Finansowanie wiejskich organizacji pozarządowych

Słowa kluczowe: trzeci sektor, organizacje pozarządowe, źródła finansowania.

Abstrakt

Przedmiot badań: Organizacje pozarządowe tworzą trzeci sektor gospodarki obok sektora pu­blicznego i prywatnego. Nie są nastawione na zysk, jednak muszą czynnie poszukiwać źródeł finansowania swojej działalności.

Cel badawczy: Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które są odpowiedzialne za spraw­ność finansowania organizacji pozarządowych na podstawie analizy źródeł finansowania organi­zacji pozarządowych na wsi w porównaniu z miastem.

Metoda badawcza: W części teoretycznej omówiono pojęcie trzeciego sektora, podstawy praw­ne jego funkcjonowania, specyfikę organizacji pozarządowych prowadzących działalność na wsi oraz organizacji pożytku publicznego. W części empirycznej poddano weryfikacji hipotezy ba­dawcze, zakładające zależność wielkości przychodów oraz wyniku finansowego od posiadania przez NGOs statusu OPP, ich doświadczenia, liczby oraz dywersyfikacji źródeł przychodów. Pod­stawą analiz empirycznych jest badanie ankietowe.

Wyniki: Udowodniono hipotezy zakładające zależność wysokości przychodów organizacji poza­rządowych od dywersyfikacji źródeł finansowania, posiadania statusu OPP oraz między wynikiem finansowym a zwiększaniem zainteresowania nowymi możliwościami poszukiwania przychodów. Nie udało się natomiast udowodnić hipotezy zakładającej zależność pomiędzy doświadczeniem or­ganizacji (mierzonej długością prowadzonej działalności) a wielkością przychodów.

Bibliografia

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2018 r., poz. 1491.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2019 r., poz. 713.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi zmianami, Dz.U. z 2019 r., poz. 688.

Bogacz-Wojtanowska E., Istota i podstawowe zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, w: E. Bogacz-Wojtanowska, S. Wrona (red.), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 11–29.

Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 27–28.

Dyczkowski T., Wpływ źródeł finansowania na planowanie i kontrolę w organizacjach korzystających z pomocy publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016/424, s. 72–85.

Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T., Rola ekonomii pomocy w przeciwdziałaniu kluczowemu działaniu w globalizacji, Roczniki Ekonomiczne
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2013/6, s. 91–104.

Grzelońska U., Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, Studia Ekonomiczne 2011/4, s. 326.

Hausner J., Organizacje pozarządowe – trzeci sektor współczesnego społeczeństwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006/714, s. 5–21.

Hausner J., Laurisz N., Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 9–31.

Kaczocha W., Sikora J., Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie – podmioty ekonomii społecznej, Studia Oeconomica Posnaniensia 2015/7, s. 57–71.

Kalinowski S., Ekonomia społeczna?, w: Dylematy współczesnej polityki społecznej, Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Rok dziewiąty, Poznań 2007, s. 20–29.

Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 91.


Leś E., Nałęcz S., Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit, w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002, s. 13–31.

Lorentowicz K., Kalinowski S., Wyduba W., Syntetyczny wskaźnik finansowania organizacji pożytku publicznego, Handel Wewnętrzny 2018/6(377)/I, s. 273–286.

Marcysiak T., Prus P., Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function, Pro-ceed¬ings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVI “Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors”, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management 2017, s. 212–218.

Moroń D., Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, Wrocławskie Studia Politologiczne 2013/15, s. 7–17.

Ninacs W.A., A Review of the Theory and Practice of Social Economy, SRDC Working, Paper Series 2002/02/02, s. 7.

Sałustowicz P., Soziale Arbeit und Empowerment – einige kritische Bemerkungen zur Suche nach einer politischen Sozialen Arbeit, w: K. Böller, P. Hansbauer, B. Hansenjürgen, S. Langenohl (Hrsg.), Die Produktivität des Sozialen – den sozialen Staat aktivieren, VS Verlag für Sozialwis – senschaften, Wiesbaden, s. 187–196.

Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012, s. 15.

Zwęglińska-Gałecka D., Gentryfikacja wsi i jej zasięg, Wieś i Rolnictwo 2019/183/2, s. 57–87.

www.ngo.pl; stan na 2.12.2019 r
Opublikowane
2020-09-29
Dział
Artykuły - EKONOMIA