Dokumentacja fotograficzna jako element struktury wybranych słowników regionalnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2022/70/11

Słowa kluczowe:

fotografia, Wielkopolskie Słowniki Regionalne, leksykografia

Abstrakt

Artykuł pokazuje, jaką rolę we współczesnej leksykografii gwarowej (regionalnej) odgrywają fotografie umieszczane w słownikach. Na przykładzie wybranych publikacji oraz doświadczeń autorki omówione zostały m.in. dobór fotografii do słowników i sposób ich wykonywania, a ponadto liczebność zdjęć względem liczby haseł.

Bibliografia

Carr Nicolas, 2012, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, tłum. K. Rojek, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.

Dragan Zofia, Woźna Dominika, 2014, Co wieś, to inna pieśń. Słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, Bukówiec Górny: kons. nauk. Jerzy Sierociuk, Spisz: Jan Budz i in., kons. nauk. Artur Czesak, Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, Kraków.

Karaś Halina, 2011, Polska leksykografia gwarowa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Kąś Józef, 2003, Słownik gwary orawskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Kąś Józef, 2009, Słownik regionalny wśród słowników gwarowych, w: B. Dunaj, M. Rak, red., Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25–26 września 2008 r., Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 11–19.

Kąś Józef, 2021, Ikonografia w słowniku gwarowym, „Gwary Dziś”, t. 14, s. 265–276.

Kąś Józef, 2022, Z doświadczeń leksykografa gwarowego [odczyt], spotkanie naukowe Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie), 12 kwietnia 2022 r., platforma Zoom.

Kobus Justyna, Gniazdowski Tomasz, red., 2018, Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Kobus Justyna, Migdałek Anna, red., 2021, Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Kobus Justyna, Stępień Magdalena, red., 2018, Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Kucała Marian, 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Ossolineum, Wrocław.

Kwaśnicka-Janowicz Agata, 2008, Problemy związane z wprowadzaniem ilustracji do haseł słownikowych, w: P. Żmigrodzki, R. Przybylska, red., Nowe studia leksykograficzne 2, Wydawnictwo Lexis, Kraków, s. 163–174.

Łosiewicz Małgorzata, 2009, Rola obrazu w komunikacji społecznej, w: A. Obrębska, red., Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź, s. 205–212, https://tiny.pl/9hf4z (dostęp: 23.02.2020).

Nitsch Kazimierz, 1911, Recenzja „Słownika gwar polskich” J. Karłowicza, „Rocznik Slawistyczny”, t. IV, s. 199–243; przedruk: 1958, w: K. Nitsch, Wybór pism polonistycznych, t. IV. Pisma dialektologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków, s. 195–225.

Osowski Błażej, red., 2018a, Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

Osowski Błażej, red., 2018b, Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

Osowski Błażej, red., 2019, W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

Pelcowa Halina, 2010, Słownik gwar Lubelszczyzny – stan i perspektywy prac leksykograficznych, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 55, s. 181–194.

Peterson Bryan, 2010, Fotografia bez tajemnic. Jak robić wspaniałe zdjęcia każdym aparatem, przeł. W. Stanisławski, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź.

Sierociuk Jerzy, 2010, Założenia metodologiczne regionalnych słowników gwarowych powstających przy współudziale środowisk lokalnych, w: H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz, red., Studia Dialektologiczne IV , Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 135–143.

Sierociuk Jerzy, red., 2019, Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Tetmajer Włodzimierz, 1907, Słownik bronowski (Zbiór wyrazów i wyrażeń, używanych w Bronowicach pod Krakowem), „Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. II, s. 427–474, https://tiny.pl/wm18m (dostęp: 31.08.2022).

Woźniak Kazimierz, 2000, Stan polskiej leksykografii gwarowej pod koniec XX wieku, w: H. Popowska-Taborska, red., Słowiańskie słowniki gwarowe, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 17–51.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-28

Numer

Dział

Artykuły