Profil czasopisma

 1. Tytuł: Studia Prawno-Ekonomiczne
 2. Dziedzina nauk społecznych:  a. nauki prawne   b. ekonomia i finanse  c. nauki o zarządzaniu i jakości d. nauki o polityce i administracji
 3. Rok powstania publikacji: 1968
 4. Częstotliwość wydania: kwartalnik
 5. Kraj publikacji: Polska
 6. Język: polski i języki kongresowe
 7. Stan formatu: elektroniczny (e-ISSN 2450-8179) i w druku (ISSN 0081-6841)
 8. Adres strony internetowej: czasopisma.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne
 9. Dostęp: otwarty dostęp on-line.   
 10. Indeksy: CEJSH, CEEOL, Index Copernicus, ProQuest, EBSCOhost, ERIH Plus, PBN/Pol-index
 11. Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Studia Prawno-Ekonomiczne są powstałym w 1968 r. czasopismem o interdyscyplinarnym charakterze, publikującym wyniki badań naukowych z zakresu prawa i ekonomii. Na łamach czasopisma wypowiadają się zarówno wybitni przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, jak i debiutujący, utalentowani młodzi naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Czasopismo składa się z dwóch części: prawniczej oraz ekonomicznej.

Część prawnicza obejmuje następujące obszary badawcze:

 • dogmatyka prawa polskiego
 • administracja publiczna
 • badania prawno-porównawcze
 • prawo międzynarodowe publiczne i prawo UE
 • teoria, filozofia i historia prawa
 • politologia i doktryny polityczno-prawne
 • prawo kanoniczne
 • ekonomiczna analiza prawa

 

Część ekonomiczna obejmuje następujące obszary badawcze:

 • historia myśli ekonomicznej
 • polityka gospodarcza
 • nadzór korporacyjny
 • wzrost gospodarczy
 • integracja europejska
 • finanse międzynarodowe
 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość i system podatkowy
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zróżnicowany zakres przedmiotowy czasopisma decyduje zarówno o międzynarodowym, jak i krajowym zasięgu jego oddziaływania. Na zasięg międzynarodowy wpływają przede wszystkim metodologia oraz język publikacji z obszaru badań ekonomicznych, prawno-porównawczych oraz historyczno- i teoretycznoprawnych. Krajowy zasięg oddziaływania determinują publikacje w języku polskim, głównie o charakterze dogmatyczno-prawnym, które skierowane są nie tylko do środowiska naukowego, ale także przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i prawniczej oraz polskiego sądownictwa.

Część artykułów ekonomicznych publikowanych w czasopiśmie zawiera problematykę badawczą, która dotyczy procesów zachodzących w polskiej gospodarce. Jako takie artykuły te są kierowane głównie do przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, ale również środowisk biznesowych. Dotarcie do takiego kręgu odbiorców publikowanych treści jest łatwiejsze, kiedy artykuł jest napisany w języku polskim.