Budget and tax law norms

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/3

Keywords:

budget, revenue, tax law, taxpayer’s rights, rule of law

Abstract

Background: This article is devoted to selected legal and factual relations between the budget and tax law norms concerning the collection of budget revenues. The subject of the research is, above all, the legal norms of the Public Finance Act, the Budget Act and consequently the budget itself, and the norms of tax law. The actual impact of the budget’s implementation on the appli­cation of tax law is also examined.

Research purpose: The main purpose of the article is to determine and assess, against the back­ground of the legal nature of the budget and the characteristics of tax law norms, the practice of applying tax law norms, and in particular to answer the question whether budgetary needs have a real impact on the application of tax law norms and what this impact is about.

Methods: The aims of the article determine its structure and research method. Defining legal relations requires making determinations regarding the legal nature of the budget and the charac­teristics of tax law norms. The basic method in this case is the analysis of the normative material and the views of the literature. Then, it was researched how the law is applied in this area, by referencing case law and literature dealing with practice.

Conclusions: The state budget is included in the Budget Act and constitutes its most important, though not the only, element. Taxes play the most important role among budget revenues. They account for over 90% of total revenues of the Polish budget and are collected in accordance with tax law. Tax law norms define the structure of the tax and thus determine its amount. The amounts of revenues included in the budget are only forecasts and “the inclusion in the state budget of revenues from specific sources or expenditure for specific purposes shall not constitute the basis for claims or obligations of the state towards third parties, or claims of these persons against the state” (The Public Finance Act, Article 51).

Practice shows that increasing the practical importance of the revenue side of the budget beyond the limits set by the Public Finance Act and striving to collect the highest amount of revenues often means violation of tax law. In such a situation, the taxpayers’ rights are also violated. Exam­ples in this regard are indicated in this article.

Breaches of tax law by tax authorities aimed at maximizing budget revenues on a larger scale lead to many unfavorable phenomena. First of all, there is a violation of the fundamental principle of the rule of law expressed in Art. 7 of the Polish Constitution, according to which “organs of public authority act on the basis and within the limits of the law”. Moreover, there is a reduction or even loss of taxpayers’ trust in the tax authorities, or more broadly in the state. The principle of tax certainty is also infringed. There is also no doubt that violation of the law by tax authorities also leads to an increase in financial and social costs of the functioning of the tax system and disrupts the functioning thereof.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 471).

Augustyniak-Górna T., Generalny charakter podatku, w: System podatkowy, zagadnienia teoretycznoprawne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 54, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 55–67.

Borodo A., Problematyka prawna ustawy budżetowej, w: A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003, s. 75–89.

Duda M., Art. 162 [Zasady gospodarki finansowej], w: P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 848–856.

Gaudemet P.M., Finances Publiques, Politique financière budget et trésor, Editions Montchres¬tien, Paris 1974.

Jellinek G., Gesetz und Verordnung, Freiburg 1887.

Jèze G., Cours de science des finances et de legislation financière francaise. Théorie générale du budget, Giard, Paris 1922.

Kalinowski M., Przedmiot podatku, TNOiK, Toruń 2013.

Kosikowski C., Budżet państwa jako kategoria historyczna, ekonomiczna i prawna, w: System Prawa Finansowego, t. II, w: E. Ruśkowski (red.), Prawo finansowe sektora finansów publicznych, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 179–230.

Kostecki A., Elementy konstrukcji instytucji podatku, w: System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III: Instytucje budżetowe, Cz. II: Dochody i wydatki budżetu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985, s. 151–205.

Krzyżanowski A., Nauka skarbowości, Fiszer i Majewski, Poznań 1923.

Laband P., Das Finanzrecht des Deutschen Reiches, Leipzig 1873.

Laband P., Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, t. IV, Tubingen 1882.

Lalumiére P., Les Finances Publiques, edité par Armand Colin, Paris 1973.

Łączkowski W., Czy budżet państwa jest wartością konstytucyjną podlegającą ochronie Trybunału Konstytucyjnego, w: T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999, s. 283–291.

Miemiec W., Art. 162 [Zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu państwa], w: M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław 2010, s. 409–413.

Nykiel W., Charakter prawny ustawy budżetowej – wybrane zagadnienia, w: W. Robaczyński (red.), Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 77–487.

Nykiel W., Norma prawa podatkowego a elementy konstrukcji podatku. Wybrane zagadnienia, w: A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003, s. 231–237.

Nykiel W., Normy prawa finansowego, w: C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, t. I: Teoria i nauka prawa finansowego, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 35–53.

Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.

Nykiel W., Ustawa budżetowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.

Nykiel W. (red.), Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2018.

Nykiel W., Wilk M., Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Glosa do wyroku WSA w Opolu z 19.08.2019 r., I SA/ Op 86/19, Przegląd Podatkowy 2020/2, s. 39–46.

Nykiel W., Wilk M., Recharakteryzacja i pominięcie czynności prawnych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przed 1 stycznia 2019 r., Kwartalnik Prawa Podatkowego 2018/4, s. 9–20.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

Ostrowski K., Prawo finansowe, zarys ogólny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Strzelec D., O potrzebie sadowej kontroli skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, Przegląd Podatkowy 2020/11, s. 23–34.

Trotabas L., Finances publiques, Paris 1964.

Wilk M., Potrzeba wprowadzenia Karty Praw Podatnika w Polsce, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2018/1, s. 97–104.

Wróblewski J., Norma generalna i norma indywidualna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1962/I/23, s. 3–26.

Wyrok NSA z dnia 4 marca 2020 r. (II FSK 1550/19) Lex 2979651.

Wyrok NSA z dnia 29 maja 2020 r. (II FSK 2900/19) Lex 3036858.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2018 r. (III SA/Po 88/18) LEX nr 2513959.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2018 r. ( III SA/Po 19/17) LEX nr 2516983.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2018 r. (III SA/Po 89/18) LEX nr 2516965.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. (I SA/Rz 151/18) LEX nr 2472025.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 r. (III SA/Wa 1403/180).

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 lipca 2020 r. (I SA/Lu 756/19) LEX nr 3039775.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 września 2020 r. ( I SA/Gd 195/20) LEX nr 3054886.

Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r. Sygn. Akt K.28/98.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Nykiel, W. (2021). Budget and tax law norms. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 45–58. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/3

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW