The concept and essence of alternative investments

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/18

Keywords:

alternative investments, the genesis of alternative investments, the essence of alter¬native investments

Abstract

Background: The dynamism of the financial market forces the holders of cash to secure it, which has resulted in the education and dissemination of the idea of investing in goods other than finan­cial instruments. Alternative investments are still on the margins of consideration in the scientific discourse. Each author who deals with a given issue creates a definition of alternative investments. Therefore, one cannot talk about the institution of alternative investments being established in science. It also results from the ever changing scope of these investments. With the passage of time and the development of the market, some of them are beginning to be considered “classic” investments, while increasingly new forms of money hoarding, not necessarily correctly, are auto­matically considered to be alternative. Therefore, it seems reasonable to try to answer the question of what alternative investments are, how we can understand them, and what their genesis, essence, and criteria for separation are. Given the unusually dynamic development of the financial instru­ments market, the growing political tensions, and the resulting market volatility,

Research purpose: The article aims at systematizing the currently available theoretical know-ledge on alternative investments, working out their general concept, indicating their quantifiers, and understanding their role in the contemporary financial market.

Methods: The methods of defining alternative investments presented in the literature were ana­lyzed by comparing them with each other, juxtaposing them with the current market, and the main legal provisions regulating the market.

Conclusions: Alternative investments are a variable concept in terms of their extensions in tem­poral, subject, and geographical terms. To harmonize the understanding of a given term, a two-step method of defining alternative investments was proposed, in which the sine qua non con­dition of recognizing an investment as an alternative is the impossibility of being credited as a financial instrument or currency. The proposed definition facilitates the use of a given concept, limited geographically to one country (or group of countries), and limited in time (as long as no financial instrument is created for a given investment).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz.1577).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1768).

Adamska A., Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016/4 (82)/1, s. 571–579.

Adamska A., Fierla A. (red.), Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.

Anson M., The handbook of Alternative Investments, John Wiley & Sons, New York 2002.

Aspadarec W., Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych, Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2013/1 (6), s. 9–26.

Bodie Z., Kane A., Marcus A., Investments, McGraw-Hill, New York 2002.

Boido C., Fasano A., Alternative Assets: A Comparison Between Commodities and Traditional Asset Classes, ICFAI Journal of Derivatives Markets 2009, s. 74–105.

Borowski K., Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki, https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Borowski/publication/275581506_Inwestycje_alternatywne_w_Polsce_i_na_swiecie_na_przykladzie_rynku_dziel_sztuki/ links/553fa3ed0cf29680de9bbc58/Inwestycje-alternatywne-w-Polsce-i-na-swiecie-na-przykladzie-rynku-dziel-sztuki.pdf; stan na 12.04.2017 r.

Borowski K., Inwestycje alternatywne. Jak zarobić na inwestowaniu w dzieła sztuki, znaczki, wino, whisky i inne przedmioty, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2016.

Chevalier J., Ellison G., Are some mutual fund managers better than others?, Journal of Finance 1999/54, s. 875–899.

Chorafas D., Alternative Investments and the Mismanagement of Risk, Palgrave Macmillan, New York 2003.

Cichorska J.I., Rozwój rynku sztuki jako przykład inwestycji alternatywnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XLIX, 4, Sectio H, s. 69–83.

Dębski Ł., Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jako przykład rynku alternatywnego, w: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 129–142.

Dorsey A., A Porftolio Approach to Selecting and Managing Alternative Investments, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey 2007.

Felis P., Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2005.

Gabryelczyk K., Truszkowski J., Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Goetzmann W., Rouwenhorst G., The Origins of Value, The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, International Centre of Finance at the Yale School of Management, Oxford University Press 2005.

Goliński T., Rynek metali i kamieni szlachetnych, w: U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu światowego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 127–146.

Goliński T., Rynek wina i sztuki, w: U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu światowego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 177–198.

Grabowska A., Inwestycje alternatywne na rynku sztuki, Zeszyty Naukowe ZPSB. Firma i Rynek 2012/1, s. 37–45.

Hadaś-Dyduch M., Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Jakubiec A., Instrumenty finansowe, w: W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwers, Warszawa 2016, s. 684–695.

Jaworski D., Diamenty jako przedmiot inwestycji, w: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 143–162.

Jóźwicki Ł., Rynek funduszy PE/VC w Polsce, w: U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alter¬natywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu światowego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 97–126.

Kalbreier L., Alternatywne sposoby inwestowania, Credit Suisse Private Banking, 2007, ; https:// www.hbrp.pl/klub/pdf_sniadania/1373323939.pdfstan na 12.04.2017r.

Kiełbasa Ł., Exchange-Trade Fund jako alternatywne inwestycje finansowe, w: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 87–104.

Krapiński B., Obrót dziełami sztuki w państwach Unii Europejskiej i w krajach trzecich jako forma inwestycji i tezauryzacji pieniądza (praca magisterska), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011.

Leitner C., Mansour A., Naylor S., Alternative Investments in Perspective, PREEF Research 2007/9, s. 9–26.

Maćkowiak D., Psychologiczne aspekty inwestowania na rynkach finansowych, w: U. Ziarko- -Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu światowego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 33–74.

Malkiel B., A Random Walk Down Wall Street, Norton, New York 1990.

Manteuffel T., Historia Powszechna. Średniowiecze, PWN, Warszawa 1995.

Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.

Moćko G., Podejmowanie decyzji inwestycyjnych a cechy osobowości inwestora, w: A. Adamska, A. Fierla (red.), Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 163–178.

Opolski K., Potocki T., Świst T., Wealth management. Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2010.

Pawelec P., Charakterystyka funduszy Private Equity oraz Venture Capital, ; http://hossaprocapital. ue.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/01/Charakterystyka-funduszy-Private-Equity-oraz- Venture-Capital-Paulina-Pawelec.pdfstan na 12.04.2017 r.

Petrażycki L., Nowe podstawy logiki i klasyfikacja umiejętności, Tow. im. L. Petrażyckiego, Warszawa 1939.

Potrykus M., Inwestycje alternatywne – opłacalność a ryzyko (autoreferat rozprawy doktorskiej), ; https://zie.pg.edu.pl/documents/10693/30517295/Autoreferat%20mgr%20in%C5%BC.%20 Marcin%20Potrykus.pdfs. 13–14, stan na 12.04.2017 r.

Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2010.

Rzetelska A., Papiery wartościowe, w: W.J. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Wolters Kluwers, Warszawa 2016, s. 669–683.

Samcik M., Jak inwestować i pomnażać oszczędności, Samo sedno, Edgar, Warszawa 2014.

Schneeweis T., Pescatore J., The Handbook of Alternative Investment Strategies, Euromoney Institutional Investor, New York 1999.

Sokołowska E., Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Swedroe L., Kizer J., The only guide to alternative investments you’ll ever need, Bloomberg Press, New York 2008.

Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa 2009.

Szumański A., Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów wartościowych. Z problematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, w: Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Prof. S. Włodyki, Kraków 1996, s. 426–451.

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008.

http://www.befsztyk.pl/oryginalna-poledwica-argentynska-4-5-lbs-black-angus.html; stan na 12.04.2017 r.

http://www.csb.gov.in/statistics/silk-bulletin/raw-silk-prices/; stan na 12.04.2017 r.

http://www.drewno.pl/gieldadrzewna/; stan na 12.04.2017 r.

http://www.idexonline.com/diamond_prices_index; stan na 12.04.2017 r.

http://www.rolpetrol.com.pl/; stan na 12.04.2017 r.

http://www.sothebys.com/en/news-video/blogs/all-blogs/sotheby-s-at-large/2016/10/sothebys -acquires-mei-moses-indices.html; stan na 12.04.2017 r.

https://k500.com/; stan na 12.04.2017 r.

https://wealth.pl/upload/raport_rynek_sztuki_na_swiecie.pdf; stan na 12.04.2017 r.

https://www.accaglobal.com/us/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study -resources/f7/technical-articles/financial-instruments.html; stan na 12.04.2017 r.

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=KAKAO; stan na 12.04.2017 r. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polskie-spoleczenstwo-coraz-bardziej-sie-bogaci-ale-nadal -oszczedza-zachowawczo-7525142.html; stan na 12.04.2017 r.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603787/IPOL_STU(2017)603787_ EN.pdf; stan na 12.04.2017 r.

https://www.justcollecting.com/indexes/pfc40-autograph-index; stan na 12.04.2017 r.

https://www.quandl.com/data/LIVEX/LVX_100-LVX-100-Fine-Wine-Index; stan na 12.04.2017 r.

https://www.worldcoinindex.com/pl; stan na 12.04.2017 r.

https://www.worldwhiskyindex.com/; stan na 12.04.2017 r.

https://yarravalleytruffles.com.au/truffles_index.html; stan na 12.04.2017 r.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Najman, M. T. (2020). The concept and essence of alternative investments. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 329–351. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/18

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS