Housing policy in Poland

Authors

Keywords:

housing policy, housing, housing programs

Abstract

Background: Shelter is one of the basic human needs. Satisfying this need is of fundamental importance not only for individual citizens or households, but also for the general public and the proper functioning of the country. Most scientists agree that the housing sector has special features that distinguish it from other sectors of the economy and are of fundamental importance for the standard of living of citizens as well as for the strength and economic development of the country.

Research purpose: The aim of the study is to examine the current state of housing policy implemented in Poland.

Methods: The article is both theoretical and empirical. The research methods used in the text include deductive studies of the literature on the subject, legal acts, reports and statistical analyses as well as qualitative research – a survey was conducted in 2019 among N = 200 respondents who intended to buy a flat in the next 12 months.

Conclusions: The diagnosis and analysis of the housing policy implemented in Poland made it possible to assess the changes that have been taking place in this area over the recent years. The research shows that housing in Poland is one of the social and economic areas that falls far behind schedule and requires a compact state policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deklaracja dotycząca Postępu Społecznego i Rozwoju wydana przez ONZ z dnia 30 grudnia 1969 r., art. 10.

Deklaracja Światowej Konferencji Habitat II w Stambule wydana przez ONZ z dnia 14 czerwca 1996 r.

Europejska Karta Społeczna z dnia 18 października 1961 r. (z późn. zm.).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 75 ust. 1.

Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., rezolucja 44/25.

Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych z dnia 16 grudnia 1966 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 10 grudnia 1948r., art. 25, Nr 217A.

Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, wyd. 3, PWE, Warszawa 1987, s. 29, 492.

Andrzejewski A., Zarys polityki mieszkaniowej, Arkady, Warszawa 1969, s. 309.

Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001, s. 8.

Bryx M., Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 13.

Groeger L., Programy wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 139–140.

Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2016 r., Analizy statystyczne, Warszawa 2018, s. 10.

Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe I–IV kwartał 2017 r., Analizy statystyczne, Warszawa 2018, s. 7–11.

Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013–2017, Analizy statystyczne, Warszawa–Lublin 2018, s. 14–15.

Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka mieszkaniowa w 2017 roku, Warszawa 2018, s. 1.

Herbst I., Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP, Warszawa 2013.

Hulchanski J.D., The evolution of property rights and housing tenure in postwar Canada: implications for housing policy, Urban Law and Policy 1988/9, s. 135–156.

Karpowicz E. (red.), Polityka mieszkaniowa, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007, s. 12–13.

Kisiel R., Marks-Bielska R., Przemiany w polskiej gospodarce w okresie transformacji systemowej (1989–2007), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 5–6.

Kotas A., Partnerstwo publiczno-prawne jako forma finansowania inwestycji publicznych na przykładzie budownictwa nieruchomości komunalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 96–97.

Krawiec G., Wybrane problemy mieszkaniowego zasobu gminy w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Roczniki Administracji i Prawa. Rok XII, Sosnowiec 2012, s. 156–157.

Lis P., Koncepcje polityki mieszkaniowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.

Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 16.

Locke A., Property rights and development briefing: Property rights and economic growth, Overseas Development Institute, 2013.

Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M., Jesus I.M., Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego przejętego przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na przykładzie powiatu olsztyńskiego, Ekonomia XXI wieku 2014/2 (2), s. 122–131.

Pęciak R., Wolność i własność prywatna jako niezbędne składniki porządku ekonomicznego w teorii Jeana-Baptiste’y Saya, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013/130, s. 112–121.

Salomon M., Muzioł-Węcławowicz A., Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Habitat for Humanity, Warszawa 2015, s. 55–56.

Sowell T., Economic Facts and Fallacies, Basic Books, 2011.

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego w 2018 roku, Warszawa, marzec 2018.

Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna, PWSBIA, Warszawa 2012.

Stiglitz E.J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Strzeszewski C., Własność – zagadnienie społeczno-moralne, ODISS, Warszawa 1981.

Szmitka S., Teoretyczne uwarunkowania wyższości własności prywatnej nad publiczną, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy 2012/4, s. 121–136.

Tanzi V., Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, Materiały i Studia 2006/204.

Zalesko M., Prawa własności filarem rozwoju gospodarczego, Ekonomia 2013/4 (25), s. 92–102.

Źróbek-Różańska A., Zielińska-Szczepkowska J., National land use policy against the misuse of the agricultural land – causes and effects. Evidence from Poland, Sustainability 2019/11 (22), https://doi.org/10.3390/su11226403

Żelazowski K., Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2017/1 (327), s. 7–20.

Strony internetowe

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho05a; stan na 20.10.2018 r.

https://enerad.pl/aktualnosci/mieszkanie-na-start-krok-po-kroku/; stan na 12.12.2018 r.

https://enerad.pl/aktualnosci/porownanie-mplus-rns-i-mdm/; stan na 30.12.2018 r.

https://enerad.pl/finanse/mdm/; stan na 10.12.2018 r.

https://funduszmieszkan.pl/; stan na 12.12.2018 r.

https://mieszkanieplus.gov.pl/; stan na 11.12.2018 r.

https://mplus.pl/; stan na 11.12.2018 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/ budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-i-xii-2016-r-,5,61.html; stan na 14.10.2018 r.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budow¬nictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,5,74.html; stan na 14.10.2018 r.

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/program-wspierania-spolecznego-budownictwa-czynszowego/; stan na 11.12.2018 r.

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-mieszkanie-dla-mlodych; stan na 9.12.2018 r.

https://www.mdmprogram.pl; stan na 09.12.2018 r.

https://www.rodzinanaswoim.net.pl/program-rodzina-na-swoim.html; stan na 9.12.2018 r.

https://www.rodzinanaswoim.net.pl/warunki-udzielenia-kredytu.html; stan na 9.12.2018 r.

https://www.totalmoney.pl/artykuly/7609555,kredyty-hipoteczne,mieszkanie-na-start- 2020---wysokosc-doplat-kto-moze-liczyc-na-doplaty-do-czynszu-wynajmowanego-mieszkania,1,1; stan na 12.12.2018 r.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Kisiel, R., Zielińska-Szczepkowska, J., & Dzieżyk, K. (2021). Housing policy in Poland. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 227–247. Retrieved from https://journals.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1232

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS