Моделювання лінгвопоетичного коду топоніма Варшава в українському дискурсі

Słowa kluczowe: dyskurs poetycki, onim, toponim, ojkonim, choronim, Warszawa

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy językowo-poetyckiego kodu toponimu Warszawa, który reprezentuje „obcą” kulturę w dyskursie ukraińskim w XVIII–XXI wieku. Ustalono, że kształtowa­nie takiego kodu koncentruje się przede wszystkim na płaszczyźnie wydarzeń historycznych. Au­tor stwierdza, że wynika to z bliskości terytorialnej oraz wspólnej przeszłości obu krajów, a także z politycznego znaczenia Polski dla Ukrainy. Pisarze najczęściej aktualizują tę ekstralingwistycz­ną informację, która dotyczy tematyki wojskowej. Produktywne jest nadanie analizowanej nazwie własnej cech choronimu przy jednoczesnej aktualizacji takich znaczeń, jak ‘imperializm’, ‘niewolnictwo’ czy ‘europejskość’, zastosowanie interakcji onimicznej (toponimiczno-toponimicznej, toponimiczno-antroponimicznej). Znaczenie ‘stolica’ uwypuklają kontekstowe leksemy państwowość, państwo, ojkonimiczno-choronimiczna para Warszawa – Rzeczpospolita. Toponim Warszawa to tak­że wyznacznik przestrzeni „obcej” w odpowiedniej opozycji binarnej, wówczas gdy wyznacznikiem „swojej” przestrzeni staje się, wbrew oczekiwaniom, nie korelacyjny ojkonim Kijów, lecz choronim Ukraina. Nie w pełni realizowano potencjał tła ojkonimu związany z semantyką stolicy, toposem miasta. Poprzez ustalenie toponimiczno-teonimicznej korelacji odbywa się poetycka sakralizacja analizowanego onimu. Zasadniczo pole informacyjne nazwy własnej Warszawa w ukraińskim dys­kursie poetyckim przejawia się asymetrycznie, z przewagą segmentu historycznego i zauważalną obecnością segmentu społeczno-kulturowego.

Bibliografia

Данилюк Ніна О., 2011, Топоніми на позначення іноземних локусів у текстах народних пісень, в: Науковий вісник Волинського національного універси¬тету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки: Мовознавство», № 5, ч. 2, с. 30–35/Danyliuk Nina O., 2011, Toponimy na poznachennia inozemnykh lokusiv u tekstakh narodnykh pisen, v: Naukowyi visnyk Volynskoho nacionalnoho universytetu im. Lesi Ukraiinky. Seriia «Filolohichni nauky: Movoznavstvo», № 5, ch. 2, s. 30–35.

Доценко Марія В., 2016, Зв’язок топонімікону і жанрово-стильової природи тексту, в: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія «Філологія» № 20(1), с . 20–22/Docenko Mariia V., 2016, Zviazok toponimikonu i zhanrovo-stylovoi pryrody tekstu, v: Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu: Seriia «Filolohiia», № 20(1), s. 20–22.

Дубина Наталія М., 2000, Функції топонімів у веснянках, в: Записки з оно¬мастики, вип. 4, с. 47–54, http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Dubina4.pdf (дата звернення: 22.03.2021)/Dubyna Nataliia M., 2000, Funkcii toponimiv u vesniankakh, v: Zapysky z onomastyky, vyp. 4, s. 47–54, http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Dubina4.pdf (data zvernennia: 22.03.2021).

Корнієнко Ірина, Єфімовська Оксана, 2016, Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко «Маруся Чурай», в: Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського: Серія «Філологічні науки», № 2, с. 136–139/Korniienko Iryna, Yefimovska

Oksana, 2016, Poetonimy yak stylistychni zasoby v istorychnomu romani Liny Kostenko «Marusia Churai», v: Naukovyi visnyk Mykolaiivskoho nacionalnoho universytetu im. V. O. Sukhomlynskoho: Seriia «Filolohichni nauky», № 2, s. 136–139.

Ларина Татьяна И., 2014, Украина в фокусе, или топонимические тропы в СМИ (на материале англо-, русско- и польскоязычной прессы), в: Русский язык: система и функционирование (к 75-летию филологического факультета): сб. материалов VІ Междунар. науч. конф., Минск, 28–29 октября 2014 г., ч. 2, Изд. центр БГУ, Минск, с. 234–239, https://elib.bsu.by/handle/123456789/110335 (дата звернення: 2.02.2021)/Larina Tat′yana I., 2014, Ukraina v fokuse, ili toponimicheskie tropy v SMI (na materiale anglo-, russko-i pol′skoyazychnoj pressy), v: Russkij yazyk: sistema i funkcionirovanie (k 75-letiyu filologicheskogo fakul′teta): sb. materialov VI Mezhdunar. nauch. konf.), Minsk, 28–29 oktiabria 2014 g., ch. 2, Uzd. Centr BGU, Minsk, s. 234–239, https://elib.bsu.by/handle/123456789/110335 (data zvernennia: 2.02.2021).

Лейбов Роман, 2012, Русская слава и польская столица: к истории одного рифменного клише, в: История литературы. Поэтика. Кино: Сборник в честь Мариэтты Омаровны Чудаковой, Новое издательство, Москва, с. 187–198/Lejbov Roman, 2012, Russkaya slava i pol`skaya stolica: k istorii odnogo rifmennogo klishe, v: Istoriya literatury. Poetika. Kino: Sbornik v chest′ Marietty Omarovny Chudakovoj, Novoie izdatel’stvo, Moskva, s. 187–198.

Мельник Мирослава ., 1999, Ономастика творів Ліни Костенко, автореф. дис. канд. філол. наук, Одеса/Melnyk Myroslava R., Onomastyka tvoriv Liny Kostenko, avtoref. dys. kand. filol. nauk, Odesa.

Милькевич Елена С., 2017, Применение когнитивных принципов к описанию метонимии (на примере английских заголовков статей), «Известия Южно¬го федерального университета. Филологические науки», № 2, c. 144–152/ Mil′kevich Elena S., 2017, Primenenie kognitivnyh principov k opisaniyu metonimii (na primere angliiskih zagolovkov statej), «Izvestiya Yuzhnogo federal′nogo universiteta. Filologicheskie nauki», № 2, s. 144–152.

Можарова Тамара, 2008, Головні тенденції використання топонімів у поетич¬ному мовленні та їхні стилістичні функції (на матеріалі поезій І. Драча), в: Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Ми¬хайла Остроградського, № 5(52), ч. 2, с. 184–187/Mozharova Tamara, 2008, Holovni tendencii vykorystannia toponimiv u poetychnomu movlenni ta yikhni stylistychni funkcii (na materiali poezii I. Dracha), v: Visnyk Kremenchuckoho derzhavnoho politekhnichnoho universytetu im. Mykhaila Ostrohradskoho, № 5(52), ch. 2, s. 184–187.

Мороз Оксана А., 2011, Топоніми в українській мові: когнітивний, прагматичний, конотативний аспекти, в: Вісник Маріупольського державного університету: Серія «Філологія», вип. 5, с. 45–51/Moroz Oksana A., 2011, Toponimy v ukrainskii movi: kohnityvnyi, prahmatychnyi, konotatyvnyi aspekty, v: Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu: Seriia «Filolohiia», vyp. 5, s. 45–51.

Тєлєжкіна Олеся О., 2012, Топопоетоніми в художньому просторі Дмитра Павличка, в: Вісник Запорізького національного університету: Серія «Філологічні науки» № 1, с. 431–436/Tieliezhkina Olesia O., 2012, Topopoetonimy v khudozhnomu prostori Dmytra Pavlychka, v: Visnyk Zaporizkoho nacionalnoho universytetu: Seriia «Filolohichni nauky», № 1, s. 431–436.

Торчинський Михайло М., 2009, Структура онімного простору української мови, ч. ІІ: Функціонування власних назв, ХНУ, Хмельницький/Torchynskyi Mykhailo M., 2009, Struktura onimnoho prostoru ukrainskoi movy, ch. II: Funkcionuvannia vlasnykh nazv, KHNU, Khmelnyckyi.

Франко Іван, 1910, Студії над українськими народнїми піснями, в: Записки На¬укового товариства ім. Шевченка, вип. XCІV, с. 48–53/Franko Ivan, 1910, Studii nad ukrainskymy narodnymy pisniamy, v: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, vyp. XCIV, s. 48–53.

Szelążek Wacław, 1918, Warszawa w poezji polskiej, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły