Номінативна трансформація антропонім – займенник 3-ї особи однини в текстах інтерв’ю представників політичної еліти. Спроба теоретичного обґрунтування

Słowa kluczowe: dyskurs polityczny, elita polityczna, wywiad, antroponim, zaimek 3. osoby

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest przedstawieniu jednej z cech mówionego dyskursu politycznego – zastępowaniu antroponimów zaimkami trzeciej osoby liczby pojedynczej w tekstach 38 wywiadów z prezydentami Ukrainy. Wyniki badań, uzyskane za pomocą metod opisowej i porównawczej, elementów analizy dyskursu i analizy treści oraz obliczeń statystycznych, pozwalają wyodrębnić komponenty modelu teoretycznego. Jego cechy onomastyczne i gramatyczne ujawniają naturę antroponimu i zaimka, a tekstowe, komunikacyjne i stylistyczne elementy wyjaśniają wzajemną relację antroponimu i zaimka trzeciej osoby liczby pojedynczej w tekstach wywiadów.

Bibliografia

Архангельська Алла, 2020, Трансформації стійких висловів з компонентами-власними іменами в сучасному українському медійному дискурсі, в: Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Фі¬лологія», вип. 9(77), Острог, с. 87–94/Arkhanhelska Alla, 2020, Transformacii stiikykh vysloviv z komponentamy-vlasnymy imenamy v suchasnomu ukraiinskomu mediinomu dyskursi, v: Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: seriia «Filolohiia», vyp. 9(77), Ostroh, s. 87–94.

Бабій Юлія, 2016, Онімні маркери сучасного політичного дискурсу, в: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, вип. 42, с. 52–56/Babii Yuliia, 2016, Onimni markery suchasnoho politychnoho dyskursu, v: Naukovi praci Kamianec- Podilskoho nacionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky, vyp. 42, s. 52–56.

Безпояско Олена, Городенська Катерина, Русанівський Віталій, 1993, Граматика української мови. Морфологія, Либідь, Київ/Bezpoiasko Olena, Horodenska Kateryna, Rusanivskyi Vitalii, 1993, Hramatyka ukrainskoi movy. Morfolohiia, Lybid, Kyiv.

Вихованець Іван, Городенська Катерина, 2004, Теоретична морфологія української мови, Пульсари, Київ/Vyhovanec Ivan, Horodenska Kateryna, 2004, Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy, Pulsary, Kyiv.

Деренчук Наталія, 2015, Поняття ідіолекту в українському політичному дискурсі, в: Лінгвостилістичні студії, вип. 2, Вид-во Волинського національного університету ім. Л. Українки, Луцьк, с. 30–38/Derenchuk Natalia, 2015, Poniattia idiolektu v ukrainskomu politychnomu dyskursi, v: Linhvostylistychni studii, vyp. 2, Vyd-vo Volynskoho nacionalnoho universytetu im. L. Ukrainki, Łuck, s. 30–38.

Жовтобрюх Михайло, Кулик Борис, 1965, Курс сучасної української мови, ч. І., вид. 3, Радянська школа, Київ/Zhovtobriukh Mykhailo, Kulyk Borys, 1965, Kurs suchasnoi ukrainskoi movy, ch. 1, vyd. 3, Radianska shkola, Kyiv.

Загнітко Анатолій, 1996, Теоретична граматика української мови. Морфологія: Монографія, Дон ДУ, Донецьк/Zahnitko Anatolii, 1996, Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy. Morfolohiia: Monohrafiia, Don DU, Doneck.

Загнітко Анатолій, 2007, Сучасні лінгвістичні теорії. Монографія, вид. 2, Дон ДУ, Донецьк/Zahnitko Anatolii, 2007, Suchasni linhvistychni teorii. Monohrafiia, vyd. 2, Don DU, Doneck.

Зимовець Галина, 2010, Проблема мотивованості власних назв, в: Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, вип. 5, с. 38–46/Zymovec Halyna, 2010, Problema motyvovanosti vlasnykh nazv, v: Filolohichni studii: Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, vyp. 5, s. 38–46.

Зимовець Галина, 2014, Специфіка семантики відзоонімних комерційних власних назв, в: Мова і культура, вип. 17, т. 6, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, с. 240–252/ Zymovec Halyna, 2014, Specyfika semantyky vidzoonimnykh komerciinykh vlasnykh nazv, v: Mova i kultura, vyp. 17, t. 6, Kyivskyi nacionalnyi universytet im. T. Shevchenka, Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, Kyiv, s. 240–252.

Каліщук Діана, 2005, Лінгвістичні особливості семантично дифузних одиниць у політичному дискурсі, «Науковий часопис «Філологічні студії», № 3–4, Луцьк, с. 165–171/Kalishchuk Diana, 2005, Linhvistychni osoblyvosti semantyczno dyfuznykh odynyc u politychnomu dyskursi, «Naukovyi Chasopys «Filolohichni studii», № 3–4, Łuck, s. 165–171.

Карпенко Олена, 2003, Особові імена як концепти та форми їх профілювання, в: Наукові записки Тернопільського держ. ун-ту. Серія: Мовознавство, ч. 1(9): Ономастика, ТДПУ, Тернопіль, с. 27–34/Karpenko Olena, 2003, Osobovi imena iak koncepty ta formy ikh profiluvannia, v: Naukovi zapysky Ternopilskoho derzh. un-tu. Seriia: Movoznavstvo, ch. 1(9): Onomastyka, TDPU, Ternopil, s. 27–34.

Карпенко Олена, 2006, Проблематика когнітивної ономастики. Науко¬ва монографія, Астропринт, Одеса/Karpenko Olena, 2006, Problematyka kohnityvnoi onomastyky. Naukova monohrafiia, Astroprynt, Odesa.

Козлова Вікторія, Багацька Олена, 2019, Мовні реалії як засіб реалізації мов¬леннєвого впливу в американському президентському дискурсі, в: Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», вип. 5(73), Вид-во НаУОА, Острог, с. 134–137/Kozlova Viktoriia, Bahacka Olena, 2019, Movni realii iak zasib realizacji movlennievoho vplyvu v amerykanskomu prezydentskomu dyskursi, v: Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: seriia «Filolohiia», vyp. 5(73), Vyd-vo NaUOA, Ostrog, s. 134–137.

Кондратенко аталія, 2007, Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності: Монографія, Чорномор’я, Одеса/Kondratenko Nataliia, 2007, Ukrainskii politychnyi dyskurs: Tekstualizaciia realnosti: Monohrafiia, Chornomor’ia, Odesa.

Кондратенко Наталія, 2015, Відонімні номінації в українському політичному дискурсі як спосіб формування нової міфології, в: Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, вип. 40, Вид-во Кам‘янець-Подільського національного університету ім. І. гієнка, Кам‘янець-Подільський, с. 123–127/ Kondratenko Nataliia, 2015, Vidonimni nominacii v ukrainskomu politychnomu dyskursi iak sposib formuvannia novoi mifolohii, v: Naukovi praci Kamianec- -Podilskoho nacionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Filolohichni nauky, vyp. 40, Vyd-vo Kam’ianec-Podilskoho nacionalnoho universytetu im. I. Ohiienka, Kam’ianec-Podilskyi, s. 123–127.

Кондратенко Наталія, 2017, Типологія мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу, в: Studia Philologica, вип. 9, Вид-во Київського університету ім. Б. Грінченка, Київ, с. 18–23/Kondratenko Nataliia, 2017, Typolohiia movlennievykh zhanriv ukrainskoho politychnoho dyskursu, v: Studia Philologica, vyp. 9, Vyd-vo Kyivskoho universytetu im. B. Hrinchenka, Kyiv, s. 18–23.

Линтвар Ольга, 2014, Індивідуальний авторський стиль (ідіостиль), ідіолект автора художнього твору, в: Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна, вип. 44, Вид-во Острозької академії, Острог, с. 160–162/Lyntvar Olha, 2014, Indyvidualnyi avtorskyi styl (idiostyl), idiolekt avtora khudozhnioho tvoru, v: Naukovi zapysky Nacionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Seriia: Filolohichna», vyp. 44, Vyd-vo Ostrozkoi akademii, Ostroh, s. 160–162.

Лукаш Галина, 2011, Актуальні питання української конотоніміки: монографія, Промінь, Донецьк/Lukash Halyna, 2011, Aktualni pytannia ukrainskoi konotonimiky: monohrafiia, Promin, Doneck.

Мацько Оксана, 1998, Дипломатичний підстиль української мови, в: Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, ч. 1, ІЗМН, Київ/Macko Oksana, 1998, Dyplomatychnyi pidstyl ukrainskoi movy, v: Nauka i suchasnist. Zbirnyk naukovykh prac Nacionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, ch. 1, IZMN, Kyiv.

Ожоган Василь, 1999, Функціональні особливості займенникових слів у реченнєвій структурі сучасної української мови, в: Українська філологія: школи, постаті, проблеми, ч. 2, Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка, Львів, с. 310–313/Ozhohan Vasyl, 1999, Funkcionalni osoblyvosti zaimennykovykh sliv u rechennievii strukturi suchasnoi ukrainskoi movy, v: Ukrainska filolohiia: shkoly, postati, problemy, ch. 2, Vyd-vo Lvivskoho nacionalnoho universytetu im. I. Franka, Lviv, s. 310–313.

Падучева Елена, 2019, Эгоцентрические единицы языка, изд. 2, ЯСК, Москва/Paducheva Yelena, 2019, Egocenricheskie edinicy yazyka, izd. 2, YASK, Moskva.

Плющ Марія, 2013, Граматична природа категорії особи в іменах і дієслові, в: Словоформа в семантично елементарному та ускладненому реченні: вибра¬ні праці, вид. 2, доп., Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ, с. 238–241/ Plushch Mariia, 2013, Hramatychna pryroda katehorii osoby v imenakh i diieslovi, v: Slovoforma v semantychno elementarnomu ta uskladnenomu rechenni: vybrani praci, vyd. 2, dop., Vyd-vo NPU im. MP. Dragomanova, Kyiv, s. 238–241.

Прокопенко Антоніна, 2013, Інтерв’ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти, автореферет дисертації канд. філол. наук: 10.02.04, Донецький національний університет, Донецьк/Prokopenko Antonina, 2013, Interviu v peredvyborchomu amerykanskomu dyskursi: strukturno-semantychnyi ta komunikatyvno-prahmatychnyi aspekty, avtoreferet dycertacii kand. filol. nauk: 10.02.04, Doneckyi nacionalnyi universytet, Doneck.

Прокопенко Наталія, Євтушенко Олена, Ковальова Тетяна, 2014, Ідіостиль в медіадискурсі: до проблеми дефініції, Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences», № 32, s. 68–70/Prokopenko Nataliia, Ievtushenko Olena, Kovalova Tetiana, 2014, Idiostyl v mediadyskursi: do problemy definicii, «Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences», № 32, s. 68–70.

Рослицька Мар’яна, 2019, Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. XX – поч. XXI ст.), дис. kанд. філол. наук: 10.02.15, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів/ Roslycka Mariana, 2019, Precedentne imia v politychnomu dyskursi: formalno-semantychni oznaky i socioprahmatychnyi potencial (na materiali promom prezydentiv Ukrainy, Polshchi ta Francii kin. XX – poch. XXI st.), dys. kand. filol. nauk: 10.02.15, Lviv, nac. un-t im. I. Franka, Lviv.

Русанівський Віталій та ін., ред., 2004, Українська мова: енциклопедія, вид. 2, випр. і допов., «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, Київ/ Rusanivskii Vitalii ta in., red., 2004, Ukrainska mova: encyklopediia, vyd. 2, vypr. i dopov., «Ukrainska encyklopediia» im. MP. Bazhana, Kyiv.

Салецька Мар’яна, 2017, Чинник адресата і склад прецедентних імен у комунікації політичний лідер → суспільство (на матеріалі виступів Л. Кравчука в 1991−1994 рр.), в: О. Г. Ткаченко, гол. ред., Філологічні трактати, т. 9, № 1, Вид-во Сумського державного університету, Суми, с. 93–101/Salecka Mariana, 2017, Chynnyk adresata i sklad precedentnykh imen u komunikacii politychnyi lider → suspilstvo (na materiali vystupiv L. Kravchuka v 1991–1994 rr.), v: O. H. Tkachenko, hol. red., Filolohichni traktaty, t. 9, № 1, Vyd-vo Sumskoho derzhavnoho universytetu, Sumy, s. 93–101.

Самаріна Вікторія, 2014, Прецедентні власні назви в соціальній мережі Твіттер, в: Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філоло¬гія, вип. 692–693, Вид-во Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Чернівці, с. 206–209/Samarina Viktoriia, 2014, Precedentni vlasni nazvy v socialnii merezhi Tvitter, v: Naukovyi visnyk Cherniveckoho universytetu: Hermanska filolohiia, vyp. 692-693, Vyd-vo Cherniveckoho nacionalnoho universytetu im. Yu. Fedkovycha, Chernivci, s. 206–209.

Сахарук Інна, 2011, Типологія прецедентних феноменів у сучасному українському дискурсі, в: Лінгвістичні студії, вип. 23, Вид-во Донецького національного університету, Донецьк, с. 197–203/Sakharuk Inna, 2011, Typolohiia precedentnykh fenomeniv u suchasnomu ukrainskomu dyskursi, v: Linhvistychni studii, vyp. 23, Vyd-vo Doneckoho nacionalnoho universytetu, Doneck, s. 197–203.

Селіванова Олена, 2008, Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник, Довкілля-К, Полтава/Selivanova Olena, 2008, Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy: pidruchnyk, Dovkillia-K, Poltava.

Серажим Катерина, 2002, Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. (На матеріалах сучасної газетної публі¬цистики): Монографія, Київський національний університет ім. Т. Шев¬ченка, Київ/Serazhym Kateryna, 2002, Dyskurs iak sociolinhvalne iavyshche: metodolohiia, arkhitektonika, variatyvnist. (Na materialakh suchasnoi hazetnoi publicystyky): Monohrafiia, Kyivskyi nacionalnyi universytet im. T. Shevchenka, Kyiv.

Ставицька Леся, 2009, Про термін ідіолект, «Українська мова», № 4, с. 3–17/ Stavycka Lesia, 2009, Pro termin idiolekt, «Ukrainska mova», № 4, s. 3–17.

Тараненко Олександр, Єрмоленко Світлана, уклад., 2015, Словник української мови: у 20 т., НАНУкраїни, т. 6, Наукова думка, Київ, https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 (дата звернення: 27.04.2021)/Taranenko Oleksandr, Iermolenko Svitlana, uklad., 2015, Slovnyk ukrainskoi movy: u 20 t., NAN Ukrainy, t. 6, Naukova dymka, Kyiv, https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=1&page=0 (data zvernennia: 27.04.2021).

Чорновол-Ткаченко Руслан, 2006, Теорія інтертекстуальності: цілі, завдан¬ня, методи, в: Вісник СумДУ, № 11(95), т. 2, Вид-во Сумського державного університету, Суми, с. 82–87/Chornovol-Tkachenko Ruslan, 2006, Teoriia intertekstualnosti: cili, zavdannia, metody, v: Visnyk SumDU, № 11(95), t. 2, Vyd-vo Sumskoho derzhavnoho universytetu, Sumy, s. 82–87.

Шевчук Наталія, 2013, Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове втілення, в: Вісник ДАКККіМ. Політологія, вип. 1, Вид-во Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, с. 263–269/ Shevchuk Nataliia, 2013, Osoblyvosti politychnoho dyskursu: zmist, funkcii, zhanrove vtilennia, v: Visnyk DAKKKiM. Politolohiia, vyp. 1, Vyd-vo Nacionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystectb, Kyiv, s. 263–269.

Штерн Ірен, 1998, Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інф-ки, АртЕк, Київ/Shtern Iren, 1998, Vybrani topiky ta leksykon suchasnoi linhvistyky. Encyklopedychnyi slovnyk dlia fakhivciv z teoretych. humanit. dyscyplin ta humanit. inf-ky, ArtEk, Kyiv.

Ясакова Наталія, 2009, Семантична атегорія персональності у світлі філософського осмислення опозиції я–ти–він, в: Лінгвістичні студії: Збір¬ник наук. праць, вип. 18, ДонНУ, Донецьк, с. 22–27/Iasakova Nataliia, 2009, Semantychna katehoriia personalnosti u svitli filosofskoho osmyslennia opozycji ia–ty–vin, v: Linhvistychni studii: Zbirnyk nauk. prac, vyp. 18, DonNU, Doneck, s. 22–27.

Ясакова Наталія, 2011, Третя особа у структурі категорії персональності, в: Філологічні науки, вип. 8, видавництвo НПУ ім. М. П. Драгоманова, Київ, с. 94–102/Iasakova Nataliia, 2011, Tretia osoba u strukturi katehorii personalnosti, v: Filolohichni nauky, vyp. 8, vydanyctvo NPU im. M. P. Drahomanova, Kyiv, s. 94–102.

Ясакова Наталія, 2015, Ступенювання різновидів семантики персональності за рівнем означеності, «Українська мова», № 3(55), с. 77–90/Iasakova Nataliia, 2015, Stupeniuvannia riznovydiv semantyky personalnosti za rivnem oznachenosti, «Ukrainska mova», № 3(55), s. 77–90.

Ясакова Наталія, 2016, Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові: монографія, НаУКМА, Київ/Iasakova Nataliia, 2016, Katehoriia personalnosti: pryroda, struktura ta reprezentaciia v ukrainskii literaturnii movi: monohrafiia, NaUKMA, Kyiv.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły