Nabór tekstów w 2023 r.

2023-02-07

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego 71 tomu czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, który ukaże się w 2023 r.

Temat numeru to „Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność”. Temat ten wiąże się z następującymi zagadnieniami: leksyka gwarowa jako wykładnik tożsamości kulturowej i środek budowania więzi społecznych, transformacje leksyki gwarowej, leksyka z określonych pól tematycznych w gwarach słowiańskich, słownictwo gwarowe w świadomości użytkowników języka, słownictwo określonej gwary lub zespołów gwarowych, wariantywność leksyki gwarowej dawniej i dzisiaj, dziedzictwo kulturowe polskiej wsi w literaturze i folklorze, historyczne i współczesne nazwy własne w kontekście badań językowych w Polsce i innych krajach słowiańskich.

„Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN to rocznik wydawany od 1954 r., poświęcony problematyce językoznawczej. Czasopismo jest recenzowane i publikowane w wolnym dostępie (ISSN 0076-0390; e-ISSN 2450-9310). Tematyka zamieszczanych w nim artykułów sytuuje się w obrębie różnych subdyscyplin lingwistyki. Publikowane artykuły mają charakter zarówno teoretyczno-metodologiczny, jak i materiałowy. Obok prac polonistycznych  w „Rozprawach…”  ukazują się prace slawistyczne oraz neofilologiczne. Publikowane są teksty w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich, a także w językach kongresowych.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN, CEEOL, CEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus, Index Copernicus. Artykuły w elektronicznej wersji dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

Punktacja MEiN: 20 pkt.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 marca 2023 roku.

Planowany termin publikacji: grudzień 2023.

PRZYJMOWANIE TEKSTÓW

  • Prosimy o nadsyłanie tekstów pocztą elektroniczną na adres: rozprawyltn@uni.lodz.pl
  • Wymagane jest zredagowanie tekstu zgodnie z zasadami edytorskimi przyjętymi
    w „Rozprawach…” (zasady w załączniku oraz na stronie: http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej
  • Przyjmowane są teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane.
  • Artykuły naukowe są recenzowane przez niezależnych recenzentów – językoznawców, specjalistów w danej dziedzinie wiedzy. Recenzowanie odbywa się zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (anonimowość autora i recenzenta).  
  • Podstawą kwalifikacji tekstu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  • Artykuły otrzymują adres DOI.

Wszelkie informacje oraz poprzednie tomy czasopisma dostępne są na stronie: http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

Z wyrazami szacunku

Redakcja „Rozpraw…”
Redaktor Naczelny, dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Zastępca Redaktora Naczelnego, dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska
Sekretarz Redakcji, dr Ewelina Zając