Zasada powszechnego prawa wyborczego w świetle Konstytucji oraz Kodeksu wyborczego Ukrainy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2022/34/5

Słowa kluczowe:

kodeks wyborczy, prawo do głosowania, prawo do kandydowania, prawo do zgłaszania kandydatów

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie aktualnego stanu prawnego i zarysowanie poglądów ukraińskiej doktryny w przedmiocie powszechnego prawa wyborczego. Szczególną uwagę autor kieruje na regulacje uchwalonego w 2019 r. Kodeksu wyborczego Ukrainy. Analiza jest prowadzona odrębnie dla prawa do głosowania, prawa do kandydowania i prawa do zgłaszania kandydatów. Autor dochodzi do wniosku, że mimo znacznych przeobrażeń ukraińskiego prawa wyborczego sposób ujęcia zasady powszechnego prawa wyborczego jest jego trwałym elementem. Zwraca także uwagę na ścisły związek pomiędzy prawem wyborczym a kształtowaniem się systemu partyjnego w Ukrainie.

Bibliografia

Analiz stanu ta propozytsiyi shchodo doopratsyuvannya proektu Vyborchoho kodeksu (№ 3112–1). 2018. Kyjiw.

Andryeyev Andriy i in. 2021. Konstytucija Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar. Kyjiw.

Applebaum Anne. 2018. Gułag. Warszawa.

Drobush Iryna. 2018. „Perspektyvy ukhvalennya Vyborchoho Kodeksu Ukrayiny v konteksti reformuvannya vyborchoho zakonodavstva”. Porivnyaal’no-analytitychne pravo 1.

Drozd Oleksiy i in. 2020. Wyborczyj Kodeks Ukrajiny. Naukowo-praktycznyj komentar. Kyjiw.

Eckhardt Krzysztof. 2020. „Adoption of the Electoral Code as the Next Stage in Evolution of the Rules for Electing People’s Deputies of Ukraine”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 5.

Fedorenko Vladyslav. 2016. Konstytucijne prawo Ukrajiny. Kyjiw.

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs. Pod redakcją Komisji KC WKP(b). 1949. Warszawa.

Hurska-Kowalczyk Liana, 2015. „Proces «oligarchizacji» systemu partyjnego Ukrainy. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 15.

Kljuczkowskij Jurij. 2014. „Treść i podmioty praw wyborczych w prawie konstytucyjnym Ukrainy”. Studia Wyborcze 17.

Klyuchkovs’kyy Yuriy. 2018. Pryntsypyvyborchoho prava: doktrynal’ne rozuminnya, stan ta perspektywy zakonodavoyi revlizatsiyi v Ukrayini. Kyjiw.

Komisja Wenecka. 2010. Opinion on the Draft Election Code of the Verkhovna Rada of Ukraine – Adopted by the Council for Democratic Elections at its 35th meeting (Venice, 16 December 2010) and by the Venice Commission at it 85th Plenary Session (Venice, 17–18 December 2010). https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)047-e (dostęp 21.01.2021).

Pankiewicz Iwan. 2012. „Zmiany w prawie wyborczym Ukrainy: plusy i minusy dla integracji europejskiej”. COLLOQUIUM WNHiS 2.

Pietnoczka Paweł. 2019. „Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie przypadającym po Euromajdanie”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1.

Roshchenko Olena. 2019. „Rada pidtrymala propozytsiyi Zelens’koho do zavetovanoho Vyborchoho kodeksu. Ukrayins’ka Pravda. https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/19/7235329/ (dostęp 21.01.2022).

Skotnicki Krzysztof. 2000. Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki. Łódź.

Sokół Wojciech. 2015. „Polityka reform wyborczych na Ukrainie w latach 1990–2014”. Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne 1.

Tacìi Vasyl’, Pohorìlko Viktor, Todika Yuriy (red.). 1999. Konstytucijne prawo Ukrajiny. Kyjiw.

Tomenko Mykola. 2015. Ukrajina: istorija Konstytuciji. Kyjiw.

Yakovlyeva Nelly. 2017. „Dynamika zmin systemy vyboriv narodnykh deputativ Ukrayiny.

Visnyk NTUU «KPI» Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo. Visnyk 1/2.

Konstytucja Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r. (WWR 1996, № 30, st. 141 zi zminamy). Wyborczyj Kodeks Ukrajiny, czynne zakonodawstwo zi zminamy ta dopownenniamy stanom na 1 weresnia 2021 roku (WWR 2020, № 7, № 8, № 9, st. 48 zi zminamy).

Cywilnyj Kodeks Ukrajiny wid 16.01.2003 (BBP 2003, № 40-44, st. 356 zi zminamy).

Zakon Ukrajiny wid 22.02.2007 Pro Derżawnyj rejestr wyborciw (ВВР 2007, № 20, st. 282 zi zminamy).

Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy z dnia 4 czerwca 2009 r. (№ 13-рп/2009). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-09#Text (dostęp 22.01.2022).

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły