Zbieg terminów wyborów – analiza dylematów i zagrożeń

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2022/34/1

Słowa kluczowe:

wybory, prawo wyborcze, koincydencja wyborów, kalendarz wyborczy, frekwencja wyborcza, podwójne kandydatury, finansowanie wyborów, cisza wyborcza

Abstrakt

Opracowanie zostało poświęcone analizie zagrożeń, napięć oraz innych zjawisk, jakie mogą się pojawić w wyniku koincydencji terminów wyborów. Skupiono się w nim na sytuacji, w której w zbliżonym lub wręcz tożsamym czasie miałyby się odbyć wybory do polskiego parlamentu i wybory organów władz lokalnych. Podjęto przede wszystkim zagadnienia zarządzenia wyborów, „kalendarza wyborczego”, działań organizacyjnych, frekwencji wyborczej, sympatii wyborców, wyjątkowo rzadko poddawane szczegółowej analizie kwestie podwójnych kandydatur, problematykę decyzji w zakresie formy komitetów wyborczych, kwestie limitów wydatków. Zwrócono ponadto uwagę na wątpliwości co do ciszy wyborczej.

Bibliografia

Bernaczyk Michał, Gąsior Tomasz, Misiuna Jan, Serowaniec Maciej (red.). 2020. Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego. Ujęcie politologiczne, prawne i socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Drzonek Maciej, Flis Jarosław, Wołek Artur. 2018. Wybory lokalne. W Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Flis Jarosław. 2008. Wybory samorządowe: wzory zaangażowania. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Flis Jarosław. 2022. Kalendarzowy kalejdoskop. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Gąsior Tomasz. 2015. Kontrola finansowania komitetów wyborczych. Zagadnienia prawnoadministracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Gąsior Tomasz. 2019. Jawność życia publicznego a jawność finansowania polityki. W Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata. Red. Agnieszka Czubik, Dominika Dziwisz, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gąsior Tomasz, Gąsior Grzegorz. 2018. Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia. Warszawa: C.H. Beck.

Gendźwiłł Adam. 2020. Wybory lokalne w Polsce. Uczestnictwo, konkurencja i reprezentacja polityczna w demokracjach mniejszej skali. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Gendźwiłł Adam i in. 2016. Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Grot Karolina, Niżyńska Aleksandra (oprac.). 2010. Polacy o wyborach. Raport z badań. Badania, ekspertyzy, rekomendacje. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Guinjoan Marc. 2014. Parties, Elections and Electoral Contests: Competition and Contamination Effects. London: Routledge.

Jaworski Stefan Jan, Czaplicki Kazimierz Wojciech (red.). 2011. Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Światowy Dzień Wyborów 2011, Toruń, 2–3 lutego 2011 r. Warszawa: Krajowe Biuro Wyborcze.

Kamiński Marek. 2018. „Spoilery w systemach reprezentacji proporcjonalnej. Analiza ośmiu polskich wyborów parlamentarnych, 1991–2015”. Decyzje 30.

Pastorczyk Wioleta. 2015. „Siła «jedynek» w wyborach do Sejmu RP”. Polityka i Społeczeństwo 2(13).

Pyrzyńska Agata. 2019a. „Rola komisarza wyborczego w postępowaniu w sprawach protestu wyborczego w wyborach samorządowych”. Studia Wyborcze 28.

Pyrzyńska Agata. 2019b. Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym. Warszawa: C.H. Beck.

Raciborski Filip. 2005. Czy wyborcy preferują mężczyzn? W Płeć, władza, wybory. Red. R. Siemieńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rakowska-Trela Anna. 2015. Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Reif Karlheinz. 1984. „National Electoral Cycles and European Elections 1979 and 1984”. Electoral Studies 3.

Roguska Beata, Zbieranek Jarosław (oprac.). 2011. Komunikat z badań. Wiedza i opinie Polaków o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii. Warszawa: CBOS, ISP.

Szonert Zbigniew. 2011. System wyborczy fundamentem demokracji. W Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Światowy Dzień Wyborów 2011, Toruń, 2–3 lutego 2011 r. Red. Stefan Jan Jaworski, Kazimierz Wojciech Czaplicki. Warszawa: Krajowe Biuro Wyborcze.

Toth Zoltan. 2011. Dwudziestolecie Państwowej Komisji Wyborczej Rzeczypospolitej Polskiej. W Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce. Światowy Dzień Wyborów 2011,

Toruń, 2–3 lutego 2011 r. Red. Stefan Jan Jaworski, Kazimierz Wojciech Czaplicki. Warszawa: Krajowe Biuro Wyborcze.

Zieliński Jędrzej. 2021. Prawo i proces wyborczy w opiniach Komisji Weneckiej. W Aktualne wyzwania prawa wyborczego. Red. Marek Zubik, Jan Podkowik. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zuba Krzysztof. 2012. Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 372 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1319 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130).

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06, LEX nr 231197.

Postanowienie TK z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11, LEX nr 1069950.

Informacja PKW z 25 stycznia 2021 r. o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmian, ZPOW-502-1/21.

Opinia nr 190/2002, CDL-AD (2002) 23 rew. Rady Europy, Strasburg, 23 maja 2003 r.

Sprawozdanie PKW z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 13 października 2019 r.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-29

Numer

Dział

Artykuły