Ryzyko wykluczenia z edukacji osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi jako konsekwencja pandemii COVID-19

  • Anna Gutowska University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Department of Andragogy and Social Gerontology https://orcid.org/0000-0001-5258-8772
  • Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Applied Sociology and Social Work https://orcid.org/0000-0002-2148-4345
Słowa kluczowe: studenci, niepełnosprawność sensoryczna, edukacja zdalna, pandemia COVID-19

Abstrakt

W artykule autorki podejmują kwestię ryzyka „wypadania” z systemu szkolnictwa wyższego osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi jako konsekwencję zmiany sposobu edukacji na kształcenie zdalne, w wyniku pandemii COVID-19. Prezentują informacje dotyczące specyfiki studentów z dysfunkcjami sensorycznymi, odnoszą się do problematyki kształcenia zdalnego na poziomie wyższym oraz przedstawiają założenia metodologiczne badań własnych. Wyniki przeprowadzonych badań oraz obserwacje wynikające z praktycznych doświadczeń autorek pozwoliły na sformułowanie wniosków odnoszących się do różnych obszarów związanych ze studiowaniem zdalnym, w tym m. in. techniczno-metodycznego, społeczno-psychologicznego, potrzeb sprzętowych, oceny edukacji zdalnej, jej negatywnych i pozytywnych aspektów. Pozwoliło to na odsłonięcie pewnych aspektów edukacji zdalnej osób z niepełnosprawnościami, które wiążą się z koniecznością dalszej eksploracji poruszanej problematyki zarówno w wymiarze teoretycznym, empirycznym, jak i praktycznym.

Bibliografia

Bernard Alec, Sara Weiss, Moshiur Rahman, Sheryl S. Ulin, Clive D'Souza, Anah Salgat, Kate Panzer, Joshua D. Stein, Michelle A. Meade, Michael M. McKee, Joshua Ehrlich. 2021. “The impact of COVID-19 and pandemic mitigation measures on persons with sensory impairment”. American Journal of Ophthalmology https://doi.org/10.1016/j.ajo.2021.06.019

Błeszyński Jacek. 2006. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Impuls.

Czerwińska Kornelia. 2014. Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. In: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. M.Suświłło, Fechner N.A. (eds.), 229-243. Poznań: WSB Publishing House.

Czerwińska Kornelia. 2016. „Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej”. Forum Pedagogiczne 2016(1): 167-180.

Domagała-Zyśk Ewa. 2013. Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Lublin: KUL Publishing House.

GUS. 2020. Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html [access: 10.11.2020].

Klyszcz Lucjan. 2007. Niewidomi i słabowidzący studenci uczelni wyższych w roku akademickim 2005/2006. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Krakowiak Kazimiera. 2012. Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: KUL Publishing House.

Marcinkowski Artur, Przemysław Marcinkowski. 2012. WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: Fundacja Widzialni.

Meleo-Erwin Zoe, Betty Kollia, Joe Fera, Allyssa Jahren, Corey Basch. 2021. “Online support information for students with disabilities in colleges and universities during the COVID-19 pandemic”. Disability and Health Journal 14 (2021)101013, DOI: 10.1016/j.dhjo.2020.101013.

Męcfal Sylwia, Adrianna Surmiak, Izabela Ślęzak. 2020. (editors of the volume). „Badania społeczne i humanistyczne w czasach pandemii – aspekty etyczno-metodologiczne. Dyskusja podczas „Spotkań Badaczek”. Przegląd Socjologiczny 69(3): 203–214.

Muller-Siekierska Diana. 2019. Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych. Łódź: Uniwersytet Łódzki Publishing House.

Richardson John T.E., Gary L. Long, Alan Woodley. 2004. “Students with an undisclosed hearing loss: A challenge for academic access, progress, and success?”. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 9(4): 427-440.

Rzepka Henryk. 2007. Studenci niewidomi i słabowidzący – poradnik dla wyższych uczelni. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Szacka Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Taddei Arianna, Esmeralda Azahar López, Rebeca Abigail Recinos Reyes. (2021). “Children with hearing disabilities during the pandemic: Challenges and perspectives of inclusion”. Education Sciences & Society - Open Access 12(1), DOI: 10.3280/ess1-2021oa11871.

Opublikowane
2021-10-26
Dział
Artykuły