Mutual recognition of railway technical rules in EU free trade agreements

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/114/5

Keywords:

rail transport, technical barriers to trade, conformity assessment, rail supply industry

Abstract

Background: While the number of technical barriers to trade is increasing, a recent study on the competitiveness of rail supply industry, commissioned by the European Commission, shows the growing importance of access to foreign markets for European manufacturers of rolling stock and railway equipment. This also applies to domestic producers who have entered foreign markets in recent years. In addition, competitive pressure from Asian manufacturers is growing, what is confirmed by consolidation efforts in Europe. Mutual recognition is one of the important tools for trade liberalization that can ensure greater market accessibility.

Research purpose: The author aims to determine whether mutual recognition is used in European commercial policy regarding railway technical regulations, and what are the perquisitions and conditions necessary for its application. The analysis is intended to provide guidance on the use of mutual recognition mechanisms in currently negotiated trade agreements.

Methods: Mutual recognition is compared in European Union law and under the Agreement on Technical Barriers to Trade. Furthermore, trade agreements concluded between the Union and four states that are significant exporters of railway products are analyzed.

Conclusions: Mutual recognition clauses regarding rail regulations are not used in trade agree­ments concluded by the EU. More often, third countries undertake to adapt to EU regulations, while making their market available to producers of the community. The author proposes to base future trade agreements on the provisions of the CETA agreement to ensure effective mutual recognition mechanisms. These provisions provide for detailed procedures for assessing specific technical requirements and obligations to inform about changes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyrektywa 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, s. 1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z 11.05.2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016 r., s. 44).

Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2017 r., s. 23).

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (Dz. Urz. UE L 238 z 16.11.2017 r., s. 9).

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. Urz. UE L 001 z 3.01.1994 r., s. 3).

Porozumienie w sprawie Barier Technicznych w Handlu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/515 z 19.03.2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019 r., s. 1).

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47).

Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (1994 r.).

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie drogowego i kolejowego przewozu rzeczy z 2.05.1992 roku (Dz. Urz. UE L 373 z 21.12.1992 r., s. 28).

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób (Dz. Urz. UE L 114 z 30.04.2002 r., s. 91).

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (Dz. Urz. UE L 114 z 30.04.2002 r., s. 369).

Umowa o partnerstwie ekonomicznym między Unią Europejską a Japonią (Dz. Urz. UE L 330 z 27.12.2018 r., s. 3).

Wyrok TS z 28.01.1986 r., C 188/84, Komisja przeciwko Francji, ECLI:EU:C:1986:43.

Wyrok TS z 9.05.1985 r., 21/84, Komisja v. Francja, ECLI:EU:C:1985:184.

Decyzja Komisji z 6.02.2019 r. uznająca koncentrację za niezgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.8677 – Siemens/Alstom) (C(2019) 921).

Decyzja Rady nr 6053/19 z 9 kwietnia 2019 r. o rozpoczęciu negocjacji w sprawie oceny zgodności i odnośne wytycznych negocjacyjnych.

Dokument roboczy Komisji Europejskiej z 28.09.2001 r., Implementing policy for External Trade in the Fields of Standards and Conformity Assessment: A Toolbox of Instruments, SEC(2001)1579.

Dokument roboczy Komisji Europejskiej z 25.08.2004 r. w sprawie umowy w sprawie oceny zgodności i wzajemnej akceptacji produktów przemysłowych (SEC(2004)1071).

Komisja Europejska, Raport z 15 rundy negocjacyjnej umowy EPA/FTA pomiędzy Unią Europejską a Japonią, która odbyła się w Brukseli 29.02.–4.03.2016 r.

Komunikat interpretacyjny Komisji z 4.11.2003 r. w sprawie dostępu produktów do rynków innych państw członkowskich: praktyczne zastosowanie wzajemnego uznawania (Dz. Urz. UE C 265 z 4.11.2003 r., s. 2).

Komunikat Komisji z 24.07.2019 r. Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich (COM (2019) 5494).

Raport grupy eksperckiej o konkurencyjności europejskiego przemysłu zaopatrzenia kolei, wrzesień 2019 r.

Raport końcowy panelu WTO nr WT/DS499/R z 30.06.2018 r.

Raport sporządzony przez LSE Enterprise na zlecenie Komisji Europejskiej, Trade Sustainability Impact Assessment of the FTA between the European Union and Japan, 2015 r.

Raport z 16 rundy negocjacyjnej umowy EPA/FTA pomiędzy Unią Europejską a Japonią, która odbyła się w Tokio 11.–20.04.2016 r.

Raport ze spotkania komitetu ds. Handlu Towarami, które odbyło się 29.11.2018 r.

Rekomendacje Okrągłego Stołu Biznesu Unii Europejskiej i Japonii do Przywódców Unii Europejskiej i Japonii, Tokio, 20.04.2018 r.

Rekomendacje Okrągłego Stołu Biznesu Unii Europejskiej i Japonii do Przywódców Unii Europejskiej i Japonii, Tokio, 15.05.2019 r.

Światowa Organizacja Handlu, World Trade Report 2012, Trade and Public Policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century, 2013 r.

Światowa Organizacja Handlu, The WTO Agreement Series, Technical Barriers to Trade, 2014.

UNIFE Annual Report 2018.

UNIFE World Rail Market Study 2018.

WTO/OECD, Facilitating trade through regulatory cooperation The case of the WTO’s TBT/SPS Agreements and Committees, 2019.

Busche A., How does the community wish to revitalise its railways?, Intereconomics 2014/39/4, Heidelberg.

Cambien N., Mutual Recognition and Mutual Trust in the Internal Market, European Papers 2017/II/1.

Di Pietrantonio L., Pelkmans J., The Economics of EU Railway Reform, Bruges European Economic Policy Briefings, September 2004/8.

Felbermeyr G., Kimura F., Okubo T., Steininger M., Yalcin E., On the economics of an EU – Japan Trade Agreement, 2017.

Górka M., Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Graff M., Przemysł taboru szynowego w Polsce, Technika Transportu Szynowego 2017/9.

Groussot X., Thor Petrusson G., Wanander H., Regulatory Trust in EU Free Movement Law: Adopting the Level of Protection of the Other?, European Papers 2016/1/3.

Hanns G.H., The Japan-EU Economic Partnership Agreement – economic Potentials and Policy Perspectives, Asia Europe Journal 2018/16/4.

Hoekman B., Trade Agreements and International Regulatory Cooperation in Supply Chain World, EUI Working Paper RSCAS 2015/4.

Holvad T., Mutual recognition, standards and interoperability, w: M. Finger, P. Messulam (eds.), Rail Economics, Policy and Regulation in Europe, 2015.

Howse R., Tuerk E., The WTO Impact on Internal Regulations: A Case Study of the Canada–EC Asbestos Dispute, w: G. de Burca, J. Scott (eds.), The EU and the WTO Legal and Constitu¬tional Issues, Oxford 2001.

Maduro M.P., So close and yet so far: the paradoxes of mutual recognition, Journal of European Public Policy 2007.

Mazur G., Interesy ofensywne unijnych przedsiębiorstw w kontekście negocjowanej umowy o strefie wolnego handlu UE – Japonia, Unia Europejska.pl 2016/3 (238).

Pelkmans J., Mutual Recognition: Economic and Regulatory logic in Goods and Services, Bruges European Economic Research Papers 2012/24.

Pelkmans J., Mutual Recognition: rationale, logic and application in the EU internal goods market, referat wygłoszony na XII Sympozjum Travemuender, 2010 r.: emle-hamburg.de/_data/ Pelkmans.pdf; stan na 16.11.2019 r., s. 2.

Struck C., Product Regulations and Standards in WTO Law, Zuidpoolsingel, November 2013.

Suzuki H., The new politics of trade: EU – Japan, Journal of European Integration 2017/39/7.

Trebilcock M.R., Howse R., The Regulation of International Trade, New York 2005.

Veggeland F., Elvestad C., Equivalence and Mutual Recognition in Trade Arrangements Re¬levance for the WTO and the Codex Alimentarius Commission, Oslo, November 2004.

Wright K., Webb D., Future Trade with the EU: Mutual recognition, House of Commons Brie¬fing Paper 2018/8384.

http://www.unife.org/index.php?option=com_news&view=news&id=116-third-eu-japan-industrial-dialogue-on-railways-highlights-the-way-forward-for-fta-negotiations

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155719.pdf

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157929.htm

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Siudecki, J. (2020). Mutual recognition of railway technical rules in EU free trade agreements. Studia Prawno-Ekonomiczne, 114, 99–118. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/114/5

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW