“Commercial aspects of intellectual property” as part of the Common Commercial Policy – consequences for direct effectiveness of TRIPS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/7

Keywords:

European Union, the Court of Justice of the European Union, Treaty on the Functioning of the European Union, intellectual property law, patent

Abstract

Background: Continuous technological development makes the importance of intellectual property grow, and legal protection of, among others, inventions and pharmaceutical products is increasingly necessary, especially in countries where the economies are based on innovation. In recent years, the Common Commercial Policy of the European Union has been subject to treaty changes, resulting in the evolution of both its subjective and material scope. The nature of the European Union’s competence in this area has also been changing together with the change of Treaties’ content. One of the most important and at the same time most controversial issues is the direct effect of the TRIPS Agreement in the European Union Member States. The importance of this issue arises from the provisions of the TRIPS Agreement, which guarantee a minimum level of protection of intellectual property rights.

Research purpose: The author aims to determine the scope of the European Union’s competence in relation to the TRIPS Agreement. The article’s goal is to answer the question: how the evolution of the Common Commercial Policy of the European Union has affected the application of the TRIPS Agreement among the Member States. Moreover, the study aims to clarify whether the TRIPS Agreement has direct effect in the European Union Member States.

Methods: With regard to the treaty provisions, the study mainly uses formal-dogmatic and historical methods. The empirical-legal method was used to examine the case law of the Court of Justice of the European Union.

Conclusions: The nature of the European Communities’, and then of the European Union with regard to the Common Commercial Policy, had been changing along with the changes in the provisions of the Treaties. Since the entry of the Lisbon Treaty into force (1.12.2009), the Common Commercial Policy has fallen within the exclusive competence of the European Union and has covered commercial aspects of intellectual property. The jurisprudence of the Court of Justice confirmed that TRIPS falls entirely within the competence of the EU, which may lead to the conclusion that for the assessment of the direct effect of its provisions the union rules apply, rather than the controversy in the previous legal situation, when TRIPS was a so-called mixed agreement. On the other hand, the Court has not decided to challenge the previous jurisprudence in this respect, which may suggest that denying the direct effect of TRIPS remains valid. Nevertheless, the problem lost its practical significance, as the provisions of TRIPS were (after the end of the transitional periods) incorporated into the national law of the Member States.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dyrektywa 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających na warunkowym dostępie, OJ L 320, 28.11.1998 r., s. 54–57.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, OJ L 182, 2.7.1992 r., s. 1–5.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisany w Rzymie 25 marca 1957 r.

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty podpisany w Amsterdamie dnia 2 października 1997 r.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty podpisany w Nicei dnia 26 lutego 2001 r.

Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, Dz.U. z 1993 r., nr 26, poz. 117 ze zm.

Barcz J., W sprawie bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS w świetle prawa wspólnotowego (I), Europejski Przegląd Sądowy, luty 2006 r., s. 18–31.

Barcz J., W sprawie bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS w świetle prawa wspólnotowego (II), Europejski Przegląd Sądowy, marzec 2006 r., s. 14–26.

Bourgeois J., The EC in the WTO and Advisory Opinion 1/94: An Echternach Procession, Com¬mon Market Law Review 1995/32, s. 763–787.

Correa C.M., Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on The TRIPS Agreement, Oxford 2020.

Craig P., de Burca G., EU Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press 2020.

Czajkowska-Dąbrowska M., Ochrona praw autorskich i pokrewnych na podstawie konwencji międzynarodowych, w: J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 971–1077.

Czermińska M., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej. Znaczenie dla ochrony jednolitego rynku wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, Toruń 2019.

Gotsova B., The Gordian. Knot of European Union Competence: Commercial Aspects of Intellectual Property After the Judgment in Case C-414/11 Daiichi Sankyo, German Law Journal 2014/15/03, s. 511–528.

Górski M., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej. Aspekty prawne i instytucjonalne, Warszawa 2012.

Hilf M., The ECJ’s Opinion 1/94 on the WTO, No surprise but Wise?, European Journal of International Law 1995/6, s. 245–259.

Mazur G., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 14–46.

Montana i Mora M., The Practical Consequences of the CJEU Judgment of 18 July 2013 Changing Its Doctrine on the Respective Competences of the EU and its Member States to Apply the TRIPS Agreement: Have We Seen the Tip of the Daiichi Iceberg Yet?, International Re¬view of Intellectual Property and Competition Law 2017/48, s. 784–812.

Nowicka A., Wynalazki i ich ochrona – wybrane aspekty prawne i praktyczne, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2014/126, s. 84–101.

Pires de Carvalho N., The TRIPS Regime of Patent Rights, Hague 2005.

Ryder R.D., Sreenivasulu S., The Economics of Intellectual Property and Economic Entrepren-eurship of Copyrights, w: K. Sinha, V. Mahalwar, Copyright Law in the Digidal World. Challenges and Opportunities, Singapore 2017, s. 45–60.

Skubisz R., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt II GSK 54/05), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006/6, s. 152–162.

Skubisz R., Własność przemysłowa w systemie prawa, w: R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 1–97.

Targosz T., Miejsce porozumienia TRIPS w prawie polskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005/ XIV/3, s. 735–763.

Tridimas T., The WTO and OECD Opinions, w: A. Dashwood, Ch. Hillion (red.), The general law of E.C. external relations, Sweet & Maxwell, 2000, s. 8–60.

du Vall M., Kostański P., Ożegalska-Trybalska J., Podrecki P., Traple E. (red.), Prawo patentowe, Warszawa 2017.

Van den Bossche P., Zdouc W., The Law and Policy of the World Trade Organization, Cambridge University Press 2018.

Weresa M.A. (red.), Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, Warszawa 2009.

Wróbel A., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Opinia Trybunału Sprawiedliwości 1/75 z dnia 11 listopada 1975 r., ECLI:EU:C:1975:145.

Opinia Trybunału Sprawiedliwości 1/76 z dnia 26 kwietnia 1977 r w sprawie projektu umowy o stworzeniu funduszu europejskiego dla żeglugi śródlądowej, ECLI:EU:C:1977:63.

Opinia Trybunału Sprawiedliwości 1/94 z dnia 15 listopada 1994 r., ECLI:EU:C:1994:384.

Wyrok Trybunału C-22/70 z dnia 31 marca 1971 r., Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Wspólnot europejskich, ECLI:EU:C:1971:32.

Wyrok Trybunału C-38/73 z dnia 13 grudnia 1973 r. Social Fonds voor de Diamantarbeiders przeciwko NV Indiamex i Feitelijke Vereniging De Belder, ECLU:EU:C:1973:165.

Wyrok Trybunału C-137/12 z dnia 22 października 2013 r., Komisja Europejska przeciwko Radzie Unii Europejskiej, ECLI:EU:C:2013:675.

Wyrok Trybunału C-181/73 z dnia 30 kwietnia 1974 r., R. & V. Haegeman przeciwko państwu belgijskiemu, ECLI:EU:C:1974:31.

Wyrok Trybunału C-300/98 z dnia 14 grudnia 2000 r. Parfums Christian Dior SA przeciwko TUK Consultancy BV i Assco Gerüste GmbH i Rob van Dijk przeciwko Wilhelm Layher GmbH & Co. KG i Layher BV, ECLI:EU:C:200:688.

Wyrok Trybunału C-414/11 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie Daiichi Sankyo Co. Ltd., Sanofi-Aventis Deutschland GmbH przeciwko DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon, ECLI:EU:C:2013:520.

Wyrok Trybunału C-431/05 z dnia 11 września 2007 r., Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos Ltd przeciwko Merck & Co. Inc. i Merck Sharp & Dohme Ltd, ECLI:EU:C:2007:496.

Wyrok Trybunału w C-21/72 z dnia 12 grudnia 1972 r., International Fruit Company NV i inni przeciwko Produktschap voor Groenten en Fruit, ECLI:EU:C:1972:115.

Wyrok Trybunału w sprawie C-104/81 z dnia 26 października 1982 r., Hauptzollamt Mainz przeciwko C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., ECLI:EU:C:1982:362.

Wyrok Trybunału w sprawie C-53/96 z dnia 16 czerwca 1998 r., Hermès International (société en commandite par actions) przeciwko FHT Marketing Choice BV, ECLI:EU:C:1998:292.

Intangible Capital in Global Value, World Intellectual Property Report 2017, World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2017.pdf; stan na 17.12.2020 r.

Montañá M., Spanish Supreme Court clarifies that its case law on TRIPS is not affected by the ECJ Daiichi Judgment, Kluwer Patent Blog, http://patentblog.kluweriplaw.com/2014/02/06/ spanish-supreme-court-clarifies-that-its-case-law-on-trips-is-not-affected-by-the-ecj-daiichi-judgment/#comments; stan na 7.12.2020 r.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Sternowski, Łukasz. (2021). “Commercial aspects of intellectual property” as part of the Common Commercial Policy – consequences for direct effectiveness of TRIPS. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 119–136. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/7

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW