Funding for rural NGOs

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/16

Keywords:

third sector, NGOs, funding sources

Abstract

Background: Non-governmental organizations (NGOs) form the third sector of the economy alongside the public and private sectors. They are not profit-oriented, but they must actively seek sources of financing for their activities.

Research purpose: The purpose of the article is to identify the factors that are responsible for the efficiency of NGO financing based on an analysis of the sources of NGO financing in rural areas compared to urban areas.

Methods: The theoretical part discusses the concept of the third sector, the legal basis for its functioning, the specifics of NGOs that operate in rural areas, and Public Benefit Organizations (PBOs). In the empirical part, the research hypotheses were verified, which assumed the depen­dence of the amount of revenues and financial results on the NGOs’ PBO status, their experience, quantity, and diversification of revenue sources. The empirical analysis is based on a survey.

Conclusions: Hypotheses were proved regarding the dependence of the amount of NGO revenues on the diversification of sources of financing, having PBO status, and between the financial result and increasing interest in new revenue search opportunities. However, the hypothesis regarding the relationship between an organization’s experience (measured by the length of the business) and the amount of revenue was not proved.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2018 r., poz. 1491.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2019 r., poz. 713.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2019 r., poz. 688.

Bogacz-Wojtanowska E., Istota i podstawowe zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, w: E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 11–29.

Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 27–28.

Dyczkowski T., Wpływ źródeł finansowania na planowanie i kontrolę w organizacjach korzystających z pomocy publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016/424, s. 72–85.

Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T., Rola ekonomii pomocy w przeciwdziałaniu kluczowemu działaniu w globalizacji, Roczniki Ekonomiczne

Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2013/6, s. 91–104.

Grzelońska U., Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, Studia Ekonomiczne 2011/4, s. 326.

Hausner J., Organizacje pozarządowe – trzeci sektor współczesnego społeczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006/714, s. 5–21.

Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 9–31.

Kaczocha W., Sikora J., Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie – podmioty ekonomii społecznej, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015/7, s. 57–71.

Kalinowski S., Ekonomia społeczna?, w: Dylematy współczesnej polityki społecznej, Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Rok dziewiąty, Poznań 2007, s. 20–29.

Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 91.

Leś E., Nałęcz S., Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit, w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002, s. 13–31.

Lorentowicz K., Kalinowski S., Wyduba W., Syntetyczny wskaźnik finansowania organizacji pożytku publicznego, Handel Wewnętrzny 2018/6(377)/I, s. 273–286.

Marcysiak T., Prus P., Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function, Pro-ceed¬ings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVI “Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors”, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management 2017, s. 212–218.

Moroń D., Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, Wrocławskie Studia Politologiczne 2013/15, s. 7–17.

Ninacs W.A., A Review of the Theory and Practice of Social Economy, SRDC Working, Paper Series 2002/02/02, s. 7.

Sałustowicz P., Soziale Arbeit und Empowerment – einige kritische Bemerkungen zur Suche nach einer politischen Sozialen Arbeit, w: K. Böller, P. Hansbauer, B. Hansenjürgen, S. Langenohl (Hrsg.), Die Produktivität des Sozialen – den sozialen Staat aktivieren, VS Verlag für Sozialwis – senschaften, Wiesbaden, s. 187–196.

Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012, s. 15.

Zwęglińska-Gałecka D., Gentryfikacja wsi i jej zasięg, Wieś i Rolnictwo 2019/183/2, s. 57–87.

www.ngo.pl; stan na 2.12.2019 r

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Lorentowicz, K., Kalinowski, S., & Wyduba, W. (2020). Funding for rural NGOs. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 283–305. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/16

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS