Polskie, regionalne morzyć w kontekście historycznym i słowiańskim

  • Błażej Osowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Pracownia Dialektologiczna https://orcid.org/0000-0002-4226-1378
Słowa kluczowe: języki słowiańskie, leksykografia, regionalizm, Wielkopolska

Abstrakt

W polszczyźnie ogólnej czasownik morzyć ma znaczenia ‘zabijać’, ‘dręczyć’, ponadto występują ko­lokacje morzyć głodem, sen kogoś morzy. Tymczasem w Wielkopolsce pojawia się dodatkowe zna­czenie – ‘tracić twardość, stawać się miękkim pod wpływem soli’, co odnosi się do warzyw. W ar­tykule poszukuje się odpowiedzi na pytanie o źródło wskazanego wyżej znaczenia wielkopolskiego oraz próbuje się określić jego zasięg geograficzny. W tym celu przeprowadzono ankietę interneto­wą, sięgnięto do słowników historycznych i współczesnych polszczyzny ogólnej oraz danych z ję­zyków słowiańskich.

Bibliografia

Anić Vladimir, 2003, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, priredila L. Jojić, Novi Li¬ber, Zagreb.

Boryś Wiesław, 2018, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Gruchmanowa Monika, Walczak Bogdan, red., 1997, Słownik gwary miejskiej Poznania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.

Kucharzyk Renata, 2012, O potrzebie socjolingwistycznego badania zmian w słownictwie gwarowym, w: H. Kurek, red., Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 67–76.

Osowski Błażej, red., 2019, W kuchni u pleszewian. Słownika języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

Pelcowa Halina, 2019, Ludowe nazewnictwo kulinarne w interpretacji pokoleniowej (na wybranych przykładach z Lubelszczyzny), „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 33–43.

Piotrowicz Anna, 2007, Dialektalne podłoże gwary miejskiej Poznania. Zagadnienia leksykalne, w: J. Sierociuk, red., Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 85–92.

Piotrowicz Anna, 2008, Jeszcze o dialektalnym podłożu gwary miejskiej Poznania, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 8, s. 69–78.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły