Chronicle of the Discalced Carmelite Convent of St. Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Lublin – a lost order book from the 17th century

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/me.2021.1-05

Keywords:

women, religious orders, Discalced Carmelite nuns, chronicles, manuscripts, 17th century, Lublin

Abstract

At the beginning of the 20th century, several monastic chronicles of the Discalced Carmelite nuns were published: Vilnius, Warsaw, Krakow, and fragments of Lvov. The preserved registers show women writing according to repetitive rules, temperamental diarists, and storytellers sharing stories and gossiping on paper. Of the preserved home chronicles kept by convents of Carmelite nuns, the fate of a few remains unknown, including the chronicles of the Lublin convent of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Despite the book of Lublin nuns, a chronicle of the monastery of St. Joseph has remained.

Author Biography

Anna Nowicka-Struska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Literaturoznawczyni. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół piśmiennictwa kobiet kręgu zakonnego, rękopisów i sztuki pisania, literatury religijnej oraz kultury literackiej Lublina XVII i XVIII wieku. Odnalazła w zbiorach zakonnych kilka tekstów nieznanych dotąd historii literatury polskiej, które pokazują udział kobiet w piśmiennictwie i kulturze dawnej. Drugim, bliskim obszarem badawczym są lubliniana XVII i XVIII wieku. Obecnie przygotowuje edycję: P. Ruszel, Skarb nigdy nieprzebrany. Księga trzecia o cudach wielkich tej części drzewa Krzyża świętego Chrystusowego, Lublin 1656. Za niezwykle ważną stronę pracy naukowej uważa popularyzację nauki i przeszłości w wymiarze lokalnym (tu np. książka Kobiety za murem. Antologia tekstów lubelskich karmelitanek bosych XVII i XVIII wieku, Lemma, Lublin 2021).

References

Księga fundacyj klasztorów karmelitanek bosych Prowincyjej Polskiej Ducha Świętego. Rkps Biblioteki Karmelitanek Bosych. Sygn. 255.

Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Ich początek i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych Kraków. Klasztor św. Marcina (1904). Wyd. R. Kalinowski. Kraków: Czas.

Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Ich początek i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych. Warszawa (1902). Wyd. R. Kalinowski. Kraków: Czas.

Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Ich początek i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych. Wilno (1900). Wyd. R. Kalinowski. Kraków: Czas.

Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi. Ich początek, rozwój i tułactwo w czasie rozruchów wojennych w XVII wieku: rzecz osnuta na kronikach klasztornych. Lwow–Warszawa (1901). Wyd. Rafał Kalinowski. Kraków: Czas.

Kronika klasztoru karmelitanek bosych pw. św. Józefa w Lublinie (2012). Oprac. C. Gil. Poznań: Flos Carmeli.

Krótkie opisanie założenia klasztoru panieńskiego Zakonu Karmelitańskiego Reformowanego w Lublinie. Rkps Archiwum Prowincji Karmelitów Bosych w Krakowie. Sygn. AP 104.

Kucharski, S. (2011). Dzieła. Oprac. A.M. Sopart. T. 1–2. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Reguła i konstytucyje zakonnic karmelitanek bosych Zakonu Naświętszej Panny Maryjej z Gory Karmelu, z włoskiego na polski przetłumaczone (1635). Kraków: Andrzej Piotrkowczyk.

Żywot matki Barbary od Najśw. Sakramentu (Zadzikowej), karmelitanki bosej (1609–1670) (2013). Oprac. C. Gil. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Borkowska, M. (1996). Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gil, C. (1997). Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII i XVIII wieku. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.

Gil, C. (1999). Słownik polskich karmelitanek bosych 1612–1914. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Górski, K., Borkowska, M. (1984). Historiografia zakonna a wzorce świętości w XVII w. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Grześkowiak, R., Gwioździk, J., Nowicka-Struska, A. (2020). Karmelitańskie adaptacje Pia desideria Hermana Hugona z XVII i XVIII wieku. Warszawa: Neriton.

Gwioździk, J. (2015). Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nowicka-Struska, A. (2014). Dom i świat. Prywatność domu klasztornego w świetle kroniki karmelitanek bosych klasztoru św. Józefa w Lublinie i tekstów regulujących ich życie w Karmelu. W: M. Jarczykowa, R. Ryba (red.), Sarmackie theatrum. W kręgu rodziny i prywatności (s. 187–208). T. 7. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nowicka-Struska, A. (2015). Listy w kręgu kulturowym karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku. Ze studiów nad rękopisami z Biblioteki Karmelitanek Bosych. W: M. Olma, P. Borek (red.), Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Stulecia XVI–XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka (s. 193–214). T. 5. Kraków: Collegium Columbinum.

Nowicka-Struska, A. (2016a). Duchowość i piśmiennictwo karmelitańskie w Polsce XVII i XVIII wieku. W: A. Nowicka-Jezowa (red.), Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości (s. 344–393). T. 7. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowicka-Struska, A. (2016b). „Strzały serdeczne z Pisma Świętego i ojców świętych zrobione, a od dusze nabożnej ku niebu wypuszczone”. Siedemnastowieczna adaptacja „Pia desideria” Hermana Hugona z rękopisu lubelskich karmelitanek bosych klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Terminus, 17 (2), 131–159.

Nowicka-Struska, A. (2018). Opowieści szeptane. O bliskości kobiet na podstawie żywotopisarstwa lubelskich karmelitanek bosych. W: M. Hanusiewicz-Lavallee, W. Pawlak (red.), Sława z dowcipu sama wiecznie stoi… Prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej (s. 213–229). Lublin: KUL.

Nowicka-Struska, A. (2019). Za murami klasztoru. Historiografia lubelskich karmelitanek bosych. Acta Universiatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica, 64 (2), 79–116.

Nowicka-Struska, A. (2020). Description of the Journey to Vilnius of Sister Mary Magdalene of the Saviour, Anna Żaboklicka, a Discalced Carmelite Nun from Lublin. The First Polish Woman’s Travel Journal from 1638. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 38, 27–52.

Nowicka-Struska, A. (2022). „Księga fundacyj klasztorów karmelitanek bosych prowincyjej polskiej Ducha świętego” - projekt historiograficzny, artystyczny i niezwykła książka rękopiśmienna krakowskich zakonnic z początku XVIII wieku. Facta Simonidis, 15, 11–27.

Partyka, J. (2004). Żona wyćwiczona. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku. Warszawa: IBL PAN.

Pavlouskaya, H. (2016). Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne. Warszawa: DiG.

Popławska, H. (2006). Kultura literacka karmelitanek bosych (XVII–XVIII wiek). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Targosz, K. (2002). Piorem zakonnicy. Kronikarki w Polsce XVII wieku o swoich zakonach i swoich czasach. Kraków: Czuwajmy.

Wanat, J.B. (1979). Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605–1975. Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.

Downloads

Published

2023-04-01

How to Cite

Nowicka-Struska, A. (2023). Chronicle of the Discalced Carmelite Convent of St. Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Lublin – a lost order book from the 17th century. Melusine. Old Literature and Culture, 14(1), 63–78. https://doi.org/10.26485/me.2021.1-05

Issue

Section

INEDITA