140–157.

Prawo, negocjacje, demokracja. W 30 lat po wyborach czerwcowych, red. P. Ostachowski, M. Sala-Szczypiński, Kraków 2021.

Próchniak L., Kryzys prezydencki…, czyli wybory prezydenta Łodzi w 1989 roku, „Kronika Miasta Łodzi” 2021, z. 1, s. 121–129.

Przeworski A., The US 2020 Election and Learning from History, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 2021, nr 1, s. 29–41.

Puran A.N., Brief Considerations on the Fundamental Right to Vote in Romania, „Dyskurs Prawniczy i Administracyjny” 2021, nr 2, s. 149–157.

Pyrzyńska A. [sprawozdanie], Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dylematy polskiego prawa wyborczego, Szczecin, 3 grudnia 2020 r. (webinarium), „Studia Prawnicze KUL” 2021, nr 1, s. 367–372.

Pyrzyńska A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 marca 2020 r., I NSW 4/20, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 395–406.

Pyrzyńska A., Konstrukcja terminów w polskim Kodeksie wyborczym a możliwość realizacji praw wyborczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 1, s. 77–91.

Pyrzyńska A., Pozycja prawna i zadania komisarza wyborczego w polskim prawie wyborczym w świetle zmian dokonanych w 2018 r., [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 43–66.

Pyrzyńska A., Warunki rejestracji kandydata na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na 28.06.2020 r. (uwagi na tle postanowienia SN z 12.06.2020 r.), „Państwo i Prawo” 2021, z. 12, s. 46–61.

Pytel A., Mechanizmy gwarancji zachowania stosunku pracy oraz wykonywania funkcji radnego, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 1/2, s. 85–101.

Rachwał M., Prawa polityczne obywateli RP. Kwestia konstytucyjnych regulacji prawa do partycypacji politycznej, [w:] Wymiary partycypacji politycznej we współczesnej Europie, red. M. Michalczuk-Wlizło, M. Podolak, Lublin 2021, s. 11–28.

Raciborski J., O niektórych patologiach polskiego systemu wyborczego do Sejmu i projekt jego naprawy, „Studia Socjologiczno-Polityczne” 2021, nr 2, s. 13–30.

Raczyńska M., Bayesian Forcasting Model – 2020 Presidential Elections in the United States of America, „Kwartalnik Bellona” 2021, nr 1, s. 91–104.

Radomski G. [recenzja], Wybory do Sejmu Ustawodawczego na Mazowszu Północnym w 1919 roku, „Notatki Płockie. Biuletyn Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka” 2021, nr 2, s. 50–51.

Rafałowski W. [recenzja], Czy telewizyjna reklama polityczna może zmienić wizerunek kandydata?, „Studia Polityczne” 2021, t. 49, nr 3, s. 169–172.

Rajca L., The Position of Mayor Within Local Authority Relations in Hungary and Poland in a Comparative Perspective, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2021, nr 1, s. 71–88.

Rakowska-Trela A., Wybory prezydenckie 2020, „Państwo i Prawo” 2021, z. 9, s. 44–66.

Romanowski D., Rosja w dyskursie kampanii parlamentarnej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 231–241.

Romanowski D., Ukraina w dyskursie wyborczym 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 343–359.

Rudnik M., Political Marketing, or How to Win Elections?, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 4, s. 130–144.

Rulka M. [tłum. i oprac.], Stany Zjednoczone Ameryki: Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie Peter B. Chiafalo, Levi Jennet Guerra i Esther Virginia John vs. stan Waszyngton (dotyczący legalności nakładania na elektorów sankcji za oddanie głosu niezgodnego z wynikami wyborów powszechnych), 591 US (2020), „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 5, s. 237–248.

Rulka M., Urlop bezpłatny na czas prowadzenia kampanii wyborczej, „Przegląd Legislacyjny. Biuletyn Rady Legislacyjnej” 2021, nr 1, s. 35–57.

Rupniak Ł.M., Umowa między Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa mieszkających na terytorium drugiego Państwa (materiał źródłowy), „Studia Prawnicze KUL” 2021, nr 2, s. 331–335.

Rydel K., Uwagi na temat niezależności Państwowej Komisji Wyborczej po zmianach wprowadzonych w 2018 roku, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 171–183.

Rytel-Warzocha A., Health Emergency as a Challenge for Democratic Elections on the Example of „Ghost elections” in Poland, „L’Ircocervo” 2021, nr 1, s. 250–261.

Sadowski A., Społeczna kontrola wyborów w polskim prawie wyborczym, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 301–312.

Sakson-Boulet A., Air Protection Policy in the 2019 Parliamentary Campaign in Poland: An analysis of positions, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 3, s. 43–57.

Sawuła R., Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i spisie wyborców. Wybrane uwagi na tle orzecznictwa, „Gubernaculum et Administratio” 2021, z. 2, s. 105–118.

Sergov S.O., Transformation of Legislation on Local Elections in Democratic Processes, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2021, nr 1, s. 214–220.

Seroka K., Skłonności polityczne czcionek. Słów kilka o kampaniach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2021, nr 1, s. 127–150.

Sidyk-Furman D., Sztyber M., Bartoszewicz M., Obywatelski monitoring „Wiadomości” TVP 1 w okresie kampanii przed II turą wyborów prezydenckich w 2020 roku, [w:] Media – język – społeczeństwo. Stan badań i aktualne problemy, red. D. Popielec, K. Marcinkiewicz, Kraków 2021, s. 153–179.

Siedziako M., Were Elections in the Socialist Countries Elections at All? The case of elections to the Sejm in communist-ruled Poland, „Kwartalnik Historyczny” 2021, nr 5, s. 131–166.

Skibińska A., Wizerunek Wołodymyra Zełenskiego – kandydata na prezydenta Ukrainy. Analiza fotograficznych odmian gatunkowych na portalu Kresy. pl, [w:] Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych, red. P. Długosz, R. Marzęcki, M. Kamionka, Warszawa 2021, s. 139–153.

Składowski K., Kompetencje nadzorcze PKW w sprawach wyborczych na tle rozwiązań przyjętych w wybranych państwach postjugosłowiańskich, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 29–42.

Składowski K., Prawa mniejszości narodowych w prawie wyborczym do chorwackiego Saboru, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 79–93.

Skobelski R., Powiew demokracji. Wybory do Sejmu PRL z 1957 roku, Warszawa 2021.

Skochylias L., Hajduk, J., Analiza lingwistyczna komunikacji wyborczej Partii Sługa Narodu w czasie wyborów samorządowych we Lwowie w 2020, „Language, Culture, Politics. International Journal” 2021, vol. 1, s. 341–354.

Skotnicki K. [recenzja], Agata Pyrzyńska, Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, Warszawa 2019, ss. 404, „Przegląd Konstytucyjny” 2021, nr 3, s. 256–265.

Skotnicki K. [recenzja], Grzegorz Kryszeń, Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2020, ss. 184, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 163–168.

Skotnicki K., Państwo prawa a tryb uchwalania w 2020 r. ustaw regulujących wybory Prezydenta RP, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 139–157.

Skotnicki K., Prawo do samorządu a członkowie wspólnoty samorządowej pominięci w możliwości udziału w wyborach organów samorządu terytorialnego i referendum lokalnym, [w:] Prawo do dobrego samorządu. Perspektywa obywatela i mieszkańca, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2021, s. 87–103.

Skotnicki K., Urzędnicy wyborczy. Kilka refleksji o nowej instytucji polskiego prawa wyborczego, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2021, nr 1, s. 80–97.

Skotnicki K., Wrzalik M., Obserwacja społeczna wyborów. Nowy instrument kontroli uczciwości wyborów, [w:] Wyzwania dla polskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, t. 3, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2021, s. 142–155.

Skrzypek M., Democratic Backsliding in Poland on Example Drafts Amendments in Electoral Code During the COVID-19 Pandemic, „Polish Political Science Yearbook” 2021, nr 2, s. 37–50.

Skwarka B., Kontrola przygotowania wyborów korespondencyjnych Prezydenta RP. Organizacja i koszty głosowania, „Kontrola Państwowa” 2021, nr 5, s. 38–56.

Słomka T., How the Means of Electing the President of Poland Acts to Distort Roles Within the Country’s Political System, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 61, s. 26–49.

Sługocki J., Legal Grounds for Forming and Altering the Basic Territorial Division of the State, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021, nr 1, s. 369–381.

Sokala A., Frydrych-Depka A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej w latach 2018–2020, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5, s. 31–43.

Sokół W., Zmiana systemu wyborczego jako problem badawczy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5, s. 19–29.

Songbatumis A.M., The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono, „Polish Political Science Yearbook” 2021, nr 2, s. 89–111.

Stanaszek B., Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej do parlamentu jesienią 1922 r. na terenie powiatów iłżeckiego, kozienickiego i opatowskiego, [w:] Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. J. Wołczański, D. Zamiatała, Warszawa 2021, s. 172–183.

Stanaszek, B., Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej do parlamentu w 1922 roku w powiatach radomskim, koneckim i opoczyńskim, „Almanach Historyczny” 2021, z. 1, s. 205–234.

Stec A., Problem reprezentatywności w jednomandatowych okręgach wyborczych na podstawie wyborów do Senatu RP, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 223–241.

Stec A., Szwałek G., Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu RP (2011–2019) – problem wagi głosu, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 2, s. 153–179.

Stelmach A., Przewaga konkurencyjna partii politycznych finansowanych z budżetu państwa w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 125–138.

Stelmaszewska K., Głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika w polskim prawie wyborczym, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 259–273.

Stępień P., Wybory bez wyborów. Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce, Łódź 2021.

Stręk N., Konfederacja Wolność i Niepodległość. Analiza programu i strategii wyborczej, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 39–62.

Stronk R., Prawa wyborcze cudzoziemców w polskim porządku prawnym, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 151–167.

Strzałkowski T., Realizacja praw wyborczych na wychodźstwie – doświadczenia i wnioski, [w:] Dylematy polskiego prawa wyborczego, red. J. Ciapała, A. Pyrzyńska, Warszawa 2021, s. 255–275.

Strzeliński E., Bezpieczeństwo ekologiczne kraju w kampanii prezydenckiej 2020 roku, „Studia Ekonomiczne” 2021, nr 1, s. 122–136.

Styczyńska N., Who Are Belgrade’s Most Desired Allies? Narrative on the European Union, China and Russia during Serbian parliamentary campaign of 2020, „Politeja” 2021, nr 4, s. 85–96.

Sula P., Madej M., Błaszczyński K., In the Shadow of Plagues: 2020 presidential elections in Poland, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 2, s. 27–45.

Suska M., Zasada kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 59, s. 252–261.

Suszek A., Wiosna jako przykład partii ad hoc, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 82–100.

Szabłowski K., I-voting – przyszłość demokracji?, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 286–298.

Szczepański D., Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce w opiniach elektoratów ugrupowań i komitetów wyborczych w wyborach do sejmików województw w 2018 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 69, s. 171–185.

Szkółka D., Prawo do wolnych wyborów w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 17–35.

Szukalski J. [recenzja], Recenzja. Andrzej Pogłódek, Instytucja referendum we współczesnym Kirgistanie. Studium prawno-polityczne, ISBN 978- 83-64744-76-1, Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego, Warszawa 2018, ss. 366, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 5, s. 563–567.

Szulc-Wałecka E., Rola organów przedstawicielskich w procesie współrządzenia partycypacyjnego (participatory governance). Studium przypadku wybranych miast, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 1, s. 87–104.

Szylko-Kwas J., Fotografia prasowa w kampanii prezydenckiej w wybranych dziennikach ogólnoinformacyjnych, [w:] Od semiotyki do konsumpcjonizmu. O potrzebie wartościowania fotografii, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Doktorowicz, Toruń 2021, s. 59–74.

Szymanek J., Wstęp do prawa wyborczego, Lublin 2021.

Ślaski K., Utrata biernego prawa wyborczego, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 107–123.

Tomczak Ł., Głowińska, G., Partie polityczne i wybory, [w:] Wyspy Cooka. Wielowymiarowy obraz państwa i społeczeństwa, red. B.H. Toszek, Toruń 2021, s. 267–291.

Turek M., Midterm. Specyfika wyborów do Kongresu USA w środku prezydenckiej kadencji, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 119–142.

Tyrała M., Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze na przykładzie koalicji Lewica w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku, [w:] Pokoleniowy potencjał polityki, red. M. Mikołajczyk, A.Tasak, Warszawa 2021, s. 317–337.

Urbaniak K. [recenzja], Agata Pyrzyńska, Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, C.H. Beck, Warszawa 2019, „Acta Iuris Stetinensis” 2021, nr 2, s. 237–243.

Urbaniak K., „Get Brexit Done!” Uwagi na tle wyborów do brytyjskiej Izby Gmin z 12 grudnia 2019 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2, s. 15–29.

Uziębło P., Krytyczna analiza rozwiązań ustawowych dotyczących partycypacji mieszkańców na szczeblu samorządowym (wybrane zagadnienia), [w:] Partycypacja w samorządzie terytorialnym. Stan obecny i perspektywy, red. K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, P. Uziębło, Elbląg 2021, s. 11–26.

Uziębło P., O potrzebie wprowadzenia ustawy referendalnej do systemu prawnego w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 127–145.

Uziębło P., Wybory w czasach zarazy, [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2, red. J. Zajadło, K. Zeidler, Warszawa 2021, s. 402–416.

Ûzva L.L., Media Discourse on Receiving Funds for Financing of the Elections’ 2019 in Ukraine, „Przegląd Europejski” 2021, nr 2, s. 145–164.

Vall M., Religia, wolność wyznania, państwo świeckie w kampanii parlamentarnej 2019, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 101–116.

Vargulis M., Digital Civic Engagement in the EU: Analysing examples, tools, and sentiment in Latvia and Estonia, „Studia Europejskie” 2021, vol. 25, nr 4, s. 83–97.

Walecka-Rynduch A., „Q&A” Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego, „Zeszyty Prasoznawcze. Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych” 2021, nr 3, s. 51–69.

Walecka-Rynduch A., Obcość i inność jako elementy definiujące lęk i niepokój w MediaPolis. Perspektywa wyborów parlamentarnych 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 395–420.

Wałdoch M., Polityka imigracyjna i imigranci w dyskursie publicznym w trakcie wyborów samorządowych w Nowej Zelandii w 2019 r. Analiza porównawcza sytuacji czterech największych miast, „Świat Idei i Polityki” 2021, nr 1, s. 48–67.

Witus A., Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 r. w powiecie ostródzkim, „Ostródzki Przegląd Historyczny” 2021, t. 5, s. 47–84.

Wojciechowski J.M., Typy uprzywilejowane przestępstwa korupcji wyborczej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2021, nr 25, s. 279–292.

Wróblewska I., Podstawowe zasady prawa wyborczego w RP, [w:] Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, red. Z. Witkowski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec, Toruń 2021, s. 191–222.

Wróblewski B., Controlled Parliamentarism: Political and Constitutional Transformations in the Hashemite Kingdom of Jordan in 1989–1999, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 6, s. 211–221.

Wrzalik M., Wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendów na świecie w okresie od 1 października 2020 roku do 31 marca 2021 roku, „Studia Wyborcze” 2021, t. 31, s. 99–118.

Wrzalik M., Wyniki wyborów prezydenckich, parlamentarnych i referendów na świecie w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, „Studia Wyborcze” 2021, t. 32, s. 185–197.

Wybory parlamentarne i prezydenckie 2019–2020 w państwach europejskich. Nacjonalizmy – echo przeszłości czy nieuchronna przyszłość?, red. Z. Sielska, A. Robak, K. Kaczmarczyk, Toruń 2021.

Wydmański W., Wolność słowa w okresie wyborczym w Polsce i we Francji, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 216–228.

Zabdyr-Jamróz M., Kozłowska M., Kowalska-Bobko I., Ochrona zdrowia w kampanii parlamentarnej 2019 roku, [w:] Kampania parlamentarna 2019 roku, red. P. Borowiec, A. Tyszkiewicz, Kraków 2021, s. 177–201.

Zagozdon M., Spoczynek prawa wyborczego, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 91–104.

Zambrzycka-Papuda K., Kampania wyborcza na urząd prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych 2018 roku w kontekście teorii dramaturgicznej Ervinga Goffmana, na przykładzie kandydatów Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego, „Journal of Modern Science” 2021, t. 1, s. 337–353.

Zieliński J., Prawo i proces wyborczy w opiniach Komisji Weneckiej, [w:] Aktualne wyzwania prawa wyborczego, red. M. Zubik, J. Podkowik, Warszawa 2021, s. 47–62.

Zulyar Y., Regional Elections of 2020 in the Irkutsk Region: Progress, results, and organization, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 4, s. 109–117.

Zych R., Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 § 2a kodeksu wyborczego) jako gwarancja realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Analiza zarysu procesu legislacyjnego i aspekty teoretycznoprawne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 1, s. 93–104.

Zych R., On the Issue of Compensatory Liability of Circuit Electoral Commission Members Acting as Public Official, „TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2021, nr 1, s. 545–559.

Zych R., Rozważania o społecznej szkodliwości czynu na podstawie art. 497a Kodeksu wyborczego. Teoria i praktyka, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1, s. 147–159.

Zych R., Wokół protestów wyborczych w związku z wyborami na urząd Prezydenta RP zarządzonymi w 2020 r., [w:] O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, red. E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek, Warszawa 2021, s. 357–368.

Żelichowski R., Polityka w cieniu koronawirusa. Wybory parlamentarne w Królestwie Niderlandów, „Politeja” 2021, nr 6, s. 119–142.

Żukowski A., Wybory i systemy wyborcze, [w:] Podstawowe kategorie nauk o polityce i administracji, red. A. Żukowski, W.T. Modzelewski, M. Hartliński, Olsztyn 2021, s. 105–116.

Żurawski J., Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 r., „Politeja” 2021, nr 6, s. 397–420.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Bibliografia literatury wyborczej